På generalforsamlingen i 2006 takkede John Hansen af som bestyrelsesmedlem efter mange års meget energisk indsat, ikke mindst med det historiske dokumentationsarbejde

REFERAT AF 15. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
I FORENINGEN ZONE-REDNINGSKORPSETS VENNER
AFHOLDT LØRDAG 6. MAJ 2006
I ZONE-GARAGEN PÅ DANMARKS TEKNISKE MUSEUM I HELSINGØR
__________________________________________________________

I generalforsamlingen deltog i.h.t. rundsendt liste:

Georg Tegne-Hansen, Helsinge (bestyrelsesmedlem) * Jens Johannessen, Helsingør (bestyrelsesmedlem) * Marianne Røpke, Vordingborg (bestyrelsesmedlem) * Frederik Madsen, Holbæk (formand) * Uffe Mortensen, Helsingør (næstformand) * Stig Nielsen, Gedser (bestyrelsesmedlem) * John Jensen, Værløse (revisor) * Karl Aage Grønbech, København (revisor) * John Hansen, Hvidovre (afgik som bestyrelsesmedlem) * Arne Vagn Jensen, Rødovre * Birthe og Marius Vestergaard Frederiksen, Kalundborg * Gudmand Sørensen, Roskilde * Ivan Grynderup, Birkerød * Poul Kaspersen, Helsinge * Ulla Tegne-Hansen, Helsinge * Bruno Roth, Frederiksberg * Axel Andersen, København * Karen og Benny Christiansen, Mørkøv * Jørgen Dolin, Farum * Johannes Nordskov, Kalundborg * Bjarne Krogsbøll, Hedehusene * Jens-Jørgen Juel Pedersen, Virum * Poul Køster, Nykøbing Sj. * Henrik Bechmann, Holbæk * Poul Michael Jensen, Snekkersten * John Hansen, Ålsgårde * Jesper Heintz, Farum * Jørgen Røpke, Vordingborg * Annelise Rued Jørgensen, Lyngby * Bo Strøyberg, Lyngby * Jørgen Olsen, Regstrup * Marie Madsen, København.

Formanden indledte med at byde velkommen og udtrykte glæde ved det pæne fremmøde. Han oplyste, at formandsskabet havde besluttet, at de som ville være med til at bruge en dag på generalforsamlingen, ville blive belønnet med lidt god mad, som i indkøb lå ud over den kuvertpris, der blev opkrævet.

Ad dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent

Formanden gik herefter til valg af dirigent og foreslog advokat Poul Kaspersen, der valgtes ved akklamation.

Poul Kaspersen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad dagsordenens pkt. 2: Formandens beretning

Formanden indledte bestyrelsens beretning med at anmode forsamlingen om at rejse sig og minde de medlemmer, som var afgået ved døden i årets løb:

Hans Ellehammer
Erik Nilsson
Bent Røn
Grethe Frederiksen
Verner Frederiksen
Ruth Røpke
Ole Kure
Jørgen Baun Christensen
Hans Christiansen

Formanden aflagde herefter beretningen således:

Gode Venner, det er et år siden vi havde den store indvielse og kunne præsentere alt det nye, den færdige station, den flotte udstilling og tre nye ægte Zone-vogne. Vores mission er ikke slut med det. Foreningens formål er at værne om ZR’s minde ved at holde udstillingen levende og Teknisk Museum til ilden. Derfor må vi fortsætte arbejdet.

Fremtidssikringen sker gennem en fortsat tilgang af nye medlemmer. Og lige nu går det godt. Tidligere års fald er vendt til fremgang. I 2004 udgjorde kontingentindtægterne kr. 54.210. I 2005 udgjorde de kr. 56.014, altså en stigning på over kr. 2.000, svarende en netto tilgang af medlemmer på 14-15 stykker. Kan vi fastholde en stigning i årene fremover, er det godt. Og det er medlemmernes opgave at være med til at udbrede kendskabet til foreningen og sikre nye medlemmer. Vi har en opgave som består i også at tiltrække yngre! Her er vores problem på langt sigt.

Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Uffe Mortensen, Georg Tegne-Hansen, Jens Johannessen, Stig Nielsen, Marianne Røpke, Preben Kjær, Dan Lindehammer, John Hansen og jeg selv. Bestyrelsen har kun holdt ét møde siden sidst.

I Helsingør har vi fået etableret en gruppe, som vil være med til at holde bilerne kørende og fortælle publikum om samlingen. Gruppen mødes hver første onsdag i måneden og tager gerne nye ind. På Nyvang mødes køretøjsgruppen hver eneste tirsdag for at holde bilerne i drift og restaurere den gamle sprøjte fra Slemminge. Også i denne gruppe, der nu varetager studenterkørslen, er nye velkomne. Begge grupper kører, og det er det godt, rigtig godt.

2005 var også året, hvor vi omsider fik en del af vores historiske database lagt på nettet. Dette har medlemmerne modtaget med stor interesse og vi har fået mange anerkendelser.

Som I sikkert har læst i Zone-Nyt, var der nogle Zone-folk fra Fyn, som syntes at udstillingen på første sal havde for lidt om ZR. I bestyrelsen har vi diskuteret dette og vi har fremsat et forslag til Teknisk Museum som vi håber vil blive velvilligt modtaget. Men det kræver også tid at lave en billedserie om ZR, og det er Uffe Mortensen gået i gang med. Så vi arbejder på det.
At Monosparen er ankommet synes jeg er et utroligt løft. Tænk at Zonens gamle ambulancemaskine, Danmarks første, er udstillet her sammen med de andre Zone-genstande. Er det ikke bare fantastisk, at verden har flasket sig sådan? Det synes jeg, at det er.

John Hansen, Hvidovre, har ønsket at træde ud af bestyrelsen af helbredsmæssige grunde. John har været med i Holbæk ihvertfald fra vi stiftede foreningen i 1991. Fra 1994 til 2000 var John foreningens kasserer, og han påtog sig her et stort arbejde med at få styr på kartoteket og pleje medlemmerne, så bestanden voksede år for år. Altid er John mødt frem til bestyrelsesmøderne med godt humør. Min kone, Tine, sagde altid: Det er mest John man kan høre. John er altid god for en sjov historie, som alle gerne lytter til og griner af. Den største indsats har John dog ydet på det historiske felt. I flere år nærmest boede John på det kongelige bibliotek. Når John havde gennempløjet hele Holbæk Amts Venstreblad 1930 til 1962 for at finde artikler om ZR, stoppede han ikke med det. Bagefter skulle Socialdemokraten og Amtsavisen gennempløjes også. 10.000 avisårgang har John gennemset. Bagefter kom turen til ZRs arkiv på Falck i Solrød. Kun i kraft af Johns indsats var det muligt at udgive den store Zone-bog med så mange detajlerede og korrekte oplysninger som tilfældet er. Da John var færdig med dette, gik han, sammen med Arne Vagn, i gang med at opbygge ZRs personaleregister. Flere tusinde navne står nu i dette register. Et fantastisk projekt. John, der har også været kriser undervejs. Det ved vi begge. Men din loyalitet overfor mig, overfor ZR, overfor foreningen, kender ingen grænser. Vi skylder dig stor stor tak, og håber du vil fortsætte mange år endnu med personalekartoteket.

I 2005 fik vi produceret lidt merchandise og det sælger godt. Der er ikke stort overskud, men vi sikrer ZR’s minde på en ny og anderledes måde. Der er ingen grund til at berette mere end højst nødvendigt. Bestyrelsen som sådan har ikke bedrevet synderligt mere end det, jeg allerede har fortalt. Uffe er fortsat den der virker som koordinator her i Helsingør, og Marianne søger for, at holde styr på økonomien. Stor tak til Jer.

Også tak til den øvrige bestyrelse og Teknisk Museum for godt samarbejde. Der er mange som ikke er nævnt og som har ydet, en tak til dem også. Gode ideer til hvad vi kan gøre i fremtiden, kritik og kommentarer til bladet, hjemmeside eller andet, er meget meget velkomne.

Dirigenten satte herefter beretningen under debat.

John Jensen spurgte, hvad udklipssamlingen i Solrød var.

Formanden svarede, at det drejede sig om Zonens officielle udklipssamling, som beroede i Falcks arkiv i Solrød.

Jens Johannessen sagde, at de skuffede besøgende fra Fyn som var omtalt i ZONE-NYT burde have bedt personalet om at komme ind i udstillingen eller have varslet deres ankomst til enten ham selv eller Uffe Mortensen, der altid gerne stod til rådighed.

Dirigenten opfordrede til, at dette kom til at stå i bladet.

John Hansen fortalte om sit arbejde i foreningen og takkede for mange gode stunder og gode venskaber. Han oplyste, at han fortsatte med det historiske arbejde med personaleregistret.

Henrik Bechmann syntes at de to ulykkessituationer med hesteredning og scooterulykke på første sal kunne være bedre.

Uffe Mortensen oplyste, at museet havde under overvejelse at forbedre disse.

Der var ikke andre bemærkninger til beretningen, og dirigenten konstaterede herefter, at den var enstemmigt godkendt.

Ad dagsordenens pkt. 3: Regnskab

Efter anmodning fra kasserer Marianne Røpke gennemgik formanden regnskabet i oversigtsform.

John Jensen roste den gode økonomiske udvikling i foreningen og sammenlignede med situationen ved etableringen i Holbæk i 1987, hvor vi var meget fattige.

Formanden sagde, at det var helt afgørende, at foreningen hvert år øgede sin formue.

Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet iøvrigt.

Dirigenten anså herefter regnskabet for vedtaget enstemmigt.

Ad dagsordenens pkt. 4: Kontingent/budget

Formanden oplyste, at der foresloges uændret kontingent kr. 150,00 årligt og at der ikke var udarbejdet budget.

Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger hertil.

Dirigenten anså herefter kontingentet for vedtaget enstemmigt.

Ad dagsordenens pkt. 5: Valg af bestyrelse

Dirigenten oplyste, at bestyrelsesmedlemmerne Dan Lindehammer, Marianne Røpke og Frederik Madsen var på valg og at de modtog genvalg. Han oplyste også, at bestyrelsen til erstatning for John Hansen foreslog nyvalg af Poul Køster som var formand for køretøjsgruppen på Nyvang.

Idet forsamlingen gav akklamation, og da der ikke var andre forslag, anså dirigenten de pågældende for genvalgt hhv. for valgt enstemmigt.

Dagsordenens pkt. 6 bortfaldt, idet der i forvejen var to medlemmer af bestyrelsen i fonden.

Ad dagsordenens pkt. 7: Valg af revisorer

Til revisorer genvalgtes ved akklamation John Jensen og Karl Aage Grønbech.

Ad dagsordenens pkt. 8: Indkomne forslag

Der var indkommet to forslag, et fra Lars Vogensen i Ecuador og et fra Jørgen Nielsen i Maribo. Dirigenten oplyste, at Lars Vogensens forslag ville indebære ændring af vedtægterne.

I Lars Vogensens fravær oplæste dirigenten hans forslag således:

Hej Frederik & andre Zone-venner. Foerst vil jeg sige, at jeg har haft rigtig megen glaede, mest paa nettet, over det store arbejde I har udfoert. Boede jeg lidt naermere, kunne I regne med min hjaelp. Et forslag til generalforsamlingen med at goere et medlem “livsvarigt” formedelst f.eks. 1500 kr. nu og her ogsaa ud fra den betragtning, at det er nu der er brug for penge, for om 10 aar er der nok ikke mere historie at hente.
Med Zone hilsner fra troperne Lars Vogensen, Guayaquil, Ecuador.

Uffe Mortensen sagde, at dette forslag ville give komplikationer i forhold til entrésamarbejdet med Teknisk Museum.

Formanden sagde, at forslaget havde et sympatisk udgangspunkt, men at foreningens virke gerne skulle række mere end 10 år ud i fremtiden, og at opgaven bestod i at tiltrække yngre medlemmer.

Dirigenten satte forslaget under afstemning. Idet ingen kunne stemme for forslaget, konstaterede dirigenten at det var ikke-vedtaget.

I Jørgen Nielsens fravær oplæste dirigenten hans forslag således:

Angående KZ-IV ambulanceflyet OY-DZU på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør. Da dette, særdeles velbevarede og legendariske ambulancefly, virkelig er velpladseret, som led i den unikke historiske samling om Zone-Redningskorpset, mener jeg, at det må være muligt og overkommeligt at male flyet om og føre bemalingen = farver og påskrift, tilbage til den oprindelige Zone-bemaling. I betragtning af alle de mangeartede og store bevarings- og restaureringsarbejder, det dygtige museum og dets medarbejdere har løst gennem årene, må det ligge indenfor det muliges grænse, at give publikum oplevelsen af det kendte og højt værdsatte fly, sine RIGTIGE farver og påskrifter igen. Da OY-DZU skal placeres / er placeret side om side med Zonens, Danmarks første ambulancefly, Monosparen, og dermed viser såvel det ældste som det nyeste egentlige ambulancefly, dvs. fly bygget til dette livreddende formål, mener jeg, at det både er det eneste logisk rigtige og mest hædrende, at begge fly optræder i Zonens bemaling. KZ-IV’en identitet skjules jo nu i fremmed bemaling. Flyet er, sammen med Monosparen, helt enestående i både Zonens og Danmarks redningshistorie. Derfor lad OY-DZU få sin Zone-bemaling og stafering igen. Med venlig hilsen Jørgen Nielsen i Maribo.

Formanden oplyste, at bestyrelsen støttede forslaget. Han præciserede, at forsamlingen alene kunne opfordre Teknisk Museum til at flytte flyet ind til Zone-samlingen og at male det i ZR’s farver m.v.

Dirigenten satte forslaget under afstemning. Idet alle stemte for forslaget, konstaterede dirigenten at det var vedtaget enstemmigt.

Dirigenten pålagde bestyrelsen at bringe sagen op for Teknisk Museum.

Ad dagsordenens pkt. 9: Eventuelt

Henrik Bechmann sagde i forlængelse af sit indlæg under beretningen, at Zone-stationen var blevet utrolig flot og han lykønskede med resultatet.

Jørgen Dolin berettede om sine oplevelser i Zone-Redningskorpset under besættelsen navnlig i forbindelse med 4. maj 1945.

Da der ikke var flere bemærkninger, afsluttede dirigenten generalforsamlingen, idet han takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for god og myndig ledelse af generalforsamlingen. Han anmodede forsamlingen om at give en hånd til Uffe Mortensen, som stod for al logistik i Helsingør.

Da dette var efterkommet, kunne generalforsamlingen betragtes for afsluttet.

Referatets rigtighed attesteres:

Helsinge den 20. maj 2006

Poul Kaspersen