REFERAT AF 19. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
I FORENINGEN ZONE-REDNINGSKORPSETS VENNER
AFHOLDT LØRDAG 3. JULI 2010
I FORSAMLINGSHUSET I ANDELSLANDSBYEN NYVANG VED HOLBÆK
__________________________________________________________

I generalforsamlingen deltog i.h.t. rundsendt navneliste, hvoraf ikke alle kan have skrevet sig på, mindst følgende:

Frederik Madsen (formand) * Georg Tegne-Hansen (bestyrelsesmedlem) * Poul Køster (bestyrelsesmedlem) * Gert Clausen * Claus Jensen * Jens-Jørgen Juel Pedersen * René Kaspersen * Josef Frederiksen * Poul Kaspersen * Henrik Bechmann * Jørgen Olsen * Per Andersson * Werner Larsen * Robert Schiøtt * Kaj Jensen * Søren Hvitnov * Vilhelm Pedersen * Verner Olsen * Carsten Lie Johansson * Flemming Pedersen * Gert Pedersen * Ilse Rosenkilde Johanssen * Marius Vestergaard * Anne Wissing * Ingelise Nielsen * Sten Blaakilde * Kaj Skamris * Ivan Grynderup * Karl Aage Grønbech * Marie Madsen * Ebbe Neumann * Jan Nielsen * Bent Skindersø * Helge Larsen

Formanden indledte med at byde velkommen. Han sagde, at det var noget særligt igen at holde generalforsamlingen i Holbæk, og at ingen havde forestillet sig, at de oprindeligt så spæde aktiviteter på Nyvang skulle få et så stort omfang, som det havde vist sig.

Formanden bad medlemmerne om at synge mindesangen for ZR, som Georg Tegne-Hansen havde skrevet.

Formanden anmodede herefter forsamlingen om at rejse sig og mindes de medlemmer, som var afgået ved døden i årets løb:

Klaus Bille
Steffen E. Andersen
Frode Olsen
Peter Straarup
Knud Greve
Helmuth Hansen
Asger Nejsum, Zone-lauget, Nyvang

Æret være deres minde

Ad dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent

Formanden gik herefter til valg af dirigent og foreslog advokat Poul Kaspersen, der valgtes ved akklamation.

Poul Kaspersen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Han gav herefter ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning således:

I lighed med sidste år vil jeg aflægge en ikke så lang beretning

Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af

Uffe Mortensen
Georg Tegne-Hansen
Jens Johannessen
Preben Kjær
Poul Køster
og jeg selv.

Anne Wissing har forestået kassererfunktionen og stor tak for det.

Vi har i bestyrelsen afholdt møde 14. december 2009.

Vi afholdt Zone-fest og generalforsamling i Helsingør 20. juni med deltagelse af 27 medlemmer. Der var foredrag af Jens Johannessen om byggeriet i Helsingør.

Generalforsamlingen vedtog, at vi også skulle kunne holde generalforsamlingen i Holbæk, så det er lidt som at være tilbage til museets rødder at stå her i dag.

Zone-Nyt udkom tre gange i 2009 og herudover modtog medlemmerne 2 x DTM NYT med mulighed for deltagelse i medlemsarrangementer, Teknisk Museums årsberetning m.v.

Desuden udgav vi Zone-kalenderen, en aktivitet vi desværre må stoppe af økonomiske grunde, medmindre vi beslutter at lægge kalenderen ind i bladet.

I tillæg hertil kom Brand & Ambulance 10 gange til medlemmerne i løbet af året, en ordning der nu er ophørt, desværre.

I 2009 sponsorede foreningen igen kedeldragter til nye frivillige i Helsingør og Holbæk. Det er helt utroligt, som begge frivilliggrupper har fået fat, en stor personlig tak skal lyde fra min side, at I på den måde er med til at bære mindet om Zonen videre til de nye generationer

Historisk Datasektion består af Ib Jørgensen, Jørgen Olsen, Jan Rasmussen og undertegnede. Vi arbejder med indscanning af dokumenter, billeder, avisudklip og opbygning af Zone-databasen. Ib Jørgensen træder nu af personlige grunde ud af gruppen, så nye ansigter er meget velkomne

Hjemmesiden er udviklet med film fra ZR og det er ambitionen efterhånden at lægge flere Zone-film på nettet.

Formanden bad herefter de ansvarlige for de to frivillig-grupper og OY-DHY om at aflægge deres beretninger:

Poul Wissing, køretøjsgruppen Nyvang sagde, at der nu var 27 frivillige i lauget. Der arbejdes på at gøre kranvognen færdig, men der har også været travlhed med studenterkørsel. Et stort projekt er Frederik Madsens Vognmandsforretning, hvortil der er indsamlet kr. 235.000. Forskellige fonde ansøges nu om fondsmidler. Gruppen har færdigrestaureret en Vauxhal Velux 1953.
Et stort arrangement er Zonen redder liv. Poul Wissing takkede Helsingør-gruppen for den store opbakning til dagen.

Georg Tegne-Hansen, køretøjsgruppen Helsingør fortalte, at gruppen i årets løb har fået tre nye frivillige. Af udførte formidlingsopgaver nævnte han tænding af juletræet i København, Græsted Veterantræf, Fars Dag og Zonen redder liv. Køretøjsvedligeholdelsen har bestået i ny bagaksel på katastrofevognen, bremser totalrenoveret med ny hovedcylinder fra US, nyt glas i instrumentbræt. Sprøjten er hovedrenoveret, de næste års projekter er Vejservicevognen og Katastrofevognen, som ikke har det godt.
Georg Tegne-Hansen roste til slut samarbejdet med Teknisk Museum.

Poul Køster sagde på vegne af OY-DHYs Venner, at foreningen i Hagested er gået i stå med projektet, og at der forhandles med TrippelAklubben om en nyordning. Også Nyvang skal inddrages i denne forhandling.

Formanden fortsatte herefter sin beretning således:

Foreningen står med nogle store udfordringer, som bestyrelsen vil tage op i de kommende år:

1. Vi har faldende medlemstal og dermed faldende indtægter, og det endda selvom vi sidste år med nogen betænkelighed satte kontingentet op

og

2. Som en konsekvens af 1) vi kører i for højt gear omkostningsmæssigt i forhold til indtægterne. Som I kan se af regnskabet, er det kun med nød og næppe, at vores økonomi løber rundt, og vi bliver nødt til at skære i aktivitetsniveauet.

Vi har rent økonomisk haft en meget fordelagtig ordning med Brand- og Ambulance. Vi mener at ZONE-NYT er en vigtig grundpille i foreningen, og at vi ikke skal gå over til at lave web-magasin eller tilsvarende.

Så hvad gør vi?

Vi har forsøgt f.eks. at udvide med arrangementer, Jens Johannessen arrangerede i efteråret et besøg hos Malmø Brandvæsen, og i foråret havde vi udflugt til Beredskabskorpsets Museum.

Ingen af arrangementerne havde rigtig mange deltagere.

Og det nytter ikke at sige, at sådan er det i alle foreninger. Vi må og skal finde løsninger. Medlemmer der har forslag til tiltag, der kan generere nye medlemmer eller indtægter, må gerne melde sig.

Til slut vil jeg rette en stor tak til hver og en, der hjælper med at formidle Zonens budskab til ære for de mennesker, der var beskæftiget i korpset.

Dirigenten satte herefter beretningen under debat.

Sten Blåkilde foreslog, at materiale til flere medlemmer på samme adresse blev sendt i samme kuvert for at spare porto.

Henrik Beckmann ønskede nærmere forklaring på kr. 5.000 for udlejning af studenterkørsel. Formanden forklarede, at foreningen ejer to køretøjer, som udlejes til Nyvang til studenterkørsel, og at lejeindtægten stammer herfra.

Børge Snack stillede spørgsmål til foreningens forsikringer. Formanden sagde, at ansvarsforsikringer for de frivillige var tegnet af henholdsvis Teknisk Museum og Andelslandsbyen Nyvang, og at udgiften til præmie alene angår foreningens varelager af bøger.

Børge Snack stillede desuden spørgsmål til momskontoen og fik forklaret, at foreningen ikke længere er momsregistreret.

Der var ikke andre bemærkninger til beretningen, hvorfor dirigenten konstaterede, at den var godkendt enstemmigt.

Ad dagsordenens pkt. 3: Regnskab

Formanden gennemgik regnskabet i oversigtsform. Han oplyste, at begge de generalforsamlingsvalgte revisorer havde revideret regnskabet.

Da der ikke var bemærkninger til regnskabet, konstaterede dirigenten, at han anså regnskabet for vedtaget enstemmigt.

Ad dagsordenens pkt. 4: Kontingent/budget

Formanden oplyste, at bestyrelsen foreslog uændret kontingent.

Der var ingen bemærkninger hertil, hvorfor dirigenten konstaterede, at forslaget var enstemmigt vedtaget.

Det årlige kontingent er herefter fortsat kr. 225,00.

Ad dagsordenens pkt. 5: Valg af bestyrelse

Dirigenten oplyste, at bestyrelsesmedlemmerne Preben Kjær og Frederik Madsen var på valg og modtog genvalg.

Dirigenten oplyste herefter, at Ingelise Nielsen, Holbæk, Poul Wissing, Holbæk og Claus Jensen, Rønnede, modtog nyvalg.

I det forsamlingen gav akklamation, anså dirigenten de pågældende for hhv. genvalgt og nyvalgt enstemmigt.

Ad dagsordenens pkt. 6: Valg af revisorer

Til revisorer genvalgtes ved akklamation Karl Aage Grønbech og Bjarne Kogsbøll.

Ad dagsordenens pkt. 7: Indkomne forslag

Der var ikke fremsat forslag.

Ad dagsordenens pkt. 8: Eventuelt

René Kaspersen oplyste, at Neksø Lokalmuseum i perioden 3. maj – 21. oktober 2011 vil have en særudstilling om ZR i anledning af, at det i 2011 er 80 år siden, Zonen kom til Bornholm

Da der ikke var flere bemærkninger, afsluttede dirigenten generalforsamlingen, i det han takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for god og myndig ledelse af generalforsamlingen.

Da dette var efterkommet, kunne generalforsamlingen betragtes for afsluttet.

Referatets rigtighed attesteres:

Helsinge den 25. august 2010

Poul Kaspersen
(sign)

Generalforsamlingen 2010 blev afholdt i Andelslandsbyen Nyvang i komination med Zonen redder liv