Formanden for Ellehammerfonden Lars Gudmand Pedersen fortæller om Ellehammers spændende historie ved Zone-Træf 2019
Zone-Træf og generalforsamling 2019 blev afholdt 28. maj i Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk
Samtidig blev 30 års dagen åbningen af Zone-Museet på Skyttensvej 2 i Holbæk i 1989 markeret

REFERAT AF 28. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

I FORENINGEN ZONE-REDNINGSKORPSETS VENNER
AFHOLDT LØRDAG 29. JUNI 2019
I ANDELSLANDSBYEN NYVANG
_________________________________________________________

I generalforsamlingen deltog i.h.t. tilmeldingsliste følgende:

Vilhelm Petersen, Tisvildeleje * Stig Wamberg, Næstved * Verner Olsen, Gilleleje * Uffe Mortensen, Helsingør * Josef Frederiksen, Kirke Hyllinge * Ivan Grynderup, Birkerød * Jens Jørgen Juel Pedersen, Virum * Vagn Risager, Allinge * Jan Engsvang Nielsen, Svebølle * Niels Tegne-Hansen, Ballerup * Børge Schnack, Svinninge * Bjarne Kogsbøll, ZRV revisor, Hedehusene * Niels Jørgen Hansen, Køge * Helge Larsen, Hillerød * Søren Hvitnov, Kokkedal * Preben og Jytte Rebsdorf, Fredericia * Konrad Nielsen, Holbæk * Henrik Olsen, Gilleleje ** Allan Juul Sørensen, Stensved * Peer Kristjansen, Rørvig * Erling Rasmussen, Hillerød * Eva Lena Bjørnsson * Peter Castenheim, Holbæk * Stig Andersen, Kokkedal * Ivan Sejersen, Bjerringbro * Thomas Borchorst, Lyngby * Jan Ole Rasmussen, Tåstrup * Ole Berg Sørensen, Randers * Lars Vistoft, Randers * Villy Andersen, Randers * Mogens Andersen, Randers * Ib Christian Ibsen, Randers * Finn Børlum, Randers * Jens Snedker Holm, Holbæk * Poul Eberhardt, Holbæk * Michael Bo Jensen, Holte.

Fra bestyrelsen: Frederik Madsen, formand * Aage Jelstrup, næstformand, Georg Tegne-Hansen, formand for Helsingør Zonen * Christian Jensen * Bjarne Hansen, formand for Holbæk Zonen * Ole Olofsen * Mads Ingo Nielsen.

Fra Zonen Gelsted: Børge og Judith Andersen, Ejby.
Fra Zonen Randers: Tom Larsen, Randers.
Fra Flyve-Tjenesten: Erling Birk Madsen, Holbæk.
Fra ZRV medlemsservice: Ingelise Nielsen, Holbæk.

Formanden for Holbæk Zonen, Bjarne Hansen, overraskede selskabet ved at have inviteret tandlæge Tine Pazdecki til at synge for ved den traditionsrige sang fra Zone-sanghæftet. Herved lykkedes det også at synge den originale Zone-sang: “Det er vor pligt, vi kommer, naar I kalder…”, hvilket er første gang i foreningens historie siden åbningsdagen i Holbæk i 1989.

Formanden indledte med at byde velkommen og takkede alle der havde medvirket med hjælp til dagens arrangement.

Formanden anmodede herefter forsamlingen om at rejse sig og mindes de medlemmer, som var afgået ved døden i årets løb:

Gunnar Haubech Lenssinger
Werner Larsen, Frederiksberg
Egon Salo, Frederiksberg
Ebbe Neumann, Skibby
Kai Egon Hansen, Lejre
Torben Jensen, Hundested
Niels Olsen, Vordingborg
Arne Kofoed, Rønne
Poul Wissing, Holbæk, er afgået ved døden under sit virke i bestyrelsen. Der er skrevet mindeord på Facebook som tak og anerkendelse for Pouls særlige indsats for Zonen.

Formanden afsluttede med at udtale et “Æret være de afdødes minde”.

Ad dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent

Formanden gik herefter til valg af dirigent og foreslog Jens Snedker Holm, der valgtes ved akklamation.

Jens Snedker Holm konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Han gav herefter ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning.

Ad dagsordenens pkt. 2: Bestyrelsens beretning

På bestyrelsens vegne aflagte formanden beretningen således:

“Jeg vil ikke i dag aflægge den traditionelle beretning, men alene henvise til den skriftlige årsrapport, som I vil få udleveret i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet, og som vil blive sendt ud til alle medlemmer i december.

Sidste år sagde jeg i beretningen, at situationen omkring Teknisk Museum og vores udstilling virkede lidt labil, fordi der var mange rygter om, hvad der skulle ske med Teknisk Museum. I foråret kom det så frem, at det planlægges at flytte museet til Svanemøllen i København.
Kort efter blev museets direktør Jesper Buris Larsen sygemeldt, og han er nu fratrådt.
Vi havde et godt indtryk af Jesper, og jeg beklager hans afgang og den usikkerhed om fremtiden for Teknisk Museum, som hans afgang har medført.

Vi ønsker at Zonens minde skal bestå, og derfor tænker vi også meget på, hvordan det hele skal bæres ind i fremtiden. Til det formål arbejder vi på at forynge bestyrelsen, og derfor er jeg rigtig glad for, at vi i dag kan præsentere tre nye bestyrelsesmedlemmer, som alle vil være med til at trække aldersgennemsnittet i bestyrelsen ned.

Igen i år skal lyde en stor tak til alle vores samarbejdspartnere og sponsorer og til alle frivillige for indsatsen.
Desuden en stor tak til Holbæk-Zonen, Fly-Zonen, kirken og til køkkenlauget, Helsingør-Zonen og i hele taget til alle dem, der hjælper os, med dette års arrangement.

I det sidste nummer af Zone-Nyt skrev jeg en lille refleksion over de 30 år. Jeg har fået nogle reaktioner som tyder på, at mit indlæg er blevet opfattet som om Zonen har været en stor byrde og belastning for mig. Sådan er indlægget slet ikke ment, tværtimod har Zonen samlet set været en meget stor glæde for mig – og er det fortsat.

Jeg vil derfor understrege og gentage hvad jeg så mange gange har sagt i denne beretning, at jeg er utroligt stolt og taknemmelig over alt det, vi lykkes med, og at omfanget af vores aktiviteter i dag langt overgår vores drømme og fantasier for 30 år siden.

Vi er blevet en landsorganisation, og det kan være svært altid at få kommunikationen ud i alle hjørner.
Derfor lidt information som ikke mindst er til lokalformændene:

I januar i år har vi afholdt nytårsparader i alle fire lokalafdelinger, i Helsingør og Holbæk som åbne også for medlemmer, og det håber jeg at vi kan få gennemført som en ny fast tradition også i Randers og Gelsted fra og med 2020. Vi vil gerne have datoerne i vores kalender, og derfor håber jeg på jeres hjælp til at få fastsat datoerne for nytårsparaderne 2020 i løbet af efteråret.

Vi vil gerne hele tiden arbejde med at forbedre kvaliteten af vores arbejde, og heldigvis kan vi generelt på alle områder, ikke mindst restaureringsarbejdet, levere en høj kvalitet. Noget som har haltet er uniformeringen af frivillige, men det tager vi nu også fat på.
Desuden har vi indført forskelligt merchandise, også til brug for det frivillige arbejde.

I dag holder vi Zone-Træf og generalforsamling, men vi markerer også, at det er 30 år siden Zone-Museet på Skyttensvej 2 i Holbæk blev indviet.

Derfor vil jeg også gerne benytte dagen i dag til at vise lidt billeder fra højdepunkterne i foreningens virke gennem de år der er gået.”

Beretningen blev herefter suppleret med billeder fra højde- og vendepunkter i Zone-Museets / ZRV’s historie, der vistes på storskærm. (Power Point er lagt på zone-redningskorpset.dk), herunder bl.a.

1981: Ole Falcks brev
1982: Etablering i Landskronagade
1986: Køb af Bedford kranvogn ZR 389
1988: Grundstensnedlæggelse i Holbæk
1989: Indvielse af Zone-Museet i Holbæk
1990: Dyreambulance erhvervet
1994: Bogen Zone-Redningskorpset i København under besættelsen
1997: Milde gaver fra Falck
2000: Bogen Zone-Redningskorpset i Danmark
2001: Indvielse af station i Andelslandsbyen
2003: Byggeri påbegyndes i Helsingør
2003: Køb af Chevrolet ambulance
2003: Rejsegilde i Helsingør
2005: Indvielse af udstilling og Zone-station i Helsingør
2012: Etablering af lokalafdeling i Gelsted
2016: Etablering af lokalafdeling i Randers
2016: Indvielse af Flyve-Tjenesten

Lokalformændene for Holbæk, Helsingør og Gelsted, samt Erling Birk Madsen fra Flyve-Tjenesten, henviste deres del af beretningen til den skriftlige beretning, alle deltagerne havde modtaget.

Tom Larsen, formand for Zonen Randers oplyste i tillæg til den skriftlige beretning, at han var valgt til ny formand, fordi den tidligere formand Jørgen Gram desværre havde måttet trække sig fra formandsposten pga. sygdom. Under bifald bragte Tom Larsen en hilsen fra Jørgen Gram.

Formanden afsluttede bestyrelsens beretning med at udtale tre ønsker til fremtiden: Ny hjemmeside, udgivelse af endnu en Zone-bog og sikring af fremtiden.

Dirigenten satte beretningen under debat.

Idet der ikke var bemærkninger, konstaterede dirigenten, at beretningen var enstemmigt godkendt.

Ad dagsordenens pkt. 3: Regnskab

Aage Jelstrup fik ordet og gennemgik årsrapporten i oversigtsform og oplyste, at den var revideret med anmærkningsfri påtegning af de generalforsamlingsvalgte revisorer Bjarne Kogsbøll og Poul Køster.

Aage Jelstrup oplyste, at årsrapporten indeholdt en fejl på sidste side, hvor tallet under “Egenkapital ultimo” skulle være kr. 534.470 og ikke som anført kr. 784.470.

Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger til årsrapporten, hvorfor dirigenten konstaterede, at han anså årsrapporten for vedtaget enstemmigt.

Ad dagsordenens pkt. 4: Kontingent/budget 2020

Aage Jelstrup fik ordet og oplyste, at bestyrelsen foreslog kontingentforhøjelse til kr. 250,00 årligt.

Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger hertil, hvorfor dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget enstemmigt.

Ad dagsordenens pkt. 5: Valg af bestyrelse

Dirigenten oplyste, at bestyrelsesmedlemmerne Aage Jelstrup, Bjarne Hansen og Christian Jensen var på valg og at alle modtog genvalg.
På dirigentens foranledning genvalgtes de alle tre ved akklamation.

Dirigenten oplyste videre, at bestyrelsesmedlemmerne Georg Tegne-Hansen og Jesper Hansen var på valg og ikke modtog genvalg, og at bestyrelsen foreslog nyvalg af Henrik Olsen, Stig H. Andersen og Erling Birk Madsen, sidstnævnte som repræsentant for Flyve-Tjenesten.

Da forsamlingen igen afgav akklamation, anså dirigenten alle for valgt.

Bestyrelsen består herefter af:

Frederik Madsen, formand
Aage Jelstrup, næstformand
Stig H. Andersen
Bjarne Hansen, tillige repræsenterende Holbæk-Zonen
Christian Jensen, tillige repræsenterende Helsingør-Zonen
Erling Birk Madsen, tillige repræsenterende Flyve-Tjenesten
Mads Ingo Nielsen
Ole Olofsen
Henrik Olsen

Det blev oplyst, at de nyvalgte var valgt for to år.

Formanden bød de nyvalgte velkommen i bestyrelsen og oplyste, at den endelige konstituering ville foregå i det førstkommende bestyrelsesmøde.

Formanden takkede Georg Tegne-Hansen for indsatsen i bestyrelsen således:

Kære Georg
Du har været med i Zone-foreningens bestyrelse siden 1987. Det er 32 år. Det er faktisk lige så længe, som selve Zonen nåede at bestå. Måske ligger der en ubevidst symbolik i, at dit valg om at træde ud af bestyrelsen falder sammen med denne kendsgerning.
Jeg vil ikke sige så meget, for du fortsætter jo heldigvis i både Helsingør-gruppen og Historisk datasektion, og desuden har jeg mellem år og dag holdt flere taler for dig ved diverse anledninger.
Det er klart, at du har haft og fortsat har en meget stor betydning for Zones udvikling til det vi er i dag. Ikke mindst har du påtaget dig at stå for kvaliteten. Det har nogle gange været hamrende irriterende, men ikke desto mindre absolut nødvendigt.
Når jeg tænker over vores samarbejde gennem alle disse år, vil jeg sige, at det mest har været præget af alvor og af pligt. Vi har begge på hver vores måde taget denne her opgave på os, og heri har vi et skæbnefællesskab, som også har betydning for vores øvrige liv og relationer.
Bestyrelsen har valgt, at du skal have et træ. Du har valgt at træde ud af bestyrelsen, mens du endnu er rask og rørig. Træet skal være et symbol på livet og fremtiden, for vi tænker, at du trods det, at du har rundet et af de såkaldt skarpe hjørner, med dit store vid har mange år foran dig.
Kæmpe stor tak for indsatsen.

Forsamlingen afgav stående akklamation.

Foto: Mads Ingo

Ad dagsordenens pkt. 6: Valg af revisorer

Til revisorer genvalgtes ved akklamation Bjarne Kogsbøll og Poul Køster.

Ad dagsordenens pkt. 7: Indkomne forslag

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen fremsatte forslag om at indsætte en ny § 6 i foreningens vedtægter:
§ 6
Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening
Den nuværende § 6 bliver herefter § 7
Den nuværende § 7 bliver herefter § 8
Den nuværende § 8 bliver herefter § 9

Formanden motiverede forslaget.

Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger til forslaget, hvorfor dirigenten konstaterede, at han anså forslaget for vedtaget enstemmigt.

Ad dagsordenens pkt. 8: Eventuelt

Formanden for Holbæk Zonen Bjarne Hansen takkede formanden for indsatsen med at sikre Zonens minde gennem mange år.

Forsamlingen afgav igen stående akklamation.

Der var i øvrigt ikke bemærkninger under eventuelt af betydning for referatet, hvorfor dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for god og myndig ledelse af generalforsamlingen, der herefter kunne betragtes for afsluttet.

Referatets rigtighed attesteres:

Holbæk den 5. august 2019

Jens Snedker Holm
(sign)