Deltagerne opstillet foran garagen
Søndag den 18. juni 2023 blev det årlige Zone-Træf afholdt hos Zonen i Gelsted på Fyn. Træffet indledtes med besøg i garagen, hvor sprøjten blev demonstreret. Herefter var der officiel velkomst og spisning, flot arrangeret af medlemmer og fæller af Zonen Gelsted.
Årets indlæg stod Steen Finne Jensen fra Rønne for; et imponerende flot fordrag om Zonen på Bornholm.
Dagen blev afsluttet med den årlige generalforsamling; hvor der ikke var noget nyt.

REFERAT AF 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I FORENINGEN

ZONE-REDNINGSKORPSETS VENNER

AFHOLDT SØNDAG DEN 18. JUNI 2023 KL. 14:30 HOS ZONEN GELSTED

 

I generalforsamlingen deltog:

Jens Borch – Horsens med ledsager, Steen Finne Jensen – Rønne, Sten Blaakilde – Gelsted, Jørn Neerup Rørvang – Varde med ledsager, Georg Tegne-Hansen – Helsinge, Kurt Stær – Morud, Aage Christensen – Esbjerg, Villy Andersen – Randers, Mogens Andersen – Randers, Niels-Jørgen Hansen – Køge, Ingelise Nielsen – Holbæk, Bjarne Hansen – Holbæk, Preben Rebsdorf – Fredericia med ledsager, Tom Larsen – Randers, Leif Krøyer – Horsens, Ib Ibsen – Randers, Alex Pedersen – Holbæk, Connie Christoffersen – Gelsted, Inger Pedersen – Holbæk og Børge Andersen med Zonen Gelsted i alt 11 deltagere.

Fra bestyrelsen:

Frederik Madsen – formand, Aage Jelstrup – næstformand, Erling Birk Madsen, Ole Olofsen, Peer Kristjansen og Villiam Simonsen        

Formanden indledte med at byde velkommen til generalforsamlingen, hvorefter han gav ordet til Børge Andersen for den officielle velkomst:

Velkomsttalen Zone-Træf 2023 på Holmegården den 18. juni 2023

Velkommen til Holmegården

Vi befinder os på Holmegården som ejes af forskellige foreninger. Gelsted Borgerforeningen ejer de fleste af bygninger bl.a. udlejningslokaler og ellers er de kendt for deres Gelsted-Marked, som trækker ca. 60.000 gæster i de fire dage det står på. Der samles en del veteranbiler på markedspladsen, hvor vi har haft sprøjten med på udstilling.

Vi nyder bl.a. også godt af naboskabet til Genbrugsbutikken. Butikken har en tradition for at man årligt, som forening i Gelsted, kan søge om tilskud til driften af foreningen. Her har vi været heldige at komme i betragtning et par gange. Det har bl.a. resulteret i, at vi har kunne skifte vores gamle køle-container ud med en mere anvendelig skurvogn.

Det var helt tilfældigt at vi fandt en ledig garage her i Gelsted. Vi havde undersøgt flere andre steder, men fandt at Gelsted var det rigtige sted. Rent praktisk, ligger den her på Holmegården, på Middelfart kommunes genbrugsplads, men måske også fordi der i Gelsted tidligere har ligget en ZONE-STATION

Zonen etablerede sig første gang i 1936, som den fjerde station på Fyn. Det blev til 27 år. Ved sammenslutningen i 1963 var det slut. Og de to Redningskorps slog sig sammen under navnet FALCK-ZONEN, hvor ZONENS navn efterhånden blev udfaset.

Køretøjerne i Gelsted blev delt ud til andre nærliggende stationer og familien Andersen flyttede til en nyoprettet station i Dalum. Jeg var søn i familien og sammen med min far som var tidligere stationsleder hos Zonen i Gelsted, fortsatte vi sammen hos FALCK- ZONEN i DALUM.

I 2012 fik vi Zonens vogn 263 til Gelsted. Der var vi klar til at tage fat på restaureringen og i august 2019, lige godt syv år efter, blev den indregistreret og vi kunne nu vise den frem på landevejen i Gelsted og omegn.                     

Nu tror jeg Torben er klar med middagen og vil fortælle hvad han vil servere for os.

Børge

Formanden bad herefter forsamlingen rejse sig og mindes de medlemmer og frivillige, der var gået bort siden sidste generalforsamling:

ZRV 0024 Ingvar Nielsen, Ringsted

ZRV 0147 Bjarne Kristjansen, Fredericia

ZRV 0266 Kurt Jørgensen, Ølsted

ZRV 0361 Trolle Staun, Vedbæk

ZRV 1067 Erik Madsen, Risskov

ZRV 1337 Arne Juel, Ebeltoft

Frivillige afgået ved døden:

Ole Pedersen, Flyvetjenesten

Formanden udtalte et ”Æret være de afdødes minde”.

Mod traditionen blev ZONE-sangen pga. tidsnød ikke sunget.

  

Ad dagsorden punkt 1: Valg af dirigent

Formanden gik herefter til valg af dirigent og oplyste, at bestyrelsen foreslog Bjarne Hansen som dirigent.

Bjarne Hansen valgtes ved akklamation og konstaterede, at der var indkaldt til generalforsamling rettidigt, jf. vedtægterne, og at generalforsamlingen derfor var lovlig og beslutningsdygtig, også selvom den ikke som foreskrevet blev afholdt inden den 1. juni.

Dirigenten gav herefter ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning. 

  

Ad dagsorden punkt 2: Bestyrelsens beretning

På bestyrelsens vegne aflagde formanden beretningen.

Formanden gjorde opmærksom på, at beretninger fra foreningen og de enkelte lokalafdelinger kan læses i årsrapporten 2022.

Formanden supplerede den skriftlige beretning med en gennemgang af aftalen med Danmarks Tekniske Museum og foreningens syn på sagen, der nu kører i Civilstyrelsen, tegning af forsikringer for de frivillige i Historisk Datasektion, i Zonen Gelsted og Zonen Randers, aftale med advokat Mette Bjørndal om oprettelse af testamente og møde mellem alle lokalformænd i november.

Der blev fra salen stillet forskellige opklarende spørgsmål til situationen omkring Danmarks Tekniske Museum.

 

Ad dagsordenens punkt 3: Gennemgang af årsrapport 2022

Dirigenten gav herefter ordet til Aage Jelstrup til gennemgang af foreningens årsrapport 2022.

Som næstformand for bestyrelsen gennemgik Aage Jelstrup årsrapporten i oversigtsform.

Han oplyste, at årsrapporten var revideret med anmærkningsfri påtegning af de af generalforsamlingen valgte revisorer Bjarne Kogsbøll og Poul Køster.

Der var ingen bemærkninger til årsrapporten, hvorfor dirigenten konstaterede årsrapporten 2022 for enstemmigt godkendt.

  

Ad dagsordenens punkt 4: Kontingent

På bestyrelsens vegne foreslog formanden, at kontingentet blev hævet til kr. 300,00.

Der var ingen bemærkninger hertil, og dirigenten konstaterede derfor bestyrelsens forslag for enstemmigt vedtaget.

 

Ad dagsordenens punkt 5: Valg af bestyrelse

Formanden oplyste, at følgende var på valg for to år og alle modtog genvalg:

Peer Kristjansen, tillige repræsenterende Holbæk-Zonen

Villiam Simonsen, tillige repræsenterende Helsingør-Zonen

Erling Brik Madsen, tillige repræsenterende Flyve-Tjenesten

Stig Andersen, tillige næstformand FRTS

Der var ingen forslag til bestyrelsen fra generalforsamlingen, hvorefter alle fire genvalgtes ved akklamation.

Bestyrelsen består således af:

 • Frederik Madsen, formand
 • Aage Jelstrup, næstformand
 • Peer Kristjansen, tillige repræsenterende Holbæk-Zonen
 • Villiam Simonsen, tillige repræsenterende Helsingør-Zonen
 • Erling Brik Madsen, tillige repræsenterende Flyve-Tjenesten
 • Ole Olofsen
 • Stig Andersen (Tillige formand Fonden Redningsteknisk Samling)
 • Henrik Olsen (Tillige bestyrelsesmedlem Fonden Redningsteknisk Samling)
 • Mads Ingo Nielsen (Tillige bestyrelsesmedlem Fonden Redningsteknisk Samling)
     

Ad dagsordenens punkt 6: Valg af revisor

Til revisorer genvalgtes ved akklamation Bjarne Kogsbøll og Poul Køster.

 

Ad dagsordenens punkt 7: Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

   

Ad dagsordens punkt 8: Eventuelt

Under eventuelt drøftedes den situation, at Zonen Randers mangler et lokale til sine køretøjer.

Villiam Simonsen tilbød Zonen Helsingør som næste års vært, hvilket modtoges med tak.

Der var i øvrigt ingen bemærkninger under eventuelt af betydning for referatet.

Dirigenten takkede forsamlingen for at medvirke til, at generalforsamlingen var blevet afviklet i god ro og orden, hvorefter han nedlagde sit hverv og gav ordet til formanden for de afsluttende bemærkninger.

Formanden takkede dirigenten for god og myndig ledelse af generalforsamlingen og ønskede deltagerne god og sikker rejse hjem.

Herefter ansås generalforsamlingen for afsluttet.

Referatets rigtighed attesteres:

Holbæk den 18. juni 2023

Bjarne Hansen

(sign)