Falck medbringer milde gaver fra Zonen i Helsinge, København mm. Der er flere billeder fra dagen nederst på denne side

REFERAT AF 6. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
I FORENINGEN ZONE-MUSEETS VENNER
AFHOLDT LØRDAG DEN 24. MAJ 1997
PÅ MUSEUM FOR ZONE-REDNINGSKORPSET I HOLBÆK

 

 

I generalforsamlingen deltog iht.tilmeldingsliste:

Åge Christensen, Otterup * Georg Tegne-Hansen, Helsinge * John Hansen, Hvidovre * John Jensen, Værløse * Ivan Jørgensen, Roskilde * John Kaltoft, Kbh. S. * Flemming Larsen, Holbæk * Frederik og Tine Madsen, Holbæk * Lisbeth og Uffe Mortensen, Helsingør * Bruno Roth, København, * Niels Sørensen, Ruds Vedby * Ole Lundtoft, København * Frantz Christensen (Basse), København * Arne Vagn Jensen, Rødovre * Richard Palmer, København * Poul Kaspersen, Helsinge * Bent og Lilian Stobbe, Oslo * Peter Wiboltt, København * Kurt Poulsen, København * Bent Røn, Saltum * Esbern Petersen, Falck RTI * John Lyager Poulsen, Holbæk *  Carl Andresen, Esbjerg * Nanna Rasmussen, Esbjerg * Carl Erik Rasmussen, Esbjerg * Stig Wamberg, Næstved * Torben Raagaard, Falck RTI * Elsa Munk Rasmussen, Greve * Erik Christensen, Odense * Børge Jakobsen, Odense * Jørgen Petersen, Odense * Jørgen og Marianne Røpke, Vordingborg * Grethe Kongstad og Verner Frederiksen, Ringsted * Agnete Wiboltt, Skodsborg * Henri Brynildsen, Hals * Marius Vestergaard Frederiksen, Kalundborg * Camilla Rihn Hansen, Svinninge * Erik Sørensen, Birkerød * Johannes Nordskov Nielsen, Kalundborg * Arne Suhr, Store Heddinge      

Ad dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent

Aage Christensen valgtes til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad dagsordenens pkt. 2: Formandens beretning

Bestyrelsesmedlem John Lyager Poulsen indledte med at bringe en hilsen fra formanden Jørgen Olsen, der ikke kunne være til stede af personlige årsager.

Efter fællessang “Til minde om Zone-Redningskorpset”, bad John Lyager Poulsen alle om at mindes de Zonefolk og medlemmer, der var gået bort i årets løb:

        Gunnar Wonge, København
        Erik Thorsen, Rønne
        Johannes Edlefsen, Hårslev
        Arne Olsen, Helsinge
        Nora Olsen, Holbæk
        Erik Thorsen, Rønne

John Lyager Poulsen aflagde herefter beretning: (afskrift af manuskript)

Bestyrelsen har i årets løb bestået af Jørgen Olsen, der er formand for bestyrelsen, John Hansen, der tillige har fungeret som kasserer, Ivan Jørgensen, Uffe Mortensen, Jørgen Røpke, Georg Tegne-Hansen, John Lyager Poulsen og Niels Sørensen.

Museets daglige ledelse varetages af Frederik Madsen, der er museets direktør.

Den daglige pasning af museet har siden 1990 været varetaget af Flemming Larsen. Uden Flemming ville museet ikke kunne holdes åbent hele året, vi er ham stor tak skyldig.
På det historiske plan har navnlig bestyrelsesmedlem John Hansen og vores mand på Fyn Aage Christensen i Otterup gjort en stor indsats, som museet takker for. Vi har i museet søgt et medlem der vil indtaste alle disse oplysninger på EDB, en person har meldt sig, og dette ser vi frem til kan komme til at fungere i løbet af 1997.
Bestyrelsen har i årets løb afholdt møde 3. februar, 1. juni, 22. august og 14. november.

Generalforsamling blev afholdt 1. juni 1996, i hvilken deltog 53 medlemmer hhv. ledsagere. Der var interessant foredrag af fhv. stationsleder Frode Olsen. Museet besluttede at optrykke foredraget som salgsartikel, og det er blevet til en fin lille tryksag.
På generalforsamlingen blev det desuden vedtaget at ændre museets navn til MUSEUM FOR ZONE-REDNINGSKORPSET efter indhenet tilladelse fra Falck til at anvende Zonens navn og logo.

Foreningen havde ved udgangen af 1996 360 medlemmer og 20 bladabonnenter. Desuden havde 10 Falckstationer m.v. tegnet et stationsmedlemsskab  omfattende ca. 380 medarbejdere, ligesom Beboerforeningen Tuse Næs havde tegnet kollektivt abonnement for 282 beboere.
Desværre har vi en del restancer pr. 1. januar 1997 – langt flere end vi ønsker, hvilket er meget beklageligt, idet dette kan tyde på tab af medlemmer.
Såfremt generalforsamlingen har forslag til, hvad vi kan gøre for at fastholde medlemmerne, modtages sådanne forslag gerne.
Museet afholdt i Maj måned en arbejdsdag, der havde der meldt sig ganske få, men de der kom gjorde en stor indsats, facaden blev malet, og der blev gjort grundig rent i de Forskellige lokaler. En tak for en god indsats.

Til pumpen fra Haderslev stationen har medlemmerne fulgt opfordringen i bladet til at støtte restaureringen, og ialt er der indgået kr. 5.325,00, hvilket jeg takker for.

Arbejde med restaurering har gennem alle årene været varetaget af langtidsledige og kontanthjælpsmodtagere betalt af Holbæk Kommune, og det er ikke så lidt, museet har fået udført under denne ordning gennem årene.
Til glæde for samfundet men til skade for museet har beskæftigelsessituationen nu udviklet sig således, at der ikke findes ret mange kvalificerede arbejdsløse, og dette har betydet, at vort restaureringsarbejde er gået i stå.
I 1996 har museet desværre kun haft en person i rådighed i så få timer, at det stort set kun er blevet til at vedligeholde den eksisterende vognpark; der har ikke været timer til egentligt restaureringsarbejde, og pt. har vi slet ingen mekaniker, og det er et stort problem for os.
Holbæk Kommune er som omtalt ved at udarbejde en museumspolitik, og her vil vi gøre det klart for kommunen, at skal vi være med på lige fod med de øvrige museer, så må vi have en person fast her, som både kan varetage vedligeholdelse og restaurering, men som også kan forestå demonstrationer for skoleklasser og publikum.

Kommunen vil gerne gøre noget for skolerne, og vi kunne udøve en mission ved undervisning af eleverne i brandslukning og genoplivning, men dette fordrer, at vi får midler stillet til rådighed, der gør det muligt at ansætte fast personale.

I årets løb har museet ved sponsorat fra Brdr. Dahl A/S og Bank Petersen ApS fået sponsoreret et varmeanlæg til museets værksted, således at vi nu kan have varme på værkstedet.

Forholdet til Falck er fortsat meget gunstigt, og korpset vil senere på dagen i dag overrække en række værdifulde effekter, som vi ser meget frem til at modtage.
Jeg skal ikke nu afsløre hvilke effekter det drejer sig om, spændingen vil blive udløst ca. kl. 14.00.
Udover disse effekter har museet af Falck i årets løb modtaget en gammel lastvogn, som vil kunne anvendes til studenterkørsel.

Museet økonomi er i fremgang forstået på den måde, at det er lykkedes at skabe balance i økonomien.
Holbæk Kommune har givet tilsagn om støtte mod etablering af en skoletjeneste, og museet har i denne forbindelse udarbejdet materiale til alle skoler i Holbæk.

Fra 1996 har museet herefter opnået støtte beløb fra Holbæk Kommune og Amtet med ialt kr. 25.000,00 og desuden giver studenterkørsel ca. kr. 55.000,00 netto, entreindtægter kr. 20.000,00, bogsalg og diverse indtægter kr. 10.000,00 og støtte fra Zone Museets Venner ca. kr. 30.000,00 således at museets samlede indtægter er ca. kr.  140.000,00 , og dette giver os langt bedre råderum end tidligere.

I 1996 brugte vi nogle af pengene til at betale af på gæld, og det vil vi også gøre i 1997. Det er desuden meningen at anvende nogle af de midler vi nu modtager på øget reklame for museet, og der er i år indrykket annonce i turistguiden for Odsherred.

Museets bestyrelse har som det fremgår af formandens indlæg besluttet at påbegynde etablering af en slags fond, der kan sikre, at  museet kan forblive her på stedet. Bestyrelsen har besluttet at opfordre medlemmerne til at oprette testamente til fordel for dette formål, idet dette er den eneste måde, hvorpå fonden kan opnå en sådan størrelse, at det virkelig kan blive til noget. Jeg vil gerne i dag gentage denne opfordring og præcisere, at vi blot beder om, at man i et eventuelt testamente betænker museet med et mindre beløb, idet mange bække små som bekendt kan gøre en stor å.
100 medlemmer der hver giver kr. 10.000,00 eller 25.000 vil blive til rigtig mange penge.

Udover optrykningen af Frode Olsens beretning som omtalt optrykte museet i 1996 et gammelt papark med Zonebiler. Dette er en god salgsartikel, der er med til at sprede kendskabet til Zonen til mange børn i de danske hjem. Medlemmer der har børn eller børnebørn derhjemme, må gerne købe et par ark med hjem.

Museet har i årets løb udgivet 2 numre af NYT FRA ZONE-MUSEET. Vi har igen forøget sideantallet, og der synes at være stor interesse for bladet og vi får mange reaktioner.

Til sidst vil jeg gerne takke de medlemmer, der er mødt op her i dag, jeg takker ligeledes alle der på en eller anden måde støtter museet, og en tak til bestyrelsen  for det år der er gået, der er gjort en stor indsats af alle.

Dirigenten satte herefter beretningen under debat. Der var ingen bemærkninger til beretningen, som dirigenten derfor konstaterede var vedtaget enstemmigt.

Ad dagsordenens pkt. 3: Regnskab

Kassereren gennemgik regnskabet, og gav redegørelse for den fond til sikring af museet, som bestyrelsen fandt burde oprettes. Der var tilslutning til denne tanke. Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet af betydning for referatet.
Dirigenten satte herefter regnskabet under afstemning. Regnskabet vedtoges enstemmigt.

Ad dagsordenens pkt. 4: Kontingent/budget

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Torben Raagaard mente, at kontingenet var for lavt, og at det burde sættes op til kr. 100,00. Dirigenten satte dette forslag under afstemning, og det vedtoges enstemmigt til kr.100,00 fra 1998. Der var ikke fremlagt budget, men Frederik Madsen orienterede om budgettet i Fonden Redningsteknisk Samling.

Ad dagsordenens pkt. 5: Valg af bestyrelse

Følgende bestyrelsesmedlemmer modtog og blev genvalgt for 1 år: Jørgen Olsen, Ivan Jørgensen, John Lyager Poulsen og Niels Sørensen. Følgende modtog og blev genvalgt for 1 år: Georg Tegne-Hansen, Jørgen Røpke, John Hansen, (kasserer) og Uffe Mortensen.

Jørgen Røpke meddelte, at bestyrelsen ville konstituere sig med John Lyager Poulsen som ny formand.

Dagsordenens pkt. 6 bortfaldt idet de medlemmer, der blev genvalgt, alle tillige var bestyrelsesmedlemmer i fonden.
Ad dagsordenens pkt. 7: Valg af revisorer

Til revisorer genvalgtes Bent Røn, Saltum og Leo Jensen, Nivå.

Ad dagsordenens pkt. 8: Indkomne forslag

Ingen forslag indkommet.

Ad dagsordenens pkt. 9: Eventuelt

Bendt Stobbe Oslo, redegjorde for arbejdet med at gøre Zone-Redningskorpsets indsats med KZ-IV efter krigen kendt i Norge.
Aage Christensen redegjorde for årets arbejde med at kortlægge Zonens stationshistorie.
Arne Suhr overrakte som gave et stort maleri af Zonen i Odense samt Reinholdt Hansens uniform, i hvilken kassereren gav en lille opvisning.
Da der iøvrigt ikke var bemærkninger, hævede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Referatets rigtighed attesteres:        

Otterup d.   28.8.1997         

Aage Christensen, dirigent

sign