Formanden Jørgen Gram afgiver bestyrelsens beretning ved Zonen Randers generalforsamling 2017

Referat af ordinær generalforsamling i Zonen Randers den 21. juni 2017 i Fritidscentret, Randers

Til stede var:  Ole Berg Sørensen, Else-Marie Sørensen, Erik Kløve, Preben Hjort Mortensen, Ib Chr. Ibsen, Finn Børglum, Tom Larsen, Peder Bondgaard, Villy Andersen, Lars Vistoft, Jørgen Gram, Frederik Madsen og Kirsten Vittrup

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  

1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Frederik Madsen, der konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Det blev konstateret, at alle de tilstedeværende har betalt kontingent.

Formanden oplyste, at der var fuldmagt fra Kaj Skamriis, Skive til bestyrelsen til at handle på hans vegne.

 

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning,

Det var formanden Jørgen Gram, der aflagde bestyrelsens beretning:

Kranvognen kom i slutningen af januar 2017 til Bjerregrav, hvor det hurtigt blev klart, at det krævede en større ombygning af faciliteterne for at optimere arbejdsforholdene. Ved et tilfælde opdager Lars Vistoft, at bygningen, som kranvognen står i, skal nedrives. Herefter bliver der hurtigt taget fat i problemet, og takket være velvillige personer, står kranvognen nu i Ørsted hos Falck. Der er ros til Lars Vistoft, Frederik Madsen, Lars Vester, administrerende direktør hos Falck, og Bjarne Jørgensen, Falck i Randers.

Lars Vistoft og Preben Hjorth Mortensen har lavet et flot budget, som viser, at det vil koste ca. kr. 100.000,- at restaurere kranvognen til at blive køreklar.

Vores samarbejde med Randers Amtsavis har været meget fint. Projektet med kranvognen har været omtalt 4 gange, og alle gange med billeder. På grund af den gode presseomtale har flere avislæsere kontaktet os og sendt billeder. Det drejer sig om Kirsten Vittrup, hendes søster Else-Marie Sørensen, Jytte Andersen og Birgitte Johansen. Af ting vi har modtaget kan nævnes et komplet udrykningshorn, som måske er blevet brugt på Zonens sidste flotte Chv. Ambulance samt en forbindingskasse i træ. Endvidere har Else-Marie Sørensen afleveret ”Fatter Staunings henfart”, hvor Stauning, til Zonens store overraskelse, vælger Falck. En sjov tegning, der viser konkurrencen mellem de 2 korps.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøde, og på et bestyrelsesmøde i marts deltog Frederik Madsen, der fortalte om de juridiske forhold i vedtægterne samt Børge Andersen fra Zonen Gelsted, som fortalte om fonde.

Der skal søges fonde, og vi har talt om følgende: Nordea Fonden, Salling Fonden, Ellehammerfonden og Veluxfonden. Der vil snarest blive taget kontakt til Nordea Fonden om en støtte på kr. 100.000,-.

Vi har nu 22 medlemmer, og bestyrelsens mål er ca. 40 medlemmer. Der er lavet tiltag til en kampagne, og i den anledning blev der på generalforsamlingen uddelt materiale.

Der sendes en stor tak til Ingelise Nielsen i Medlemsservice for stor og engageret hjælp, som hun altid yder os. Den finder man ikke bedre.

 

Bemærkninger til beretningen:

Erik Kløve efterlyste en medlemsliste samt en redegørelse for, hvad der sker i foreningen; altså mere kommunikation ud til medlemmerne.

 

Dirigenten takkede på vegne hovedafdelingen (Frederik Madsen) for den meget høje kvalitet af materialet, som blev delt rundt – en fin folder samt en redegørelse om faktuelle forhold (udfærdiget af formanden). Frederik Madsen ønsker i øvrigt flere informationer fra Zonen Randers til hovedafdelingen. Endvidere oplyste Frederik Madsen, at Zonens hovedafdeling er på Facebook, og at der kan findes informationer via denne. Endelig forespurgte Frederik Madsen, om vi skal søge flere fonde ad gangen, hvortil formanden svarede, at vi starter med at søge Nordea.

 

Lars Vistoft og Preben Hjorth Mortensen oplyste, at de havde fået nogle ting på en Falck station i Odense, ledninger m.v. Lars Vistoft fortalte endvidere, at han ved et besøg i Bjerregrav, fik at vide at lokalet, hvor kranvognen stod, skal rives ned. Både Lars Vistoft og Tom Larsen (og Finn Børglum) har gjort et stort stykke arbejde med hensyn til at finde et nyt hjem til kranvognen. Det hele endte med, at Falck tilbød, at vognen kan stå hos Falck i Ørsted, hvor man også kan stå og arbejde på den. Endvidere tilbød Falck at flytte kranvognen fra Bjerregrav til Ørsted, hvilket ikke var uden visse tekniske problemer.

 

Som slutbemærkning oplyste formanden Jørgen Gram, at vi altså ikke er nogen ”kaffeklub”, men en markant del af lokalsamfundet.

 

Dirigenten anså herefter beretning som godkendt.

 

3. Aflæggelse af regnskab

Der er endnu ikke udfærdiget noget regnskab for foreningen, da kontingentet først er indbetalt i januar 2017.

Det første regnskab vil derfor omfatte tiden fra stiftelsen den 13. oktober 2016 til 31. december 2017.

Formanden oplyste, at der p.t. henstår kr. 3.300 på foreningens konto.

 

4. Fastsættelse af kontingent

Det blev aftalt, at det årlige kontingent kr. 150,00 også skal være gældende for 2018. Kontingentet er betalt for 2017, hvorfor der kommer ny opkrævning pr. 1. januar 2018.

 

5. Indkomne forslag (forslag til vedtægtsændring)

  • 4, stk. 1: Bestyrelsen kan bestemme, at suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne
  • 4, stk. 3, 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

  • 5, stk. 1: Bestyrelsen kan meddele prokura til formanden og kassereren i forening.

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen vil gerne udvide bestyrelsen til 5 medlemmer, og Preben Hjort Mortensen blev foreslået. Preben modtog valget.

Der er nu 5 kandidater. Bestyrelsen valgtes med applaus.

Bestyrelsen ser herefter således ud, jfr. Vedtægternes § 4, stk. 1:

Formand

Jørgen Gram

2 år

Næstformand

Lars Vistoft

1 år

 

Preben Hjorth Mortensen

2 år

Kasserer

Tom Larsen

2 år

Sekretær

Kirstens Vittrup

1 år

 

 

7. Valg af 2 suppleanter

Formanden foreslog følgende 2 suppleanter:

Ole Berg Sørensen

Ib Chr. Ibsen

 

Valgene blev modtaget. Suppleanterne er valgt for 1 år ad gangen.

 

8. Valg af revisorer

Revisorerne Erik Kløve og Finn Børglum modtog genvalg.

 

9. Eventuelt

Tom Larsen roste Jørgen Grams engagement.

 

Lars Vistoft fremkom med et forslag om, at der skal lægges en plan for arbejdet på kranvognen –  en tidszone.

Frederik Madsen fortalte, at man f.eks. i Helsingør har 2 aftener om måneden, hvor man mødes.

 

Hvornår skal den første klubaften startes?  Der blev foreslået 1 aften om måneden og så en hel dag.

Forslag: den 4. tirsdag i måneden fra kl. 17 – 21, startende tirsdag den 22. august.

 

Frederik oplyste, at hovedafdelingen sponsorerer en kedeldragt til de, der laver arbejde på kranvognen. Kedeldragten bliver med Zonens logo. Man skal blot have oplyst størrelse.

 

Peder Bondgaard, der er medlem af Værkstedsmuseet i Allingåbro fortalte, at man der har 100 medlemmer. Peder vil gerne give en hånd med arbejdet på kranvognen.

 

Der blev talt om forholdet til Pressen. Det er vigtigt, at vi bevarer et godt forhold til Pressen, og hvis der eventuelt skal tages billeder m.v. i Ørsted, skal det være efter aftale med Bjarne Jørgensen. Vi skal endvidere have et klart budskab, således at Pressen ikke selv finder på noget.

 

Formanden takkede dirigenten Frederik Madsen.

 

Generalforsamlingen hævet.

 

Randers, den 21. juni 2017

 

 

Kirsten Vittrup

sekretær

 

Ved stiftelsen af Zonen Randers stillede Falck lokaler til rådighed på Falck-stationen i Ørsted