Opstilling foran hangaren med ambulanceflyet kørt frem
De to Zonen afdelinger i Oplevelsescenter Nyvang, Køretøjsgruppen og Flygruppen, stod for Zone-Træf 2022, som blev afholdt lørdag 20. august.
Der var besøg i garagerne og besøg på byggepladsen til den kommende garageudvidelse, kørsel til hangaren i Nyvangs gamle rutebil, gudstjeneste, spisning, foredrag om Zonen under besættelsen samt generalforsamling
 

REFERAT AF 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I FORENINGEN ZONE-REDNINGSKORPSETS VENNER AFHOLDT LØRDAG DEN 20. AUGUST 2022 KL. 14:15 PÅ CAFE MADAM BLAA, NYVANG, HOLBÆK

 

I generalforsamlingen deltog i.h.t. deltagerliste:

 

Vilhelm Pedersen · Georg Tegne-Hansen · Lene og Asger Welander · Niels Jørgen Hansen * Bjarne Kogsbøll · Poul og Charlotte Køster · Ingelise Nielsen · Morten Rasmussen · Preben Rebsdorf  * Erik Schmidt · Jørgen Palle · Svend Andersen · Alex B. Pedersen · John og Jane Andersen · Inger Pedersen · Jan H. Nielsen · Morten Munkesø, Flyve-Tjenesten

 

Fra bestyrelsen: Frederik Madsen, formand · Aage Jelstrup, næstformand · Ole Olofsen · Erling Birk Madsen · Mads Ingo Nielsen · Peer Kristjansen · Villiam Simonsen

 

Formanden indledte med at byde velkommen til generalforsamlingen, og der blev sunget ZONE-sangen i ny version 2.

 

Ad dagsorden punkt 1: Valg af dirigent

 

Formanden gik herefter til valg af dirigent og fortalte, at bestyrelsen foreslog Morten Rasmussen, som valgtes ved akklamation.

 

Dirigenten konstaterede, at der var indkaldt til generalforsamling rettidigt, jf. vedtægterne, men kunne konstatere, at generalforsamlingen skulle have været samlet inden den 01.06.2022. Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om den stadig ville anses som beslutningsdygtigt, og dette blev vedtaget ved akklamation.

 

Han gav herefter ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning. 

 

Ad dagsorden punkt 2: Bestyrelsens beretning

 

På bestyrelsens vegne aflagde formanden beretningen. Formanden gjorde opmærksom på, at beretninger fra foreningen og de enkelte lokalafdelinger kan læses i årsrapporten 2021. Derefter aflagde formanden bestyrelsens beretning således:

 

Pt. står vi med nogle udfordringer i forhold til Danmarks Tekniske Museum (DTM), og da vi i bestyrelsen ved, at der i museumsmiljøet er mange rygter i gang, har vi besluttet så loyalt som muligt at give en orientering om sagen set fra vores side.

 

 

Brug af genstande

Der er to udfordringer, som det er vigtigt at holde adskilt. Den første drejer sig om, at DTM faktisk er begyndt i højere grad end tidligere at interessere sig for bevarelsen af Zonen samlingen med henblik på fremtidssikring. I princippet er det rigtig positivt. Alle Zonen genstande på DTM er museumsgenstande, som skal bevares til evig tid, og derfor må de som udgangspunkt ikke bruges. Brug er slid og risiko for kontaminering. Det går imidlertid ud over køretøjerne, som kan ende med ikke længere at måtte køre. Det er en helt ny situation set i forhold til, at DTM gennem 20 år har understøttet køretøjsgruppens arbejde med netop at holde vognparken kørende, og løbende har betalt for reservedele og brændstof. Museer skal imidlertid ikke kun bevare deres samlinger, de skal også formidle historien, hvilket i høj grad sker ved køretøjsgruppens deltagelse i aktiviteter på og udenfor museet. Det er vores opfattelse, at det bør være muligt også fremover at balancere disse hensyn. Vi mener, at der bør laves en samlet bevarings- og formidlingsplan for Zonen samlingen, som kan sendes til godkendelse hos Slots- og Kulturstyrelsen, og vi vil gerne medvirke til at udarbejde en sådan plan. Vi beklager, at DTM foreløbig har stillet sig afvisende overfor at søge på denne måde i fællesskab at løse udfordringen, og vi er i stor risiko for, at køretøjsgruppen mister modet og nedlægger sig selv, hvilket hverken er i vores eller i DTM’s interesse.

 

Bevaring af hele Zonen samlingen

Den anden udfordring handler om, at DTM ønsker at nedbringe antallet af Zonen genstande ved at udskille et antal af dem, eventuelt i forbindelse med en ny (mindre) Zonen udstilling. Det kan virke mærkeligt, at DTM både interesserer sig for at gøre mere for at bevare samlingen ved at sætte restriktioner for brugen, og samtidig ønsker at nedbringe antallet af genstande ved udskillelse. Men sådan er det.

Endnu er det meget ukonkret hvad DTM præcist vil med Zonen samlingen på længere sigt, men det er står ganske klart, at DTM ikke anser sig for bundet af de aftaler, der blev indgået for 20 år siden om at bevare hele Zonen samlingen og udstille den, som vi kender det i dag i form af en kopi af Zonen station. Beslutter DTM ud i fremtiden, at man kun vil udstille og bevare tre Zonen vogne, og ingen andre statsanerkendte museer vil modtage de resterende, og vi heller ikke er i stand til at modtage dem retur, er lovgivningen sådan, at de genstande der udskilles, skal destrueres. Den konkrete risiko er således, at alt det vi har gået og samlet og restaureret gennem 40 år, incl mange af de fine vogne, kan ende på skrotpladsen.

 

Det siger sig selv, at vi ser med meget meget stor alvor på denne udfordring, idet hele meningen med overdragelse af samlingen til DTM, netop var at sikre genstandene for eftertiden gennem udstilling, hvilket også fremgår af de offentlige tilladelser, der dengang blev givet til DTM. Zonen samlingen er den eneste samling, der ved registrering af samtlige genstande og arkivalier dokumenterer en enestående historie om, hvordan de danske redningskorps som det eneste sted i verden gennem 100 år på privat initiativ har varetaget samfundsvitale opgaver som brandslukning, ambulancekørsel og redningsarbejde i samdrift med opgaver for private abonnenter og kunder, hvilket netop dokumenteres ved alsidigheden i de forskellige typer af vogne og andre genstande. I bestyrelsen ser vi det derfor som vores pligt at forsvare de indgåede aftaler med alle midler. I første omgang har vi derfor rettet henvendelse til Civilstyrelsen, og før der foreligger svar herfra, er det umuligt nærmere at udtale sig om sagen, udover at det naturligvis er en udvikling, vi fra bestyrelsens side stærkt beklager.

 

Vi ønsker også at understrege, at det er vores hensigt at kæmpe for, at Zonen samlingen forbliver en statsanerkendt samling under Danmarks Tekniske Museum, netop fordi museet råder over museumsfaglig ekspertise indenfor alle de krav, et museum skal efterleve, og at vi ikke ønsker en løsning, hvor dele af samlingen udskilles og kommer til at indgå i andre, ikke-statsanerkendte samlinger. “

 

Formanden gjorde endvidere opmærksom på, at ovenstående orientering ville blive trykt i ZONE-NYT snarest.

 

Da der ikke var indvendinger mod formandens beretning, konstaterede dirigenten, at beretningen var enstemmigt godkendt.

 

Ad dagsordenens punkt 3: Gennemgang af årsrapport 2021

 

Dirigenten gav herefter ordet til Aage Jelstrup til gennemgang af foreningens årsrapport 2021.

 

Som næstformand for bestyrelsen gennemgik Aage Jelstrup årsrapporten i oversigtsform. Han oplyste, at årsrapporten var revideret med anmærkningsfri påtegning af de af generalforsamlingen valgte revisorer Bjarne Kogsbøll og Poul Køster.

 

Der var ingen bemærkninger til årsrapporten, hvorfor dirigenten konstaterede årsrapporten 2021 for enstemmigt vedtaget.

 

Ad dagsordenens punkt 4: Kontingent

 

På bestyrelsens vegne foreslog formanden, at kontingentet forblev uændret på kr. 275,00.

 

Der var ingen bemærkninger hertil, og dirigenten konstaterede derfor bestyrelsens forslag for enstemmigt vedtaget.

 

Ad dagsordenens punkt 5: Valg af bestyrelse

 

Formanden oplyste, at følgende var på valg og modtog genvalg:

 

Frederik Madsen, formand, på valg for to år

Aage Jelstrup, næstformand, på valg for et år
Ole Olofsen, på valg for to år

Henrik Olsen, på valg for to år
Mads Ingo Nielsen, på valg for to år

 

Der var ingen forslag til bestyrelsen fra generalforsamlingen.

 

Da generalforsamlingen ingen indvendinger havde, anså dirigenten alle for hhv. genvalgt og nyvalgt.

 

Bestyrelsen består således af:

 

  • Frederik Madsen, formand
  • Aage Jelstrup, næstformand
  • Peer Kristjansen, tillige repræsenterende Holbæk-Zonen
  • Villiam Simonsen, tillige repræsenterende Helsingør-Zonen
  • Erling Brik Madsen, tillige repræsenterende Flyve-Tjenesten
  • Ole Olofsen
  • Stig Andersen
  • Henrik Olsen
  • Mads Ingo Nielsen

Ad dagsordenens punkt 6: Valg af revisor

Til revisorer genvalgtes ved akklamation Bjarne Kogsbøll og Poul Køster.

Ad dagsordenens punkt 7: Indkomne forslag

 

Der var ingen indkomne forslag.

 

Ad dagsordens punkt 8: Eventuelt

 

Under punktet eventuelt fik Ingelise, medlemsservice, ordet og opfordrede alle medlemmer til undersøge, om de havde gamle udgaver af ZONE-NYT liggende, som de ikke brugte. Der var nemlig medlemmer, der efterspurgte diverse, ældre udgaver af ZONE-NYT.

 

På et spørgsmål om elektroniske udgaver af ZONE-NYT på hjemmesiden oplyste formanden, at der pt. ikke er sådan adgang, da det var konstateret, at dette medførte en del gratister, der læste medlemsbladet uden at betale kontingent, men at man kunne overveje at oprette et login til.

 

Der var i øvrigt ingen punkter til eventuelt.

 

Endeligt takkede formanden dirigenten for god og myndig ledelse af generalforsamlingen, der var blevet afholdt i god ro og orden. Herefter ansås generalforsamlingen for afsluttet.

 

Referatets rigtighed attesteres:

 

Holbæk den 26  / 10  2022

 

Morten Rasmussen

(sign)