Zonen Holbæk Nytårsparade 2024

Morten Munkesø, formand for Flyve-Ambulance-Tjenesten
Peer Kristjansen, formand for Zonen og Køretøjslauget på Nyvang
Frederik Madsen, landsformand for Zone-Redningskorpsets Venner
Zonens nytårsparade på Nyvang 2024 markerede såvel nytåret for Zonen på Nyvang, Zonens Flyve-Ambulance-Tjeneste på Nyvang, som Zone-Redningskorpsets Venners officielle nytårsparade.
Foruden medlemmer af Zonen-stationen og Flyvetjenesten mødte rigtig mange gæster, bl.a. fra andre laug på Nyvang, Zonen i Helsingør og Nyvangs nye leder af historisk udvikling og skoletjeneste Mie Ellekilde, der holdt tale om det fremtidige samarbejde.

Nytårsparade Zonen Holbæk den 6. februar 2024

Formanden Peer Kristjansens tale

Frederik Madsens vognmandsforretning og Zone- Redningskorpset

Sæsonen 2023 er slut.

Et travlt år for vognmands- og Zonelauget på Nyvang er til ende.

Årets første arrangement var nytårsparaden, som blev afholdt den 7. februar 2023 med taler af Frederik Madsen, Frits Thorarinson, Morten Munkesø og undertegnede. Efter talerne et lille traktement for de fremmødte.

Sædvanen tro startede vi året op med mange opgaver foran os. Og på grund af alles iver og engagement har vi nået rigtig meget.

Vi har i 2023 nået følgende:

Den nye garagebygning er snart færdig. De 2 porte er lavet og den tredje er i gang, således at bygningen er lukket. DKW’en er næsten klar til syn.
Røde Kors ambulancen er klargjort og kørt til maler.
Alle vore køretøjer har kørt hele sæsonen dog med visse reparationer.
Uniformsdepotet på loftet er næsten færdigt, og der er styr på alle vores kedeldragter og uniformer.   
Vi har holdt rutebilen kørende næsten hele sæsonen, og er påbegyndt reparation før næste sæson.
Det er i år lykkedes at få gjort frokoststuen rent hver uge.
Vi har over året holdt to fællesarrangementer med god mad.  Lauget har sammen med rutebilslauget været på udflugt til Sporvejsmuseet.
Garagen har været åben hver dag i sæsonen, og der har været bemanding på hver dag.
Lauget og bilerne har deltaget i alle arrangementerne som har været afholdt på Nyvang. Her skal dog nævnes vores eget ”For fuld udrykning” som også i år trak mange besøgende til og de forskellige episoder og samspillet med Falck folkene fra Solrød er populære.
Også i år har madtransporten til vore kolleger på Nyvang foregået pr. redningskøretøj. En daglig køretur der giver mange værdifulde kontakter til vore frivillige kolleger.
Der er sidst på året ankommet en ny kranbil til Nyvang. Tak til ZRV og Zonen i Randers for at have overgivet et dejligt køretøj til os. Vi går i gang med færdiggørelsen i det nye år.
Vi har også sidst på året fået installeret en varmepumpe i værkstedet. Tak til Nyvang for det.
Til slut en tak til alle internet og eksternt der har hjulpet og støttet os i 2023. Særligt skal nævnes Mikael som med sin lastbil sørgede for at vi fik en stor del af kranbilen til Nyvang.  
Også en tak skal lyde fra mig til alle laugets medlemmer. Tak for jeres arbejde, engagement og loyalitet. Det er det der gør det værd at mødes i garagen.  

En tak også til Nyvangs ansatte og Frits for støtte og uvurderlig hjælp i hverdagen.

PS: Vi har for resten solgt juletræer på pladsen foran garagen til julemarkedet i år.       

Landsformanden Frederik Madsens tale

Så er endnu et år, hvor vi på hver vores måde har været med til at sikre og formidle Zonens virke og derved skabe glæde hos mange mennesker, ved at være gået.

I 2023 har vi måttet tage afsked med af vores frivillige gennem mange år

Jan Jørgensen, Nyvang

Æret være Jans minde.

2023 har både budt på både gode og mindre gode begivenheder.

En stor glæde er det at konstatere, at alle seks lokalafdelinger er i god gænge med stort engagement og mange forskellige aktiviteter, også selvom der for nogle afdelinger er store udfordringer.

Af særlige lyspunkter kan nævnes det store garagebyggeri i Holbæk, som færdiggøres i det nye år. I 2024 kan vi også glæde os til at se Ford A ambulancen i nye farver og måske Ford Køln kranvognen samlet og kørende.

I Helsingør kan vi 2024 se frem til at Bedford kranvognen igen bliver kørende efter omkring 50 års stilstand.

Udvidelsen med en ny udstillings- og opholdsbygning i Gelsted lover også godt.

Fra 1. januar 2024 er vi desuden ejere af et af Zonens ambulancefly, idet vi har indgået aftale med AAA Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre om køb af OY-DYZ, der flyver på Nyvang, således at denne aktivitet er sikret fremover. Tak til AAA for at have passet på OY-DYZ i mange år og for medvirken til overdragelse til os på favorable vilkår. Købet er støttet af Ellehammerfonden, også en god nyhed. Endnu en milepæl er sat. Jeg ser frem til fortsat godt samarbejde med flyfolkene, som har organiseret sig i en ny forening.

En glæde er det også, at tre medlemmer i løbet af 2023 har oprettet testamente til fordel for Zone-Redningskorpsets Venner under den ordning, vi har aftalt med advokat Mette Bjørndal.

Som arvelader kan man testere arveafgiften ved at indsætte Zone-Redningskorpsets Venner som arving af afgiften, uden at det koster arvingerne noget. Vi håber ad denne vej at kunne skabe den nødvendige økonomiske frihed, som er helt central for foreningens mulighed for fortsat at kunne virke i generationerne efter os. Tre testamenter er en god start!

Til de mindre gode ting i 2023 vil jeg nævne det dobbelte problem med Danmarks Tekniske Museum, altså dels at vognene ikke må køre, fordi de er museumsgenstande og dels usikkerheden om Teknisk Museum overhovedet på længere sigt har tænkt sig at overholde de aftaler, vi har indgået med dem mht. udstillingens omfang og art.

Det er nu over ét år siden vi spurgte Civilretsstyrelsen, om de kunne hjælpe os med at sikre håndhævelse af aftalen, og endnu står vi uden formelt svar.

Denne usikkerhed om samlingens skæbne giver anledning til mange spekulationer og er for mig en stor belastning og initiativdræber i det daglige.

En stor tak til køretøjsgruppen i Helsingør for at holde ud og fortsat møde op hver anden onsdag, uden denne indsats ville vi være uden forbindelse med samlingen i Helsingør.
En anden udfordring er medlemskredsen; de mange prisstigninger ved årets begyndelse synes at have medført nogle opsigelser, vi ikke normalt ser. Fra 1. januar stiger portoen igen, og hvordan vi overhovedet skal få økonomi til det hele i 2024 er et udfordrende spørgsmål.

Heldigvis er vi begunstiget af godt sammenhold og gode indbyrdes relationer, alt til gavn for vores fælles sag.

Til slut vil jeg ønske jer alle og jeres kære et Velsignet Nytår med tak for jeres store indsats for Zonen i 2023.

Godt nytår.

Frederik Madsen,
Landsformand Zone-Redningskorpsets Venner

Zonen Holbæk Billeder fra nytårsparaden 2024

Zonen Holbæk Billeder fra aktiviteter 2023