Foreningen Zonen Randers
CVR 38131583


Formand Tom Larsen
Skelvangsvej 50
8920 Randers NV
Mail: tkl@fiberflex.dk
Tlf. 29 43 60 41

Generalforsamlingen blev afholdt 22. juni 2021

Pga Corona blev der ikke afholdt generalforsamling i 2020. Der aflagdes beretning og regnskaber for både 2019 og 2020.

Flot omtale af generalforsamlingen i Randers Amtsavis:

Tryk på billedet for at linke til omtale af generalforsamlingen i Randers Amtsavis
Generalforsamlingen blev afholdt i de selvsamme lokaler, hvor Zone-folkene i Randers havde opholdsstue og soverum fra 1932 til udgangen af 1962

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 22. juni 2021 kl. 13.00, Vestergade 59, Randers (Zonens gamle vagtstue).

 

Uden for Vagtstuen var vores Mercedes Benz 1962 ZR 869 linet op. Den tog sig vældig flot ud i solskinnet, og der var mange forbipasserende, der kastede blikke på den.

Fra Randers Amtsavis kom fotografen og skød nogle billeder, og i øvrigt var der en god stemning. Der var nemlig mange, der ikke havde set hinanden i rigtig lang tid.

Endvidere var journalist Knud Mogensen fra avisen mødt op.

Så var det tid til at gå ind i Vagtstuen og nyde den fine anretning; nemlig smørrebrød fra Fjordgården med diverse drikkevarer. Et flot tiltag og megen snak på kryds og tværs.

Til stede var:

Ole Berg Sørensen, Ellen Vistoft, Ole Lund Jensen, Finn Børglum, Lars Vistoft, Ib Chr. Ibsen, Jørgen Gram, Annette Hedegaard, Tom Larsen, Mogens Andersen, Willy Andersen, Frederik Madsen, Knud Mogensen, Preben Hjort Mortensen, Erik Kløve, Jean Seeberg, Else-Marie Sørensen, Tom Veigaard, David Clark, Kirsten Vittrup

Formanden bød velkommen, og der blev holdt et minuts stilhed for Jørgen Dahlerup, der er død 76 år gammel.

Dagsorden i følge indkaldelse:

1. Valg af dirigent:

Frederik Madsen valgtes med applaus til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Tom Larsen nævnte lige, at Zonens motto var:

Først hjælp er størst hjælp

Formandsberetning, her henvises til beretningen af 6. oktober 2020, der har været udsendt til alle medlemmer. Generalforsamlingen blev imidlertid ikke afholdt på grund af coronaen.

Formanden oplyste for 2021:

at der har været møde 10 gange i Tebbestrup, hvor Lars Vistoft og Ib Chr. Ibsen har lavet et kæmpe arbejde. Der har været syn og Mercedes Benz har fået nummerplader.

Preben Hjorth Mortensen har produceret 5 stk. Garagenyt.

Der har været 3 artikler i Randers Amtsavis v/Knud Mogensen.

Tom Larsen har været i kontakt med Hestia Ejendomme, fra hvem vi har fået tilsagn om at måtte bruge Zonens gamle vagtstue til møder, og der er oprettet et minimuseum, som Jørgen Gram har ønsket sig.

Mogens Andersen fra garagegruppen foreslog Tom Larsen, at han rettede henvendelse om et møde vedrørende garageplads og økonomi til Randers Kommune. Det blev til et møde med borgmesteren, og der var afsat ¾ time. Tom Larsen fik en pæn modtagelse, og der var en medarbejder til stede. Referat blev ligeledes udfærdiget, og ja, så endte det med en hel time. Tom Larsen fik en mail, og vi modtog kr. 4.000,00 med tak. Der arbejdes videre med garageplads.

Zonen Randers skal være vært den 28. august 2021 for Landsforeningen.

Tom Larsen takkede for ordet.

Beretningen godkendtes enstemmigt af generalforsamlingen.

3. Aflæggelse af regnskab

Regnskabet blev aflagt af kasser Ib Chr. Ibsen, og det blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Preben Hjorth Mortensen nævnte lige tilsagnet fra Ellehammerfonden på kr. 98.000. Vi har indtil nu ikke brugt nogle af pengene.

4. Fastsættelse af kontingent

Der var bred enighed om, at kontingentet på kr. 150,00 fastholdes.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Ole Berg Sørensen var på valg og ønskede ikke genvalg.

Kirsten Vittrup ønsker at udtræde af bestyrelsen

Ib Chr. Ibsen blev genvalgt

Villy Andersen blev valgt til bestyrelsen

6. Valg af suppleant

Mogens Andersen blev genvalgt til suppleant

7. Valg af revisor

Finn Børglum blev genvalgt

Erik Kløve ønskede ikke genvalg

8. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

9. Eventuelt

Tom Larsen rettede en stor tak til Ole Berg Sørensen for både bestyrelsesarbejde som næstformand og arbejdet i garagen.

Tom Larsen rettede også en tak til Kirsten Vittrups engagement

Endvidere en stor tak til Erik Kløve for hans revisorarbejde.

Kirsten Vittrup tog ordet og takkede for sin tid i bestyrelsen, ligesom hun pointerede, at det havde været sjovt og interessant at være med til at starte det hele under den tidligere formand Jørgen Gram. Desforuden var det en helt anden verden for hende med garage, biler, olie og løse skruer og mandesnak

Generalforsamlingen hævet, og dirigenten Frederik Madsen takkede for god ro og orden.

:

Herefter kunne man strække benene og se på minimuseet eller trække frisk luft.

Så var der kaffe og hjemmebagt kage.

Derefter blev ordet givet til Frederik Madsen. Han gav en forsmag på noget, der skal blive til en bog, blandt anden med indblik i dokumenter i Rigsarkivet. Indlægget handlede om Zonen Randers og vagtværn – både de private (skrædder Hultén) og Randers kommune, og om modstandsfolkenes stillingtagen til vagtværnene.

Det var en meget fint indlæg, og noget interessant venter os. Så tak Frederik Madsen, også fordi Søstrene Jensens far var blandt vagtværnet for Randers kommune. Det gjorde det for os ekstra interessant.  /kv

Som referent:

Kirsten Vittrup

 

Frederik Madsen, dirigent

(sign)