Deltagerne i Zonen Randers generalforsamling 2018

Referat af ordinær generalforsamling den 10. april 2018 i Zonen Randers afholdt på Thors Bakke, Møllegade 4, 8900  Randers

 

Formanden Jørgen Gram bød velkommen

Til stede var:

Annette Hedegaard, Finn Børlum, Villy Andersen, Erik Kløve, Ole Berg Sørensen, Lars Vistoft, Ib Chr. Ibsen, Jørgen Gram, Frederik Madsen, Kirsten Vittrup, Tom Larsen, Preben Hjort Mortensen, Ole Lund Jensen, Lilli Lund Jensen, Else Bjørn Christiansen, Peder Bondgaard, Preben Olesen, Mogens Andersen

 

1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Frederik Madsen. Idet Frederik Madsen takkede for valget og indbydelsen, konstaterede han, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Frederik Madsen forespurgte, om der var medlemmer, der var mødt op med fuldmagt.

 

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Formanden aflagde herefter årsberetningen som følger:

Beretning på ordinær generalforsamling den 10/4 2018 i ZONEN RANDERS.

Siden generalforsamlingen den 21/6 2017 har foreningen ZONEN RANDERS oplevet et forrygende år.

Som nævnt på den seneste generalforsamling tog vi, umiddelbart efter, kontakt til NORDEA FONDEN. I den forbindelse havde vi lavet et meget detaljeret og gennembearbejdet budget, som sammen med et omfattende materiale, personligt blev afleveret til Erhvervsdirektør Morten Skipper, Nordea Randers den 20/7 2017.

Vor ansøgning til NORDEA FONDEN androg kr. 97.536,- og den 26/10 kontaktede Nordea mig telefonisk for at meddele, at fonden på sit møde havde besluttet at imødekomme vor ansøgning med det fulde beløb.

For bestyrelsen var denne melding helt fantastisk. Vi kunne nu med sikkerhed fortsætte restaureringen af vor gamle kranvogn ZR 753 Ford Köln fra 1960.

I den forbindelse skal nævnes, at vi allerede den 22/8 2017 startede op på restaureringen, idet medlemmer af ZONEN RANDERS 2 gange om måneden mødes i Ørsted for at arbejde på den gamle Zone-bil. Likviditetsmæssigt kunne dette lade sig gøre, da Zone – Redningskorpsets Venner havde givet os er en økonomisk håndsrækning på kr. 5.000,-. En stor tak til Frederik Madsen for denne gestus. Beløbet er for længst tilbagebetalt.

NORDEA FONDEN havde givet udtryk for, at de gerne vil besøge garagen på Falck i Ørsted. Dette var bestyrelsen positiv over for. Efter en drøftelse i bestyrelsen besluttede vi, at lave en kombination mellem en nytårsparade og en reception i starten af 2018 for samtlige medlemmer i ZONEN RANDERS, potentielle emner for ZONEN RANDERS, repræsentanter fra NORDEA FONDEN, repræsentanter fra Falck samt naturligvis pressen.

Fredag den 19. januar 2018 er nok en af de største dage i ZONEN RANDERS. Hele bestyrelsen samt garageholdet arbejdede på højtryk for at gøre dagen så festlig som mulig. Alle sejl var sat til.  Men ikke kun bestyrelsen, men også vore ægtefæller lavede et stort arbejde, som foreningen skylder en stor tak for deres indsats. Falck kom med borde og flag og stillede hele stationen til vor rådighed. En stor tak til Falck.

Bestyrelsen betegner såvel nytårsparade som reception som en kæmpe succes, idet over 50 tog imod vor invitation. Bl.a. var det en stor ære, at Falcks ledelse med adm. direktør Lars Vester i spidsen og områdedirektør i Nordea, Henning Simonsen holdt taler, hvor de begge tilkendegav, at de fandt projektet med veterankranvognen så interessant, at de på hver sin måde, er villige til at yde projektet fortsat støtte, såfremt det måtte vise sig at være behov for det. For bestyrelsen virker disse tilsagn som en yderligere motivationsfaktor.

For mig personligt var det endvidere en fantastisk oplevelse, da formanden for Zonens Venner i Danmark, advokat Frederik Madsen udnævnte mig til stationsleder for stationen i Randers. Det ydre tegn var en specialsyet kasket med emblem fra tidligere stationsledere. Det var et stort øjeblik for mig. Frederik Madsen havde endvidere et gammelt Zoneflag med til foreningen samt det store udvendige Zoneskilt, der prydede facaden i Jernbanegade.

Frederik Madsen havde også skaffet de karakteristiske kedeldragter, som Zonen brugte, til såvel garageholdet som bestyrelsen. 

I forbindelse med receptionen fik ZONEN RANDERS en del gaver. Herunder værdifuldt værktøj, vin og pengegave.

Medlemmer:

På den sidste ordinære generalforsamling i juni 2017 havde vi 22 medlemmer, men på baggrund af den intensive hvervekampagne, som bestyrelsen iværksatte, er dette tal steget med 24, hvorefter det samlede medlemstal p. t. er 46 hvilket bestyrelsen finder tilfredsstillende, dog har vi 3 restancer og 1 mailadresse som er forkert, hvilket der bliver taget hånd om.

Det er vor hensigt, at stimulere en fortsat medlemsfremgang ved at bl.a. at kontakte de gæster, der deltog i receptionen den 19. januar og som endnu ikke har meldt sig ind.    

Endvidere vil vi forsætte foredragsvirksomheden om ZONEN. I det forgange år har vi holdt 2 foredrag: Rotarys Veteranklub og Seniorklubben i Odd Fellow logen.

For bestyrelsen er det magtpåliggende, at ZONEN RANDERS udvikler sig til være en markant del af foreningslivet. På den baggrund forventer vi, at kunne øge medlemstallet til ca. 55 inden for det næste år.  

Medlemspleje:

Som tidligere omtalt arbejder mellem 6 til 10 mand 2 gange om måneden hos Falck i Ørsted for at restaurer Zone kranvognen. For hver eneste gang laver Preben et udførligt referat som, sammen med de Fotos Tom tager, bliver udsendt til samtlige medlemmer, som ”Garagenyt”.

Teknisk Status:

Lars og Preben vil give en teknisk status efter min beretning.

Randers Amtsavis:

Vi har også i år haft et helt fantastisk samarbejde med redaktør Knud Mogensen på Randers Amtsavis. Den omtale, som Knud Mogensen gav Nytårsparaden og Receptionen den 19/1, var enestående.

I alt har ZONEN RANDERS og dennes filialer været omtalt 10 gange siden sidste generalforsamling. Omtalerne er altid slået stort op og illustreret med billeder. Presseomtalen er meget værdifuld for såvel vor medlemstal som foreningens status i byen.

Kontakt til avislæsere:

Bl.a. på grund af den fornemme avisomtale fortsætter vi med, at modtage effekter og billeder fra Zonens tid i Randers.

Således har vi modtaget 2 store album fra familien Ole Lund Jensen. Oles far, Harald Lund Jensen var inspektør i Zonen i Randers og hans mor Gerda Lund Jensen var kontormedarbejder ved Zonen i Randers.

Efterhånden er der opbevaret mange Zone effekter på Karetmagervej.

Det er bestyrelsens mål og ønske, om der med tiden kunne etableres et Zone museum i Randers? 

Senior TV Østjylland:

Vi er blevet kontaktet af Senior TV Østjylland, som gerne ville have lov til at overvære vor generalforsamling, hvilket vi har sagt nej til. Det er aftalt, at vi kontakter TV stationen efter generalforsamlingen med henblik på at lave et indslag om ”Hvordan Zonen Randers arbejder”    

Restdonation:

NORDEA DONATION  97.536

Forbrug 2017               9.826

Forbrug 2018             21.553

Restdonation              66.157    

Saldo på bankkonto 74.933 – restdonation 66.157 = 8.776 brutto likviditet– 2.000 i gæld til ZRV netto likviditet i alt 6.776.

De samlede økonomiske omkostninger den 19/1 2018 androg 1.714,-

Tak:

På bestyrelsens vegne vil jeg udtrykke den største taknemmelighed for den hjælpsomhed Falck har udvist i det forløbne år. Det drejer sig ikke kun om husly, men også om, Falck stiller værktøj til rådighed for medlemmerne af ZONEN RANDERS.

Endnu engang tak til NORDEA FONDEN for bevillingen af det ansøgte beløb og tilsagnet om fortsat støtte.

Tak til formanden for ZRV, Frederik Madsen for et godt og tillidsfuldt samarbejde.

En tak skal også lyde til Ingelise Nielsen i Medlemsservice i Holbæk for den engagerede service hun altid giver os.

Sluttelig vil jeg på bestyrelsens vegne takke samtlige medlemmer i ZONEN RANDERS for den opbakning og støtte, som I altid giver os. I skal vide, at den er meget værdifuld for os.

I årets løb har der været afholdt 6 bestyrelsesmøder.

 

Status på restaurering af kranvognen:

Lars Vistoft roste garageholdet. Det går godt, og dialogen er god.

Lars Vistoft vil tage kontakt til synshallen med henblik på at skabe et overblik over de krav, der stilles til kranvognen.

Se i øvrigt GARAGENYT

Ole Lund Jensen vil gerne deltage i restaureringen – ikke så meget fysisk – men vil stille sin viden til rådighed. Det blev aftalt, at der bliver sendt en liste til Ole Lund Jensen med mødedatoer i Garagen

Dirigenten forespurgte, om der var bemærkninger til bestyrelsesformandens beretning, herunder ideer m.v.

Ole Lund Jensen mente, at ”man bør lade barnet leve”.

Bestyrelsens arbejde blev godkendt af generalforsamlingen og beretningen blev vedtaget.

 

3. Aflæggelse af regnskab

Regnskabet blev omdelt, og Ib Chr. Ibsen aflagde dette. Regnskabet er godkendt af revisorerne og fremsendt til alle medlemmer.

Kommentarer til regnskabet: ca. kr. 22.000 er forbrugt i 2018. En del af beløbet er brugt til nye dæk.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

  

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 150,00 i 2019.

Forslaget blev godkendt.

 

5. Indkomne forslag

Ingen

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er næstformand Lars Vistoft og sekretær Kirsten Vittrup

Kirsten Vittrup ønskede genvalg.

Lars Vistoft ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. Lars Vistoft skal herefter være formand for Garagen med titel af overassistent og referere til formanden Jørgen Gram.

Ib Chr. Ibsen bliver bestyrelsesmedlem i stedet for Lars Vistoft og bliver kasserer.

Tom Larsen indgår som næstformand

   

7. Valg af suppleanter

Ole Berg Sørensen er på valg og genvalgtes som suppleant.

 

8. Valg af revisor

Revisorerne Erik Kløve og Finn Børlum ønskede genvalg.

  

9. Eventuelt

Ole Lund Jensen: spurgte til lokalerne i forbindelse med de billeder, der var udsendt med pengeskab. Tom Larsen fortalte, at ejeren af ejendommen Vestergade har en lejlighed samt underetagen, og at pengeskabet stadig er i køkkenet i lejligheden. I øvrigt er ejendommen i dag fredet.

Erik Kløve: sagde at det handler om mere end kranvognen. Blandt andet skal Zonens historie plejes.

Jørgen Gram: har en del Zone-effekter stående på Karetmagervej. Måske kunne der laves et Zone-arkiv/museum.

Tom Larsen: fortæller om at ejeren af Vestergade har et mindre lokal ud mod Vestergade – en slags vagtstue. De til generalforsamlingen omdelte dækkeservietter – med et meget flot Zonen Randers motiv – er sponsoreret af Hvids Grafiske.

Lars Vistoft: et eventuelt museum skal være i Randers, og kranvognen skal være færdig først.

Jørgen Gram: Der findes et FDF Museum på Randers Kloster. Man kunne eventuelt lave et samarbejde med FDF, møbelhandler Simonsen.

Ole Lund Jensen: det kunne også være sammen med Brandvæsenet og Falck

Jørgen Gram: Zonen Randers har en hjemmeside, som Frederik Madsen står for. Vores hjemmeside er imponerende, og den fortjener at der er mange, som kigger på Zonen, Stationen Randers.

Frederik Madsen fra hovedforeningen: meget fint med vores Garagenyt, dækkeservietter, vores kommunikation – stor anerkendelse for dette.

Frederik Madsen gjorde reklame for Zonen-Redningskorps Venner – hovedforeningen og fik nye medlemmer med hjem

Jørgen Gram: Stor tak til generalforsamlingen og tak til Frederik Madsen for myndig ledelse af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen hævet.

Referent:

Kirsten Vittrup

Sekretær