Deltagerne i Zone-Træf 2024 lørdag den 25. maj hos Beredskabsstyrelsens Museumssektion. foto Jan-Ole Rasmussen

Link til slides vist ved generalforsamlingen Zone-Træf 2024

REFERAT AF 33. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I FORENINGEN

ZONE-REDNINGSKORPSETS VENNER

AFHOLDT LØRDAG DEN 25. MAJ 2024 KL. 14:00

HOS BEREDSKABSSTYRELSENS MUSEUMSDEPOT I GRÆSTED

I generalforsamlingen deltog:

Vilhelm Pedersen, Preben Rebsdorf, Josef Frederiksen, Georg Tegne-Hansen, Henrik Balslev, Poul Jensen, Ivan Grynderup, Jens Jørgen Juel Pedersen, Torsten Lilleør, Niels Tegne-Hansen, Bjarne Kogsbøll, Niels Wøldiche, Christian Jensen, Helge Larsen, Bent Skindersø, Bjarne Hansen, Leif Krøyer, Kurt Lisberg Sørensen, Ole Rasmussen, Tommy Hansen, Jørgen og Hanne Palle, Alex Pedersen, Claus Tegne-Hansen, Dorthe Nielsen, Inger Pedersen, Richardt D. Palmer.

Fra bestyrelsen:

Frederik Madsen, formand, Aage Jelstrup, næstformand, Villiam Simonsen, Ole Olofsen, Mads Ingo Nielsen, Peer G. Kristjansen, Erling Birk Madsen.

Erling Birk Madsen  indledte generalforsamlingen med beretning om sin deltagelse med vores fane i faneborg ved kroningen af Kong Frederik X den 14. januar 2024. Han fortalte endvidere, at Zone-Redningskorpsets Venner efterfølgende havde modtaget et diplom og en plade, som kunne monteres på fanen. Denne blev monteret efter generalforsamlingens afslutning.

Formanden bad herefter forsamlingen rejse sig og mindes de medlemmer og frivillige, der var gået bort siden sidste generalforsamling:

ZRV 0222 Henri Brynildsen, Hals

ZRV 1302 Mogens Andersen, Randers

ZRV 1148 Erik Juul Møller, Silkeborg

ZRV 1330 Jan Jørgensen, Helsingør

ZRV 1412 Erling Rasmussen, Hillerød

Formanden udtalte et ”Æret være de afdødes minde”.

Mod traditionen blev ZONE-sangen ikke sunget.

Ad dagsorden punkt 1: Valg af dirigent

Formanden gik herefter til valg af dirigent og oplyste, at bestyrelsen foreslog Bjarne Hansen som dirigent.

Bjarne Hansen valgtes ved akklamation og konstaterede, at der var indkaldt til generalforsamling rettidigt, jf. vedtægterne, og at generalforsamlingen derfor var lovlig og beslutningsdygtig.

Dirigenten gav herefter ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning.

Ad dagsorden punkt 2: Bestyrelsens beretning

Årsrapporten for 2023 blev uddelt.

På bestyrelsens vegne aflagde formanden beretningen tillige med årets highlights fra lokalafdelingerne, som fremgående af årsrapporten side 3-9.

Villiam Simonsen orienterede om situationen på Danmarks Tekniske Museum, som beskrevet i årsrapporten 2023 side 4.

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger, hvorfor dirigenten konstaterede, at beretningen var vedtaget enstemmigt.

Ad dagsordenens punkt 3: Gennemgang af årsrapport 2023

Dirigenten gav herefter ordet til Mads Ingo for gennemgang af den økonomiske del af foreningens årsrapport 2023.

Mads Ingo gennemgik talmaterialet i oversigtsform.

Han oplyste, at årsrapporten var revideret med anmærkningsfri påtegning af de af generalforsamlingen valgte revisorer Bjarne Kogsbøll og Poul Køster.

Der var ingen bemærkninger til årsrapporten, hvorfor dirigenten konstaterede årsrapporten 2023 for enstemmigt godkendt.

Ad dagsordenens punkt 4: Kontingent

På bestyrelsens vegne foreslog formanden, at kontingentet blev hævet til kr. 325,00. Begrundelsen var, at foreningens drift pga. forsikring af de frivillige og stigninger i papir og porto ikke hang økonomisk sammen.

Et medlem stillede forslag om at hæve kontingentet til kr. 350,00.

Den efterfølgende afstemning ved håndsoprækning viste, at forslaget om at forhøje kontingentet til kr. 350,00 blev enstemmigt vedtaget.

Ad dagsordenens punkt 5: Valg af bestyrelse

Formanden oplyste, at følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg for to år og alle modtog genvalg:

Frederik Madsen, formand
Aage Jelstrup, næstformand
Ole Olofsen
Mads Ingo Nielsen (Tillige bestyrelsesmedlem I Fonden Redningsteknisk Samling)

Der var ingen forslag til bestyrelsen fra generalforsamlingen, hvorefter alle fire genvalgtes ved akklamation.

Formanden oplyste desuden, at Henrik Olsen ikke modtog genvalg, og at bestyrelsen i stedet foreslog Niels Wøldiche til bestyrelsen.

Niels Wøldiche valgtes for to år ved akklamation

Bestyrelsen består herefter af:

  • Frederik Madsen, formand
  • Aage Jelstrup, næstformand
  • Peer Kristjansen, tillige repræsenterende Holbæk-Zonen
  • Villiam Simonsen, tillige repræsenterende Helsingør-Zonen
  • Erling Brik Madsen, tillige repræsenterende Flyve-Tjenesten
  • Ole Olofsen
  • Stig Andersen (Tillige formand Fonden Redningsteknisk Samling)
  • Niels Wøldiche (Tillige bestyrelsesmedlem Fonden Redningsteknisk Samling)
  • Mads Ingo Nielsen (Tillige bestyrelsesmedlem Fonden Redningsteknisk Samling)

Det blev oplyst, at bestyrelsen vil konstituere sig på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Ad dagsordenens punkt 6: Valg af revisor

Til revisorer genvalgtes ved akklamation Bjarne Kogsbøll og Poul Køster.

Ad dagsordenens punkt 7: Indkomne forslag

Formanden oplyste, at bestyrelsen tilbagekaldte de stillede vedtægtsændringsforslag.

Der var herefter ingen indkomne forslag.

Ad dagsordens punkt 8: Eventuelt

Preben Rebsdorf foreslog, at medlemmerne fik kort til OK Benzin og indstillede foreningen til støtte, sålede, at man støtter foreningen, hver gang man tanker.

Formanden takkede for forslaget.

Der var i øvrigt ingen bemærkninger under eventuelt af betydning for referatet.

Dirigenten takkede forsamlingen for at medvirke til, at generalforsamlingen var blevet afviklet i god ro og orden, hvorefter han nedlagde sit hverv og gav ordet til formanden for de afsluttende bemærkninger.

Formanden takkede dirigenten for god og myndig ledelse af generalforsamlingen og ønskede deltagerne god og sikker rejse hjem.

Formanden takkede de frivillige ved Beredskabsstyrelsens Museumsdepot for et flot arrangement.

Herefter ansås generalforsamlingen for afsluttet.

Referatets rigtighed attesteres:

Holbæk den 29. maj 2024

Bjarne Hansen
(sign)