FORENINGSADRESSE:

Zone-Redningskorpsets Venner
tlf. 40 43 02 50
info@zone-redningskorpset.dk

  

ZONENS MEDLEMSSERVICE:
Lundestrædet 21, 2.1.
4300 Holbæk
tlf. 30 63 75 36
medlemsservice@
zone-redningskorpset.dk

 
Zone-stationen i Oplevelsescenter Nyvang ved Holbæk
Vagtstue og mandskabsrum på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør
Vedtægter for  Zone-Redningskorpsets Venner pr. 29. juni 2019

§ 1

Foreningens navn, ejerforhold, art og status

1. Foreningens navn er Zone-Redningskorpsets Venner.

2. Foreningen er at betragte som en juridisk person, hvis medlemmer ikke hæfter for dens forpligtelser.

 

§ 2

Medlemmerne

1. Som medlem kan optages enhver fysisk eller juridisk person, der vil arbejde for foreningens formål.

2. Medlemsskab sker ved indbetaling af kontingent.

Medlemmer der ikke har betalt kontingent, slettes automatisk som medlemmer tre måneder efter udløb af fristen for kontingentbetaling.

Bestyrelsen kan meddele kontingentnedsættelse til værdigt trængende.

3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som handler i strid med foreningens vedtægter eller på anden måde handler til skade for foreningen, og som ikke har efterlevet et af bestyrelsen med passende varsel afgivet påkrav om efterrettelighed.

Den ekskluderede kan kræve eksklusionen prøvet ved den førstkommende generalforsamling, hvor han har taleret, men ikke stemmeret.

 

§ 3

Foreningens formål

1. Foreningens formål er at sikre mindet om Zone-Redningskorpset og dets medarbejdere for eftertiden.

Dette sker ved udgivelse af medlemsblad, forskellige medlemsaktiviteter i form af arrangementer og opvisninger, internetside, bogudgivelser m.v. og ved understøtning af aktive frivillige, som ønsker at være med til at indsamle, sikre og formidle Zone-Redningskorpsets historie.

Bestyrelsen kan beslutte at yde tilskud til aktiviteter omfattet af formålet, selvom de forestås af andre.

2. Foreningen er knyttet til Danmarks Tekniske Museum i Helsingør.

3. Foreningen skal i øvrigt følge museumsverdens fælles standarder og normer for museumsvirksomhed efter de til enhver tid gældende retningslinier.

 

§ 4

Foreningens ledelse, sammensætning og valgmåde

1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen skal bestå af mindst fem medlemmer, hvoraf mindst to bør have haft tilknytning til Zone-Redningskorpset eller være ansat indenfor brand- eller redningstjeneste. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, således at halvdelen + et medlem vælges på lige år, og halvdelen på ulige år.

Genvalg kan finde sted.

Kredsen af bestyrelsesmedlemmer kan udvides med repræsentanter for samarbejdende museer.

Disse bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg. De valgte bestyrelsesmedlemmer skal altid have stemmemæssig overvægt.

2. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. juli efter bestyrelsens bestemmelse et sted i Danmark.

Dagsorden skal mindst omfatte følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af revisorer.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

Der føres en protokol over generalforsamlingens deltagere og forhandlinger.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 1/3 af bestyrelsens eller foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom.

Enhver generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel skriftligt til foreningens medlemmer eller opslag i foreningens medlemsblad.

Hvert medlem der har betalt kontingent har én stemme.

Der kan stemmes ved fuldmagt, idet hvert medlem dog højst kan medbringe en fuldmagt.

Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre et medlem begærer skriftlig afstemning.

3. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, idet dog forslag om vedtægtsændringer og forslag om foreningens ophør kun kan vedtages med 2/3 flertal.

Vedtægtsændringer der indebærer, at vedtægterne vil komme i strid med fælles standarder og normer for museumsvirksomhed, kan ikke vedtages.

 

§ 5

Foreningens ledelse m.v.

1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstitution. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens drift.

Af sin midte vælger bestyrelsen en formand og en næstformand, der til sammen tegner foreningen.

Bestyrelsen vælger desuden repræsentanter til de udvalg og grupper m.v. hvor foreningen er repræsenteret. De pågældende kan vælges udenfor bestyrelsens kreds. Den samme person kan vælges til at varetage flere hverv.

Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger.

2. Foreningens bestyrelse kan vælge en forretningsfører til at varetage driften.

3. Alt arbejde i foreningen er baseret på frivillig, ulønnet arbejdskraft, bortset fra det personale der måtte være ansat som følge af direkte offentlige løntilskud.

4. Ingen frivillig eller ansat kan betinge sig nogen form for rettigheder eller personlige fordele af det arbejde, der frembringes i foreningens regi, det være sig ejendomsrettigheder, ophavsrettigheder af enhver art, eller hvad i øvrigt nævnes kan, intet undtaget.

 

§ 6

Tegningsregel

1. Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening.

 

§ 7

Regnskab

1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

2. Regnskabet revideres af to generalforsamlingsvalgte revisorer.

 

§ 8

Genstande

1. Foreningen skal sørge for, at genstande opbevares og håndteres forsvarligt, ligesom der skal sørges for nødvendige foranstaltninger for beskyttelse af genstandene mod brand, tyveri og hærværk.

 

§ 9

Ophør

1. Såfremt foreningen ophører, tilfalder dens aktiver Danmarks Tekniske Museum.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 25. maj 1991. § 8 ændret på ordinær generalforsamling 29. maj 1993.

(sign)

Frode Olsen, dirigent

______________________________________

§§ 2, 3, 4, 5, 7 og 8 er ændret på den ordinære generalforsamling 9. juni 2001. Ændringerne i §§ 2 og 5 træder i kraft straks. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at bestemme, hvornår de øvrige ændringer skal træde i kraft. Dette kan ske samlet eller delvist.
Ændringernes i krafttræden skal bekendtgøres med tre måneders varsel i foreningens medlemsblad.

(sign)
_______________________________
Som dirigent Poul Kaspersen

Ved generalforsamlingen 25. maj 2002 vedtoges det, at foreningens navn fremover skulle være Zone-Redningskorpsets Venner.

(sign)
________________________________
Som dirigent Johannes Nordskov

I sit møde 23. september 2003 vedtog bestyrelsen, at nærværende vedtægt skulle være gældende i sin helhed tre måneder fra bekendtgørelse overfor medlemmerne. Bekendtgørelse er sket med udgangen af oktober 2003 ved udsendelse af vedtægten til alle medlemmer. Ved sammenskrivning af vedtægten konstaterede bestyrelsen, at i to tilfælde var “museet” ikke konsekvensrettet til “foreningen”. Bestyrelsen har i ovenstående sammenskrivning foretaget denne konsekvensrettelse.

(sign)
________________________________
Frederik Madsen, referent

Ved generalforsamlingen 20. juni 2009 vedtoges ændringer til § 2 stk. 2 og § 4 stk. 2.

(sign)
________________________________
Som dirigent Poul Kaspersen

Ved generalforsamlingen 28. juni 2014 vedtoges ændringer til § 3, § 4 stk. 2 og 3, § 5 og § 7.

(sign)
________________________________
Som dirigent Jens Snedker Holm

Ved generalforsamlingen 29. juni 2019 indsattes tegningsreglen i § 6, hvorefter de følgende §§ blev fortløbende fremnummereret.

________________________________
Som dirigent Jens Snedker Holm