Ved Zonens nytårsparade på Nyvang var foruden folk fra Flyvetjenesten og Zonen-stationen mødt flere gæster, bl.a. fra andre laug på Nyvang, Zonen i Helsingør, Nyvangs formand, byrådsmedlem Ole Hansen og Nyvangs direktør Frits Thorarinsson. Begge sidstnævnte holdt taler og takkede for for den store indsats.

Nytårsparade Zonen Holbæk den 7. februar 2023

Formanden Peer Kristjansens tale

Det er dejligt, at se tilbage på sæson 2022 og kunne konstatere, at vi har fået lavet en masse i og omkring garagen, på vore køretøjer samt talt med en hel masse interesserede mennesker. Vi har også fået fortalt historien om Zone- Redningskorpset og dets mennesker.
Som en del af Oplevelsescenter Nyvang er det for mig en glæde at kunne konstatere, at vi også i år har magtet at holde garagen åben med mandskab på alle Nyvangs åbningsdage. Vi har også i den forgangne sæson deltaget i mange interne og eksterne begivenheder til gavn for Oplevelsescenter Nyvang.        I juni afviklede vi vores weekend arrangement ”For fuld udrykning”. Også i år tiltrak eventen rigtig mange mennesker, der gerne ville se læger, sygeplejersker og vores mandskab i funktion. Gæsterne vil gerne følge med i de små skuespil der foregår. En hyggelig og god weekend – med et godt samarbejde med vores kolleger fra Falck i Solrød. Rigtig mange gamle redningskøretøjer var i funktion.
Byggeriet af den nye vognhal, som Velux Fonden og Nyvang finansierer, har lagt beslag på mange arbejdstimer i gruppen. Byggeriet er godt i gang. Det er dejligt at se at vi ved fælles hjælp, også kan magte en så stor opgave.
Vores vognpark har også fået den opmærksomhed som den daglige drift kræver. Stor opfindsomhed og stor viden klarer altid selv de vanskeligste opgaver. Med gamle køretøjer som vores, er der altid noget at gøre. Som eksempel kan nævnes at Ford V8’en har fået en stor overhaling i år.
Vores omklædningsrum på første sal er ved at være klar til maling og ibrugtagning. Det bliver dejligt at få et sted hvor vi kan opbevare vores tøj og uniformer.
En af de daglige arbejdsopgaver, der påhviler Zonen og dens personale, er udbringning af dagens varme mad eller madpakke. Det er en opgave der giver os en god kontakt til rigtig mange af vore gode frivillige kolleger, der bemander Nyvang.
Zonen Nyvang havde i 2022 til opgave at arrangere årsmøde for Zone Redningskorpsets Venner. Med hjælp af gode kolleger løstes opgaven med succes.
Jeg vil gerne benytte chancen her til at sige tak til Nyvangs bestyrelse, ledelse, administration, frivillige foreningen og frivillige for det gode samarbejde i 2022. Også tak til eksterne samarbejdspartnere for megen positiv hjælp. Alt glider lettere når vi trækker på samme hammel. Til slut tak til alle i Zonen Nyvang for jeres store entusiasme og interesse samt den store arbejdsindsats I viser i dagligdagen.
Jeg glæder mig til samarbejdet i den kommende sæson

Peer G. Kristjansen

Landsformanden Frederik Madsens tale

Tak fordi I vil være med til at markere nytåret på god gammel redningskorps-vis.

ZRV er en landsdækkende støtteforening for Zonen og Zone-folkenes minde. Vi har 300 medlemmer, 130 aktive frivillige fordelt på seks lokalafdelinger.

Foreningen er velfungerende og vi mangler ikke frivillige, men naturligvis har hver lokalafdeling sine styrker og udfordringer at slås ved.

Her på Nyvang har i lige hørt styrkerne i de to nytårstaler af Morten Munkesø og Peer Kristjansen, stort engagement, mange frivillige, gode rammer for arbejdet, om end der også er ønsker til forbedringer. Her som andre steder er det ikke mindst økonomien, der sætter barrieren.

Siden vi sidst holdt nytårsparole har vi mistet nogle af vores frivillige

Preben Kjær, tidligere bestyrelsesmedlem
Verner Olsen, DTM Helsingør
Niels Thomsen, DTM Helsingør
Ole Pedersen, Flyvetjenesten

Æret være de afdødes minde.

Netop her i januar er det 60 år siden, at Falck overtog Zonen og en epoke i dansk redningshistorie var slut. For 10 år siden lavede vi et særnummer af Zone-Nyt om sammenslutningen som det blev kaldt, og vi konkluderede, at ikke mindst for medarbejderne var fusionen en god ting. Det holder stadig, ikke mindst mht. pension og andre rettigheder, men efterfølgende er der dukket mange historier op fra børn af navnlig Zone-ledere, der havde svært ved at falde til i Falcks system og som følte sig mobbet.

Æret være den indsats, Zonens folk udførte for redningssagen i Danmark.

På samme måde som Zonen og Zonefolkenes minde begyndte at erodere i 1963, er selve den måde, redningskorpsene har betjent det danske samfund på siden 1906, med samdrift mellem offentlige og private redningsydelser til gavn for samfundet, også ved at erodere. Redningskorpsene opstod ikke mindst fordi den offentlige sektor var svag med over 500 små kommuner, der ikke hver kunne anskaffe en brandbil. I dag er alt anderledes og det offentlige vil helst selv løse sine opgaver.

At private virksomheder gennem 100 år har varetaget livsvigtige samfundsfunktioner er enestående for Danmark, for intet andet sted i verden har det fundet sted.

Samlingen for Zone-Redningskorpset er i den sammenhæng i sig selv enestående, fordi det er den eneste af alle samlinger på området, der er dokumenteret. Hver eneste genstand er registreret med fuld oprindelse, så vi kan oplyse præcist hvilken redder, der har haft hvilken knap i sin uniformsjakke.

Vi overdrog samlingen til Danmarks Tekniske Museum i 2002 med den forudsætning, at museet ville værdsætte den og passe på den, netop fordi både historien og samlingen er unik. Desværre er det ikke længere det, vi oplever.

Vi frygter med andre ord, at også Zonen og Zone-folkenes minde vil erodere.

I dag synes formidling at være vigtigere for museer end indsamling og bevaring. Den tidligere museumsinspektør på Statens Museum for Kunst Kirsten Strømstad, har i et avisinterview i 2022 udtalt, at man med det moderne politiske fokus på publikumstal er ved at lægge alt for stor vægt på formidling, og at man uden de andre søjler, dvs. indsamling, bevaring, registrering og forskning risikerer at gøre museerne til underholdningsfabrikker.

Det er den udvikling vi pt. frygter på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør, hvor den største og vigtigste del af vores samling befinder sig, at alt det vi har gået og indsamlet og passet på, skal gå til grunde, fordi museet måske her og nu er mere optaget at fortælle historier og vise billeder, fremfor gennem genstande at dokumentere og formidle historien.

Foreløbig har vi fået underretning om, at tre originale køretøjer fra Zonen, registrerede museumsgenstande, en sprøjte, en vogn til vejhjælp og en kranvogn med tilhørende materiel, skal udskilles som det hedder på museumssprog, med henblik på at de kan blive anvendt til kørselsformål.

At vognene udskilles betyder, at Danmarks Tekniske Museum ikke længere er forpligtet til at bevare dem, og at museet kan vælge en skønne dag at lade dem gå til ophug. Det er en ulidelig tanke.

Så jeg vil gerne udtale, så ingen skal være i tvivl; vi kommer til at kæmpe med alle midler for at bevare Zonen samlingen som en integreret og udstillet del af Danmarks Tekniske Museum, med det antal genstande, museet dengang modtog, udstillet på det antal kvadratmeter, museet dengang forpligtede sig til at stille til rådighed.

Det er både vor ret og vor pligt.

Til slut vil jeg gerne udtrykke min store tak til hver og en frivillig ved Zonen, for det store arbejde der lægges i at bevare og formidle Zonens og Zone-folkenes minde, ligesom jeg gerne vil rette en tak til vores medlemmer og sponsorer, uden hvis økonomiske støtte foreningen ikke ville være mulig.

Godt nytår.

Frederik Madsen,
Landsformand Zone-Redningskorpsets Venner