REFERAT AF 23. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
I FORENINGEN ZONE-REDNINGSKORPSETS VENNER
AFHOLDT LØRDAG 28. JUNI 2014
PÅ TEKNISK MUSEUM I HELSINGØR
__________________________________________________________

 

I generalforsamlingen deltog i.h.t. tilmeldingsliste følgende:

Vilhelm Pedersen, Tisvilde * Poul Kaspersen, Helsinge * Stig Wamberg, Næstved * Uffe og Lisbeth Mortensen, Helsingør * Jørgen Røpke, Stensved * Richard Damgaard Palmer, København * Freddie S. Larsen, Espergærde * Poul Jensen, Snekkersten * Ivan Grynderup, Birkerød * Jens Jørgen Juel Pedersen, Virum * Villy Andersen, Randers med ledsager * Niels Tegne-Hansen, Ballerup * Børge Schnack, Svinninge * Hans Henrik Nielsen, Åbyhøj * Niels Jørgen Hansen, Køge * Claus Jensen, Rønnede * Carl Christian Greve, Lyngby * Gert Pedersen, Holbæk * Preben Rebsdorff og Jytte Pedersen, Fredericia * Christian Weinreich, Åkirkeby * Leif Krøyer, Græsted * Finn Nielsen, Gadstrup * Robert Schiøtt, Holbæk * Jens Snedker Holm, Holbæk * Judith Andersen, Gelsted.

Fra bestyrelsen: Frederik Madsen (formand) * Aage Jelstrup, Vipperød (næstformand) * Ingelise Nielsen, Holbæk * Poul Wissing, Holbæk * Georg Tegne-Hansen, Helsinge (tillige Helsingør-Zonen) * Christian Jensen, Hørsholm.

Fra Holbæk-Zonen: Bjarne Hansen
Fra Gelsted-Zonen: Børge Andersen
Fra Revisionen: Bjarne Kogsbøll, Hedehusene

Formanden indledte med at byde velkommen og takkede for fremmødet fra så mange steder i landet.

Formanden anmodede herefter forsamlingen om at rejse sig og mindes de medlemmer, som var afgået ved døden i årets løb:

ZRV 0006 Ib Savander, Assens
ZRV 0231 Fritz Knudsen, Odense SV
ZRV 0232 Jørgen Olsen, Tølløse
ZRV 0414 Henrik Bechmann, Holbæk
ZRV 0506 Georg Rasmussen, Nykøbing F
ZRV 1159 Poul C. Jensen, Holstebro
ZRV 1175 Ib Jørgensen, Kastrup
ZRV 1257 Hans Nielsen, Haderslev

Efter en kort stilhed, bad formanden herefter medlemmerne om at synge mindesangen for ZR, som Georg Tegne-Hansen havde skrevet. Der var i år sørget for ledsagende musik.


Ad dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent

Formanden gik herefter til valg af dirigent og foreslog Jens Snedker Holm, der valgtes ved akklamation.

Jens Snedker Holm konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Han gav herefter ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning. Beretningen blev suppleret af billeder der vistes på storskærm.


Ad dagsordenens pkt. 2: Bestyrelsens beretning

 

Formanden aflagde beretningen på bestyrelsens vegne således:

Mindeord for Jørgen Olsen
Da det i 1987 blev besluttet at etablere Zone-Museet i Holbæk, meldte Jørgen sig straks under fanerne med arbejde for museet. I en lang periode varetog Jørgen posten som formand for museets bestyrelse med dertil hørende udadvendte opgaver, senere han stod for IT-registrering af de mange hundrede genstande og efter museets overflytning til Helsingør var han aktiv i den historiske datagruppe. Jørgen viede således en væsentlig del af sin tredje alder på arbejdet med at sikre mindet om Zone-Redningskorpset og dets medarbejdere for eftertiden, og i Zone-Redningskorpsets Venner vil vi mindes ham med ære og som en sand bærer af Zone-Redningskorpsets humanitære værdier.

Tillad mig at dvæle lidt ved de 25 år der er gået siden vi åbnede i Holbæk. Som jeg før har berettet, var det et-hovedet-under-armen-projekt, da vi begyndte. Det var båret af en drøm om at skabe et minde for zonen og Zone-folkene, indhold til det kommende museum fandtes stort set ikke og penge var der endnu mindre af. Det var drømmen der bar projektet, på samme måde som både Falck og zonen opstod af drømme om at gøre en forskel. Tak for, at det kun var en drøm, for var nogen begyndt at spørge til realiteterne, var hele korthuset faldet til jorden. Men takket være en stor entusiasme fra mange sider, hvoraf mange ikke er mere, lykkedes det og mere til. Ikke at det kun har været dans på roser. Der har også været problemer, konflikter, og kriser. Men jeg vil være så ubeskeden at sige, at projektet, der i dag, 25 år senere fortsat er under udvikling, har overgået alle forestillinger, og at vi i dag står meget stærkere, end da vi begyndte.
Jeg synes vi skal give hinanden et klap derpå.

Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af
Ingelise Nielsen
Poul Wissing
Georg Tegne-Hansen
Preben Kjær
Aage Jelstrup
Christian Jensen
og jeg selv.

Vi har afholdt møde 19. februar og 27. august 2013. I mødet 27. august besluttede vi at evaluere arbejdet i bestyrelsen. Resultatet heraf blev først diskuteret færdigt ved et møde vi har afholdt tidligere i denne måned. jeg vil vise et par af de statements, der er kommet frem, og som vi vil arbejde med i de kommende år.

Følgende hovedkonklusioner blev uddraget af bestyrelsesevalueringen:
1. Som medlem af ZRV’s bestyrelse: Hvad er det første, du tænker over ?
At bevare ZR’s eftermæle
2. Hvordan ser du ZRV’s rolle i fremtiden ?
Køretøjsgrupperne vil overleve, men de nye vi får ind har ikke samme tilgang til ZR som tidligere medlemmer, og her må vi finde vores fremtidige plads.
3. Bestyrelsens rolle?
Bestyrelsen har en udfordring i forhold til at sikre FM’s indsats
Sikre foreningens udvikling, så medlemskredsen kan fastholdes.
4. Og din egen rolle i bestyrelsen ?
At varetage den opgave jeg har ansvaret for og være engageret medspiller. (II)
5. Dine ambitioner på ZRV’s vegne ?
At vi kommer ind som en fraktion i Falcks Personaleforening.
6. Nævn tre områder som kan forbedre ZRV ?
Flere unge medlemmer
Sikring af indtægtsgrundlag
7. Nævn ZRV’s tre største udfordringer i de kommende år ?
At vi er ved at opbygge en ny genstandssamling udenom DTM
At formidle til køretøjsgruppen på Nyvang hvad ZR var og sikre, at køretøjsgruppen interesserer sig for ZR som sådan.
8. Er vi det rette antal personer i bestyrelsen (alder og køn) ?
Det nuværende antal på syv er passende. (II)
9. Andre forhold vedrørende ZRV eller bestyrelsesarbejdet, du ønsker at drøfte ?
Der er et godt arbejdsklima i bestyrelsen, en god tone og et godt miljø.
Gelsted er et stort aktiv, så det ikke kun er en københavner-forening.
Foreningens medlemmer er fulde af historier, som måske kunne komme mere til udfoldelse.

Som I alle vil have set i det sidste nummer af ZONE-NYT, har vi en særdeles aktiv forening med et væld af aktiviteter.
Der er i dag fem grupper, der arbejder med at formidle de værdier, de gamle Zone-folk stod for, altid at yde hjælp, altid at yde mere end der kunne forventes, altid at lade spørgsmålet om betaling komme i anden række, og de vil nu aflægge en beretning om deres aktiviteter i det forløbne periode siden sidste generalforsamling.

Der blev herefter afgivet beretninger fra de tre lokalafdelinger:
Georg Tegne-Hansen på vegne af køretøjsgruppen i Helsingør
Bjarne Hansen på vegne af Zone-lauget på Nyvang
Børge Andersen på vegne af Foreningen Zonen Gelsted.
Beretningerne vil blive lagt på zone-redningskorpset.dk under gruppernes Nyhedsbreve.

Den sidste gruppe er Historisk Datasektion hvor vi er fem aktive: Georg Tegne-Hansen, Niels Jørgen Hansen, Jan Rasmussen, Vilhelm Pedersen og som den sidst tilkomne Marius Vestergaard Frederiksen, som arbejder på at promovere os på Facebook.
Der tilgår os fortsat genstande, omend der ikke har været tilgang af køretøjer i det forløbne år. Jeg forventer sådan set heller ikke flere køretøjer til samlingen. Af de tilgåede genstande kan nævnes så forskellige ting som Brandprotokoller fra Lolland, Agnes og Carl Petersens gravsten med angivelse “Zoneleder”, en rapportbog fra 1939 fra Bårse, en stor mængde fotos, bl.a. tre store uvurderlige scrapbøger fra Chr. Jensen Randers’ søn Poul Jensen, samt en betydelig mængde løse fotos. Det er over 50 år siden Zonen ophørte, men at der stadig kan tilgå os materiale vidner om Zone-folkets store engagement i deres arbejdsplads.
I oktober var det 70 år siden redningskorpsene medvirkede i evakueringen af de danske jøder, og her var vi igen aktive med hjælp til Københavns kommunes stadsarkiv med materiale. Ford V8 ambulancen stod i Rådhushallen under åbningen af udstillingen, stor tak til Falck for hjælpen.
Resultatmæssigt blev 2013 et nogenlunde år, ikke mindst fordi vi fik solgt vores Ford Studentervogn, som Nyvang ikke længere ønskede at benytte. Men det er et faktum, at de restaureringsprojekter vi har gang i, på sigt vil indebære, at vi kommer til at tære på vores formue. Så der er behov for midler, for vi bruger mere end vi tjener, og vi tør i bestyrelsen ikke forhøje kontingentet fordi det i forvejen er meget højere end andre tilsvarende brand- og redningsforeninger. Aage Jelstrup vil komme tilbage til den nærmere regnskabsgennemgang.
Medlemsstatus:
Antal medlemmer: 319
Foreninger: 22
Nye medlemmer 2013: 9
Nye foreninger 2013: 2
Afgang 2013 (døde, udmeldt og slettet):
Udmeldte/Døde: 14
Post retur: 3
Restance: 3
Tak til Danmarks Tekniske Museum, Andelslandsbyen Nyvang og Middelfart Kommune / Holmegården samt Falck for godt samarbejde og til alle medlemmer og frivillige for støtte og indsatsen. Uden Jer var dette ikke muligt, og vores virke går fortsat den rigtige vej.

Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger til beretningen af betydning for referatet,og dirigenten konstaterede, at den var godkendt enstemmigt.


Ad dagsordenens pkt. 3: Regnskab

Aage Jelstrup gennemgik regnskabet i oversigtsform. Han oplyste, at bestyrelsen havde arbejdet på at professionalisere regnskabet og at den fremlagte udgave var udtryk herfor. Han oplyste også at regnskabet var revideret af Bjarne Kogsbøll, generalforsamlingsvalgt revisor.

Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet, hvorfor dirigenten konstaterede, at han anså regnskabet for vedtaget enstemmigt.


Ad dagsordenens pkt. 4: Kontingent/budget 2013

Formanden oplyste, at bestyrelsen foreslog uændret kontingent.

Der var ingen bemærkninger hertil, hvorfor dirigenten konstaterede, at forslaget var enstemmigt vedtaget.

Det årlige kontingent er herefter fortsat kr. 225,00 for enkeltpersoner og kr. 300,00 for ægtefæller.


Ad dagsordenens pkt. 5: Valg af bestyrelse

Dirigenten oplyste, at bestyrelsesmedlemmerne Ingelise Nielsen, Poul Wissing, Preben Kjær og Frederik Madsen var på valg og at alle modtog genvalg.

I det forsamlingen gav akklamation, anså dirigenten de pågældende for genvalgt enstemmigt.


Ad dagsordenens pkt. 6: Valg af revisorer

Til revisorer genvalgtes ved akklamation Karl Aage Grønbech og Bjarne Kogsbøll.


Ad dagsordenens pkt. 7: Indkomne forslag

Der var fremsat forslag om at a jour føre foreningens vedtægter således at de nye vedtægter skulle være sålydende:

Vedtægter for Zone-Redningskorpsets Venner

§ 1

Foreningens navn, ejerforhold, art og status

1. Foreningens navn er Zone-Redningskorpsets Venner.

2. Foreningen er at betragte som en juridisk person, hvis medlemmer ikke hæfter for dens forpligtelser.

§ 2

Medlemmerne

1. Som medlem kan optages enhver fysisk eller juridisk person, der vil arbejde for foreningens formål.

2. Medlemsskab sker ved indbetaling af kontingent.
Medlemmer der ikke har betalt kontingent, slettes automatisk som medlemmer tre måneder efter udløb af fristen for kontingentbetaling.
Bestyrelsen kan meddele kontingentnedsættelse til værdigt trængende.

3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som handler i strid med foreningens vedtægter eller på anden måde handler til skade for foreningen, og som ikke har efterlevet et af bestyrelsen med passende varsel afgivet påkrav om efterrettelighed.
Den ekskluderede kan kræve eksklusionen prøvet ved den førstkommende generalforsamling, hvor han har taleret, men ikke stemmeret.

§ 3

Foreningens formål

1. Foreningens formål er at sikre mindet om Zone-Redningskorpset og dets medarbejdere for eftertiden.
Dette sker ved udgivelse af medlemsblad, forskellige medlemsaktiviteter i form af arrangementer og opvisninger, internetside, bogudgivelser m.v. og ved understøtning af aktive frivillige, som ønsker at være med til at indsamle, sikre og formidle Zone-Redningskorpsets historie.
Bestyrelsen kan beslutte at yde tilskud til aktiviteter omfattet af formålet, selvom de forestås af andre.

2. Foreningen er knyttet til Danmarks Tekniske Museum i Helsingør.

3. Foreningen skal i øvrigt følge museumsverdens fælles standarder og normer for museumsvirksomhed efter de til enhver tid gældende retningslinier.

§ 4

Foreningens ledelse, sammensætning og valgmåde

1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen skal bestå af mindst fem medlemmer, hvoraf mindst to bør have haft tilknytning til Zone-Redningskorpset eller være ansat indenfor brand- eller redningstjeneste. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, således at halvdelen + et medlem vælges på lige år, og halvdelen på ulige år.
Genvalg kan finde sted.
Kredsen af bestyrelsesmedlemmer kan udvides med repræsentanter for samarbejdende museer.
Disse bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg. De valgte bestyrelsesmedlemmer skal altid have stemmemæssig overvægt.

2. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. juli efter bestyrelsens bestemmelse et sted i Danmark.
Dagsorden skal mindst omfatte følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af revisorer.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.
Der føres en protokol over generalforsamlingens deltagere og forhandlinger.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 1/3 af bestyrelsens eller foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom.
Enhver generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel skriftligt til foreningens medlemmer eller opslag i foreningens medlemsblad.
Hvert medlem der har betalt kontingent har én stemme.
Der kan stemmes ved fuldmagt, idet hvert medlem dog højst kan medbringe en fuldmagt.
Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre et medlem begærer skriftlig afstemning.

3. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, idet dog forslag om vedtægtsændringer og forslag om foreningens ophør kun kan vedtages med 2/3 flertal.
Vedtægtsændringer der indebærer, at vedtægterne vil komme i strid med fælles standarder og normer for museumsvirksomhed, kan ikke vedtages.

§ 5

Foreningens ledelse m.v.

1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstitution. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens drift.
Af sin midte vælger bestyrelsen en formand og en næstformand, der til sammen tegner foreningen.
Bestyrelsen vælger desuden repræsentanter til de udvalg og grupper m.v. hvor foreningen er repræsenteret. De pågældende kan vælges udenfor bestyrelsens kreds. Den samme person kan vælges til at varetage flere hverv.
Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger.

2. Foreningens bestyrelse kan vælge en forretningsfører til at varetage driften.

3. Alt arbejde i foreningen er baseret på frivillig, ulønnet arbejdskraft, bortset fra det personale der måtte være ansat som følge af direkte offentlige løntilskud.

4. Ingen frivillig eller ansat kan betinge sig nogen form for rettigheder eller personlige fordele af det arbejde, der frembringes i foreningens regi, det være sig ejendomsrettigheder, ophavsrettigheder af enhver art, eller hvad i øvrigt nævnes kan, intet undtaget.

§ 6

Regnskab

1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

2. Regnskabet revideres af to generalforsamlingsvalgte revisorer.


§ 7

Genstande

1. Foreningen skal sørge for, at genstande opbevares og håndteres forsvarligt, ligesom der skal sørges for nødvendige foranstaltninger for beskyttelse af genstandene mod brand, tyveri og hærværk.

§ 8

Ophør

1. Såfremt foreningen ophører tilfalder dens aktiver Danmarks Tekniske Museum.


Dirigenten satte forslaget under debat.

Der blev udtrykt beklagelse over, at der ikke var udsendt en klar angivelse af, hvilke ændringer der blev foreslået.

Formanden oplyste, at ændringerne navnlig angik formålsbestemmelsen, generalforsamlingens afholdelse, og tegningsreglerne.

Poul Kaspersen foreslog, at forslaget blev udsat til årets efter.

Formanden sagde, at bestyrelsen ønskede at have mulighed allerede i 2015 at kunne afholde generalforsamlingen i Gelsted.

Der var ikke andre bemærkninger.

Dirigenten satte forslaget under afstemning, og da ingen stemte imod forslaget, anså han det for vedtaget enstemmigt.


Ad dagsordenens pkt. 8: Eventuelt

Aage Jelstrup takkede formanden for hans indsats for foreningen.

Da der ikke var flere bemærkninger, afsluttede dirigenten generalforsamlingen, i det han takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for god og myndig ledelse af generalforsamlingen, der herefter kunne betragtes for afsluttet.

Referatets rigtighed attesteres:

Holbæk den 7. august 2014

Jens Snedker Holm
(Sign)