REFERAT AF 17. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
I FORENINGEN ZONE-REDNINGSKORPSETS VENNER
AFHOLDT LØRDAG 24. MAJ 2008
I ZONE-GARAGEN PÅ DANMARKS TEKNISKE MUSEUM I HELSINGØR
__________________________________________________________

I generalforsamlingen deltog i.h.t. tilmeldingsliste:

Georg Tegne-Hansen, Helsinge (bestyrelsesmedlem) * Frederik Madsen, Vanløse (formand) * Uffe Mortensen, Helsingør (næstformand) * Poul Køster, Nykøbing Sj. (bestyrelsesmedlem) * Birthe og Marius Vestergaard Frederiksen, Kalundborg * Ivan Grynderup, Birkerød * Claudie og Poul Kaspersen, Helsinge * Jørgen Røpke, Vordingborg * Jørgen Olsen, Regstrup * Jan Nielsen, Svebølle * Ebbe Neumann, Skibby * Gudmund Sørensen, Roskilde * Anne og Poul Wissing, Holbæk * René Kaspersen, Neksø * Arne Suhr, Store Heddinge * Stig Wamberg, Næstved * Henrik Bechmann, Holbæk * Ib Jørgensen, Kastrup * Marie og Karl Aage Grønbech, Østerbro * Stig Nielsen, Toksværd * Bjarne Kogsbøll, Hedehusene * Børge Schnack, Svinninge * Carl Hjort, Silkeborg * Jens Jørgen Juel Pedersen, Virum * Poul Jensen, Snekkersten * Verner Olsen, Gilleleje * Freddie Søborg Larsen, Espergærde * Jens Larsen, Ballerup * Ralf Hansen, Ballerup * Lillian og Jørgen Marcher, Frederiksværk og Erik Ilsvard, Brøndby Strand.

Formanden indledte med at byde velkommen og opfordrede til at give køretøjsgruppen i Helsingør en hånd for den flotte demonstration af skumsprøjten forud for generalforsamlingen.

Formanden bad herefter Georg Tegne-Hansen om på foreningens vegne at modtage en vingave og lykønskning i anledning af hans runde dag som anerkendelse for hans store arbejde for ZR.

Formanden udtrykte dernæst glæde ved det store fremmøde. Han oplyste, at bestyrelsen havde besluttet at nedprioritere selve det formelle omkring generalforsamlingen og i stedet fokusere på samvær og spisning, og at dette efter fremmødet at dømme syntes at have været en god idé.

Formanden præsenterede herefter medlemmerne for det nye sanghæfte med nye og gamle Zone-sange og bad medlemmerne hjælpe med at synge den mindesang for ZR, som Georg Tegne-Hansen havde skrevet.

Formanden anmodede herefter forsamlingen om at rejse sig og minde de medlemmer, som var afgået ved døden i årets løb:

Tove Jensen, Varde
Jørn Eliasen, Nakskov
Bent Erik Jensen, Køge
Viggo Betjent Hansen, Fredericia
Verner Clausen, Odense
John Jensen, Værløse
Agner Bygholm Nielsen, Brovst
Michael Hansen, Vordingborg
Peter Skov Petersen, Svendborg
Knud Vestergaard Frederiksen, Jyderup
Frode Steen, Nakskov
Richard Jørgensen, Sæby

Æret være deres minde

Ad dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent

Formanden gik herefter til valg af dirigent og foreslog advokat Poul Kaspersen, der valgtes ved akklamation.

Poul Kaspersen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Han gav herefter ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning således:

Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af

Uffe Mortensen
Georg Tegne-Hansen
Jens Johannessen
Marianne Røpke
Preben Kjær
Poul Køster
Dan Lindehammer
og jeg selv.

Vi har i bestyrelsen afholdt møde 1. maj og 29. oktober.

Vi afholdt generalforsamling i Helsingør 12. maj med deltagelse af 21 medlemmer, hvilket godt kunne være bedre!

Foreningen har fem hovedaktiviteter:

Understøtning af frivilliggruppen i Helsingør som i 2007 har arbejdet med klargøring af køretøjerne efter at de har stået stille i nogle år pga. flytningen fra Holbæk
Understøtning af frivilliggruppen på Nyvang, som i 2007 overtog al studenterkørsel
Understøtning af historisk datasektion
Udgivelse af Zone-Nyt
Drift af www.zone-redningskorpset.dk

Som jeg har sagt ved mange lejligheder, er det utroligt dejligt at se, hvordan alting er i god gænge med det frivillige arbejde – alle grupper er velfungerende. Zone-Nyt og www er mest et one-man-show fra min side, men jeg gør det gerne og har stor fornøjelse af det, ikke mindst fordi så mange reagerer med indlæg og fotos. Tak for det.

Udover de daglige driftsopgaver, jeg har nævnt, har foreningen også en anden, mere overordnet mission, nemlig den, at vi er aftalepartner med Teknisk Museum og Andelslandsbyen Nyvang. Dengang ZR blev solgt til Falck og Falck forpligtede sig til at anvende navnet “Falck-Zonen” var der ikke i aftalen indeholdt noget om, hvem der skulle påtale, hvis aftalen ikke blev overholdt. Derfor forsvandt Zone-navnet. Sådan må det ikke gå for os. Derfor er der i aftalerne med Teknisk Museum og Andelslandsbyen indsat bestemmelser, hvor vores forening er kontraktpartner med den virkning, at vi kan have hånd i hanke med, hvad der foregår og ikke foregår, f.eks. i forhold til hvordan samlingerne formidles og beskyttes. Det er fint, at vi kan stole på de mennesker, vi laver aftaler med i dag, men der kommer også en dag efter dette, der kommer en dag hvor vi alle er væk, og andre tager over, og i denne situation er det væsentligt, at der er en forening af mennesker, som vil stå vagt om de værdier, der er denne forenings grundlag, fuldstændig som f.eks. Tordenskjold-selskabet står vagt om Tordenskjolds minde.

Derfor er det ikke for sjov, når jeg opfordrer til, at I gamle Zone-folk skal indmelde Jeres børnebørn i foreningen. Det er tværtimod helt afgørende ramme alvor. Jeg vil gerne fremhæve Zonens Petter fra Ringsted, hvis familie nu er med i tredje generation.

Årets største begivenhed var helt klart erhvervelsen af blokvognen fra Bornholm. Tænk at det er lykkedes at finde en blokvogn fra 1952 specialfremstillet til ZR. Jeg glæder mig til at se den her i garagen i renoveret stand. Den gamle Varig-blokvogn vil Teknisk Museum nok ikke bevare. Mon frivilliggruppen på Nyvang kan bruge den? Den er tip-top sat i stand med maling, nye dæk og nyt træværk, mindst kr. 60.000 er der ofret.

Vi mister medlemmer og vi er nødt til at forholde os til det.

Jeg tror vi vil kunne stabilisere os på 300 medlemmer.

Som I kan se er vores samlede udgiftsbudget på kr. 90.000. Det vil faktisk betyde, at vi hver skal betale kr. 300,00 om året. I dag betaler mange allerede kr. 150,00 + kr. 75,00 eller kr. 225,00.

Enten skal alle som minimum betale det, eller også må vi nøjes med ét blad mindre. Hvad mener medlemmerne? Bedre ville det være at få indtægtsdækket virksomhed f.eks. annoncer på hjemmesiden. Det har vi allerede, men det giver ikke noget, for vi får kun honorar, når der klikkes på annoncerne, og det er der ingen der gør, lader det til.

Jeg har allerede talt meget i dag om samlingens historie, så derfor bliver dette en kort beretning.

Jeg vil bede repræsentanterne for frivilliggrupperne i Helsingør og Holbæk om at fortælle lidt om hvad de har lavet i 2007.

Til slut vil jeg takker jer alle for opbakning og engagement.

I forlængelse af ovenstående gav Poul Køster og Georg Tegne-Hansen hver en kort beretning om aktiviteterne i køretøjsgrupperne i henholdsvis Holbæk og Helsingør.

Dirigenten satte herefter beretningen under debat.

Der var ikke bemærkninger til beretningen, og dirigenten konstaterede herefter, at den var enstemmigt godkendt.

Ad dagsordenens pkt. 3: Regnskab

Formanden gennemgik regnskabet i oversigtsform.

Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet.

Dirigenten anså herefter regnskabet for vedtaget enstemmigt.

Ad dagsordenens pkt. 4: Kontingent/budget

I forlængelse af bestyrelsens beretning udspandt der sig en debat om kontingentet.

Formanden sagde, at bestyrelsen var af den opfattelse, at der burde været ét kontingent, som alle betalte, og at bladabonnement m.v. i den forbindelse skulle afskaffes.

Ingen sagde dette imod.

Erik Ilsvard fremsatte forslag om, at kontingentet skulle være på kr. 250,00 årligt.

Poul Wissing foreslog kr. 225,00 årligt.

Jørgen Røpke advokerede for en fastholdelse af kontingentet på kr. 150,00 årligt.

Dirigenten satte forslagene under afstemning ét ad gangen.

For Erik Ilsvards forslag stemte 3 for og 22 imod.

For Poul Wisssings forslag stemte 20 for og fire imod. En undlod at stemme.

For Jørgen Røpkes forslag stemte én for og 24 imod.

Dirigenten anså herefter kontingentet for vedtaget med kr. 225,00 årligt gældende fra 1. januar 2009.

Ad dagsordenens pkt. 5: Valg af bestyrelse

Dirigenten oplyste, at bestyrelsesmedlemmerne Preben Kjær, Poul Køster og Frederik Madsen modtog genvalg mens bestyrelsesmedlemmerne Dan Lindehammer og Marianne Røpke ikke modtog genvalg.

I det forsamlingen gav akklamation, og da der ikke var andre forslag, anså dirigenten de pågældende for genvalgt enstemmigt.

Formanden rettede en tak til Dan Lindehammer og Marianne Røpke for deres indsats i bestyrelsen og bad Jørgen Røpke medtage en hilsen til Marianne Røpke for varetagelse af kassererfunktionen.

Formanden oplyste, at Anne Wissing havde påtaget sig hvervet som ny kasserer uden at være medlem af bestyrelsen.

Ad dagsordenens pkt. 7: Valg af revisorer

Til revisorer genvalgtes ved akklamation Karl Aage Grønbech. Idet John Jensen var afgået ved døden, modtog og blev Bjarne Kogsbøll nyvalgt som revisor sammen med Karl Aage Grønbech.

Ad dagsordenens pkt. 8: Indkomne forslag

Der var ikke fremsat forslag og dermed intet at behandle.

Ad dagsordenens pkt. 9: Eventuelt

Rene Kaspersen bragte frem som forslag for at tiltrække de unge, at man oprettede et ungdomsbrandkorps.

Georg Tegne-Hansen svarede, at de gamle biler og deres udstyr ikke kunne godkendes af Arbejdstilsynet, og at det derfor ville være svært.

Henrik Bechmann bakkede ideen op men sagde, at det var svært at lave med museumskøretøjer.

Børge Schnak sagde, at det også var et forsikringsproblem.

Ivan Grynderup beklagede, at der var bestyrelsesmedlemmer som ikke deltog på generalforsamlingen. Formanden sagde, at dette ville blive givet videre, men at alle bestyrelsesmedlemmer gjorde god fyldest.

Da der ikke var flere bemærkninger, afsluttede dirigenten generalforsamlingen, i det han takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for god og myndig ledelse af generalforsamlingen.

Da dette var efterkommet, kunne generalforsamlingen betragtes for afsluttet.

Referatets rigtighed attesteres:

Helsinge den

Poul Kaspersen