Ved generalforsamlingen 2000 blev den rekonstruerede Ford AA udrykningsvogn præsenteret. Flere billeder fra dagen nederst på denne side

REFERAT AF 9. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
I FORENINGEN ZONE-MUSEETS VENNER
AFHOLDT LØRDAG DEN 3. JUNI 2000
PÅ MUSEUM FOR ZONE-REDNINGSKORPSET I HOLBÆK

I generalforsamlingen deltog i.h.t.tilmeldingsliste:

Georg og Ulla Tegne-Hansen, Helsinge * John Hansen, Hvidovre * John Jensen, Værløse * Ivan Jørgensen, Roskilde * Tine og Frederik Madsen, Holbæk * Lisbeth og Uffe Mortensen, Helsingør * Bruno Roth, Frederiksberg, * Frantz Christensen (Basse), København * Arne Vagn Jensen, Rødovre * Jørgen Olsen, Holbæk * Adam Wiboltt, Horsens * Marius Vestergaard Frederiksen, Kalundborg* Jørgen og Marianne Røpke, Vordingborg * Kaj Jensen, Allerød * Frode Olsen, Kirke Eskildstrup * Benny Petersen, Holbæk * Hans Christiansen, Brønshøj * Niels Sørensen, Ruds Vedby * Agnete Wiboltt, Skodsborg * Peter Wiboltt, København * Henrik Beckmann, Holbæk * Gudmand Sørensen, Roskilde * Egon Salo, Frederiksberg * Leif Svendsen, Roskilde * Bodil Hansen, Roskilde * Jens Hansen, Roskilde * Tonny Bæhr, Roskilde * Anette Stampe, Roskilde * Peter S. Pedersen, Svendborg * Gurli og Freddy Røgilds, Virum * Lillian og Bendt Stobbe, Oslo * Preben Kjær, Dragør * Birthe og Ole Welander Hansen, Låsby * Asger, Lene, Ditte, Uffe Welander, Glostrup * Arne Welander, Låsby * Erik Sørensen, Birkerød * Jørgen Fritsche, Herlev.


Ad dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent

Frode Olsen valgtes til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.


Ad dagsordenens pkt. 2: Formandens beretning

Efter fællessang “Til minde om Zone-Redningskorpset”, bad bestyrelsesformand Uffe Mortensen alle om at mindes de Zone-folk og medlemmer, der var gået bort i årets løb:
Henrik Schrader, Vojens
Hartvig Rasmussen, Nakskov
Hans Martin Jensen, Nykøbing F.
Hans Peter Venningbo, København S.,
Torben Kjeldmann, Stenløse,
F. Østergaard Larsen, Allerød

Uffe Mortensen aflagde herefter beretning: (til dels afskrift af manuskript)

1. Velkommen
Velkommen til en på nogen måder anderledes generalforsamling. Vi har rykket dagen og havde håbet på at vi skulle indvie den nye station på Nyvang. Stationen er nu så langt, at vi kunne have afholdt rejsegilde, og udrykningsvognen er færdig og vil blive afsløret senere i dag. Dette er også generalforsamlingen hvor vi må fortælle at vi mister vores direktør i 2001 og bliver hjemløse i 2002. Den gode nyhed er at vi er på vej med en flot bog som vi venter os meget af.

2. Meddelelser af mere formel karakter
Bestyrelsen har i årets løb bestået af
Uffe Mortensen
Henrik Bechmann
John Hansen, der tillige har fungeret som kasserer
Leo Jensen
Ivan Jørgensen
Jørgen Olsen
Jørgen Røpke
Georg Tegne-Hansen
Niels Sørensen

Den daglige pasning af museet varetages af Jan Rasmussen, som nu har været her i flere år og hvis hovedopgave er fortsat udvidelse af museets EDB database, som vokser med flere tusind informationer om året.
Til pasning af vognparken og restaurering er ansat Ole Damm.
Til varetagelse navnlig af bygningsvedligeholdelse er ansat Benny Christiansen.
Som faste frivillige har museet Flemming Larsen, der varetager al kørsel for os, og det er ikke så lidt der er at gøre, og Bjarne Rasmussen, som går Ole Damm til hånde på værkstedet og træder til ved ferie etc.
Museets daglige ledelse varetages af Frederik Madsen, der er museets direktør.
På det historiske plan har det i 1999 været bestyrelsesmedlem John Hansen og Arne Vagn Jensen i Rødovre, der har gjort en stor indsats, som museet takker for.
Bestyrelsen har i årets løb afholdt møde 1. februar, 26. april og 5. oktober.
Generalforsamling blev afholdt 29. maj 1999, i hvilken deltog 67 medlemmer hhv. ledsagere. Der var foredrag af Frederik Madsen. Dagen før markede museet sin 10 års fødselsdag med en reception. Museet fik ved denne lejlighed 10.000 fra Unibank, 5.000 fra Falck og kr. 14.000 fra medlemmerne.
Foreningen har pr. 1.1.2000 348 medlemmer, 18 bladabonnenter, 7 Falckstationer og 1 beboerforening som medlemmer.
Medlemsbladet, der udsendes 2 gange årligt, modtager mange positive reaktioner. Vi har i årets løb anskaffet et EDB program der betyder at vi selv monterer bladet. Herved er det lykkedes både at øge sideantallet og at reducere prisen.
Leo Jensen er i denne forbindelse indtrådt i bladredaktionen.

3. Løste opgaver i 1999
Museet har i 1999 fortsat arbejdet med restaurering af Bedforden fra Horsens, men navnlig mangel på reservedele har forsinket projektet.
Vestsjællands Amt ydede i 1999 20.000 til projektet, og har igen i 2000 ydet 20.000.
Benny Christiansen har ydet en kæmpe indsats: Hele trægaragen er blevet malet, og alle de løse brædder er blevet fastgjort. Nordsiden var gået i råd og er skiftet. Hele museet er malet, både bygning og træværk, og der er lagt flisekant foran museet. Kranvognen har fået ordnet hele undervognen, og lige nu er Benny i gang med sprøjten fra Helsinge. Som I kan se hvis I kikker under vognen er han begyndt i bagenden og arbejder sig nu gennem hele undervognen med afslibning, grunding og maling.
Jan Rasmussen har fortsat arbejdet med indtastning af oplysninger i museets database. Vestsjællands Amt gav kr. 50.000 til nyt EDB udstyr i 1999, og programmet er udvidet, så vi nu kan registrere effekter elektronisk. Til dette gav amtet kr. 40.000 og Jørgen Olsen er nu i gang med at lægge al effektregistrering på EDB.
I samarbejde med Holbæk Museum og Andelslandsbyen Nyvang indgav museet ansøgning til Vestsjællands Amt om støtrte til opførelse af en ZR brandvagt på Nyvang. Amtet gav kr. 144.000 til projektet, Nyvang gav kr. 100.000 og ZMV 25.000.
Projektet har købt den originale trægarage fra ZR Høng og denne er nu ved at blive genopført på Nyvang. Pga. større støbearbejde end forudset er byggeriet forsinket men godt på vej.
Store ressourcer er anvendt på museets bogprojekt, hvis indhold Frederik Madsen løftede sløret for på generalforsamlingen i 1999. Det er museets største satsning siden etableringen, det samlede budget er over kr. 100.000. Der er opnået sponsorstøtte fra Falck og Hempel fonden samt et antal kommuner, og jeg kan love et meget flot og spændende resultat.
Museet har fået stor opbakning i forbindelse med arbejdet med at lancere bogen. Brandinspektørforeningen, Falck, Falcks Personaleforening, Gentofte Brandvæsens Museumsforening, de deltidsbeskæftigede brandmænd har alle påtaget sig hjælpe med reklame for bogen.
På formidlingsområdet har museet deltaget i Edderkoppen med ambulance og kranvogn, desværre var vi ikke særligt tydelige, men vi var der, i skarp konkurrence med Falck.
Preben Kjær skaffede os adgang til en udstilling på bilmessen i Herning, og museet har desuden deltaget i arrangementer i Bella Centret, i Årets bedste tilbud på Frederiksberg, i 2 opvisninger på Nyvang, i udstilling på Lerchenborg, og i Græsted Veterantræf samt i juleoptog på Nørrebro og i København. Museets vogne er på denne måde blevet set af mindst 100.000 mennesker i løbet af 1999.
Formanden redegjorde herefter for modtagne effekter i årets løb.

4. Fremtiden
Museet fremlagde sidste år en plan for sikring af museets fremtid som bl.a. indbefattede etablering af en række personer, som anbefalede at støtte museet. Trods alle gode intentioner og et stort arbejde lykkedes det ikke at samle penge ind.
Der er nu sket det beklagelighe som I ved, at Frederik Madsen har sagt op som direktør og desuden har opsagt lejemålet, dog således at han er indstillet på selv at flytte, hvis museet ønsker at købe ejendommen.
Bestyrelsen har overvejet mange forskellige modeller. Den afgørende diskussion går på, hvilken form museet skal have i fremtiden; skal vi fortsætte med at være amatørmuseum med frivillig arbejdskraft og ringe besøgstal eller skal vi ud under andre rammer og høre under et større museum med fagligt uddannet personale og højt besøgstal.
Bestyrelsen mener, at det sidste af hensyn til sikringen af museet er det bedste, men at det omvendt vil medføre, at vi mister vores selvstændighed.
En mulighed er at flytte hele museet til Andelslandsbyen Nyvang finansieret af amt og kommune eller finansieret af medlemmerne, f.eks. ved at vi alle i 5 år betaler kr. 80,00 pr. måned ialt ca. 2.000.000.
En anden mulighed er at vi bliver på Skyttensvej som et selvstændigt museum eventuelt som en mindestue med en afdeling på Nyvang. Dette kunne finansieres af medlemmerne på samme måde. i kunne så leje beboelsen ud til et medlem, som ville varetage pasningen.
En tredje mulighed kunne være at spørge kommunerne på Falster hvor ZR blev født, f.eks. i Nykøbing F. hvor den store ZR station stadig ligger som kommunens ejendom. V
Bestyrelsen foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som kan arbejde videre med disse planer, forhandlinger med kommune og amt etc.

Til sidst vil jeg gerne takke de medlemmer, der er mødt op her i dag, jeg takker ligeledes alle der på en eller anden måde støtter museet, og en tak til bestyrelsen for det år der er gået, der er gjort en stor indsats af alle.

Dirigenten satte herefter beretningen under debat og der udspandt sig en livlig diskussion om museets fremtid.

Preben Kjær bragte på bane, at Aalholm Automobilmuseum kunne være en mulighed for en fremtidig placering. Kaj Jensen oplyste, at den gamle station i Helsinge stod tom, men Frode Olsen mente ikke, at der var plads nok. Erik Sørensen mente, at museet skulle blive hvor det var, og at man skulle gå efter at købe ejendommen af Frederik Madsen. Han advarede mod at flytte til en helt anden by, for nu var museet etableret i Holbæk. Henrik Beckmann troede ikke på ideen om betaling af kr. 80,00 pr. måned. Han syntes godt om Ålholm-forslaget. Skyttensvej var for småt, og der var dårlige parkeringsforhold. Peter Pedersen spurgte, hvormeget plads der var på Nyvang. Direktøren svarede, at vi kunne få det jord, der var behov for, og at der bygningsmæssigt var behov 500 m2. Arne Vagn Jensen ville vide, om Preben Kjær mente, at der var plads på Ålholm. Kjær svarede, at der skulle være automobiludstilling fortsat og at borgmesteren i Nykøbing F. var positiv. Dirigenten spurgte, hvem der ville melde sig til en arbejdsgruppe, der kunne gå videre med forslagene. Jørgen Røpke mente, at ZR hørte hjemme på Lolland-Falster. Han havde talt med byrådsmedlemmer i Nykøbing F. og Maribo, og de var positive. Han selv var mest stemt for Nykøbing F. Dirigenten konstaterede, at Preben Kjær havde meldt sig til arbejdsgruppen. Bendt Stobbe mente, at museet skulle ligge sammen med noget andet, og fandt at Nyvang var en god idé. Henrik Beckmann foreslog, at bestyrelsen gik videre med de fremsatte forslag og inddrog de medlemmer i arbejdet, som den fandt relevant. Der var enighed om dette forslag. Preben Kjær fremhævede også støttekomiteen og påtog sig at stå for en samordning af bestræbelserne.
Der var i øvrigt ingen bemærkninger til beretningen, som dirigenten derfor konstaterede var vedtaget enstemmigt.


Ad dagsordenens pkt. 3: Regnskab

Kassereren gennemgik regnskabet. Han oplyste, at regnskabet var revideret, selvom det ikke fremgik af det udleverede eksemplar. Direktøren gennemgik nøgletal for Fonden Redningsteknisk Samling. Kassereren opfordrede til, at man gav meddelelse om flytning.
Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet af betydning for referatet.
Dirigenten satte herefter regnskabet under afstemning. Regnskabet vedtoges enstemmigt.


Ad dagsordenens pkt. 4: Kontingent/budget

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.
Der var ikke indsigelser hertil, og dirigenten anså herefter forslaget for vedtaget. Der var ikke fremlagt budget.


Ad dagsordenens pkt. 5: Valg af bestyrelse

Følgende bestyrelsesmedlemmer modtog og blev genvalgt for to år: Ivan Jørgensen og Niels Sørensen. Jørgen Olsen ønskede ikke genvalg. Formanden takkede for hans store indsats for museet. Jørgen Olsen takkede for godt samarbejde og oplyste, at han fortsatte som frivillig.
Uffe Mortensen, Henrik Bechmann, John Hansen, Leo Jensen, Jørgen Røpke og Georg Tegne-Hansen blev valgt for to år i 1999 og var derfor ikke på valg.
Dagsordenens pkt. 6 bortfaldt, idet de medlemmer, der blev genvalgt, alle tillige var bestyrelsesmedlemmer i fonden.


Ad dagsordenens pkt. 7: Valg af revisorer

Det blev oplyst, at Bent Røn, Saltum, ikke ønskede genvalg. Til revisorer nyvalgtes John Jensen, mens Benny Petersen, Holbæk, blev genvalgt.


Ad dagsordenens pkt. 8: Indkomne forslag

Ingen forslag indkommet.


Ad dagsordenens pkt. 9: Eventuelt

Den nyvalgte revisor John Jensen takkede kassereren John Hansen for stort arbejde med at holde kontakten til medlemmerne.
Frederik Madsen takkede Jørgen Olsen for godt arbejde for museet gennem mange år.
Benny Petersen og Henrik Beckmann berettede lidt om restaureringen af Bedford fra Horsens.


Da der i øvrigt ikke var bemærkninger, hævede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

 

Referatets rigtighed attesteres:

Kirke Eskildstrup den

Frode Olsen, dirigent

(sign)