Generalforsamlingen 2002 var den sidste i Holbæk, men besynderligt nok har vi ingen billeder fra den dag. I stedet afsluttes dette kapitel af vores historie med tekst og billede fra Poul Kaspersens scrapbog. Poul Kaspersen var en nær ven af museet, og stort set altid dirigent ved generalforsamlingerne

REFERAT AF 11. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
I FORENINGEN ZONE-MUSEETS VENNER
AFHOLDT LØRDAG DEN 25. MAJ 2002
PÅ MUSEUM FOR ZONE-REDNINGSKORPSET I HOLBÆK


I generalforsamlingen deltog i.h.t.tilmeldingsliste:
Bent Jørgen Røn, Saltum * Georg og Ulla Tegne-Hansen, Helsinge * John Hansen, Hvidovre * John Jensen, Værløse * Ivan Jørgensen, Roskilde * Tine og Frederik Madsen, Holbæk * Lisbeth og Uffe Mortensen, Helsingør * Bruno Roth, Frederiksberg * Arne Vagn Jensen, Rødovre * Søren Vagn Jensen, Rødovre * Jørgen Olsen, Holbæk * Adam Wiboltt, Horsens * Marius Vestergaard Frederiksen, Kalundborg * Kaj Jensen, Allerød * Frode Olsen, Kirke Eskildstrup * Peter Wiboltt, København * Gudmand Sørensen, Roskilde * Bendt og Lillian Stobbe, Oslo * Benny Christiansen, Knapstrup * Karl Aage Grønbech med ledsager, København * Johannes Nordskov Nielsen, Kalundborg * Verner Olsen, Gilleleje * Verner Larsen, Nykøbing F. * Jørgen og Marianne Røpke, Vordingborg * Werner Larsen, Frederiksberg * Sten Blaakilde Jensen med ledsager * Peder Hansen, Helsinge * Lissa Mølgaard, Dianalund * Asger og Lene Welander, Glostrup * Freddie og Vivi Søeborg Larsen, Espergærde * Flemming Pedersen med ledsager, Århus * Ebbe Neumann, Frederiksberg * Erik Ilsvard, Ejby.


Ad dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent
Johannes Nordskov Nielsen valgtes til dirigent.
Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, lovlig og beslutningsdygtig.

Ad dagsordenens pkt. 2: Formandens beretning
Efter fællessang “Til minde om Zone-Redningskorpset”, bad bestyrelsesformand Uffe Mortensen alle om at mindes de Zone-folk og medlemmer, der var gået bort i årets løb:
Jørgen Sejr Jørgensen, Nykøbing F.
Kay Lundfelt, København
Peter Gammelgaard, Nørre Snede
Arne Olsen, København

Uffe Mortensen aflagde herefter bestyrelsens beretning:

1. Velkommen
Sidste år havde vi en meget afgørende generalforsamling, idet vi skulle tage stilling til, hvilken rolle Zone-Museets Venner skulle spille i forbindelse med, at bestyrelsen for Fonden Redningsteknisk Samling, der ejer samlingerne, havde indgået aftale med Danmarks Tekniske Museum i Helsingør om overgang af museet dertil. Reelt var der tale om, at vi skulle godkende denne overdragelse, og det gjorde vi enstemmigt. I det forløbne år er der ikke sket så meget, men lidt er det da blevet til.
Efter generalforsamlingen skal vi se den nye Zone-film, som vi optog sidste år, og som er blevet produceret færdig i år. Jeg glæder mig til at vise Jer resultatet.

2. Bestyrelsen
Bestyrelsen har bestået af Uffe Mortensen, formand, John Hansen, Leo Jensen, der tillige har fungeret som kasserer, Jens Johannessen, Ivan Jørgensen, Preben Kjær, Egon Salo, Georg Tegne-Hansen og Niels Sørensen.
Bestyrelsen har i årets løb afholdt møde 8. februar, 15. maj og 21. august.

3. Generalforsamling
Generalforsamling blev afholdt 9. juni 2001, i hvilken deltog 42 medlemmer hhv. ledsagere. Jeg viste film om Tertias skæbne, og vi beså den nye Zone-station på Nyvang.

4. Foreningen
Foreningen har omkring 400 medlemmer. I forbindelse med lanceringen af Zone-Redningskorpset i Danmark har vi fået mange nye medlemmer, men vi mister også medlemmer hvert år. Vi er i bestyrelsen meget optaget af, hvad vi kan gøre for at holde på medlemmerne. Konkret har vi givet bladet et betydeligt kvalitetsløft. Vi har udvidet sideantallet, indført glittet papir og forbedret lay-outet. Alligevel ser det ud til, at vi igen i år vil miste medlemmer. Forklaringer og gode forslag til tiltag udbedes meget gerne.

5. Historisk Data Sektion
Også i 2001 har vi haft glæde af Jan Rasmussen, som har arbejdet med at opbygge og udvide museets database, som hidtil er vokset med flere tusind informationer om året, således at der i dag er indscannet over 15.000 fotos og avisudklip. Med udgangen af 2001 er Jan Rasmussen fratrådt, men han fortsætter arbejdet for os som frivillig hjemmefra, hvor vi har opsat en computer til ham. Også Egon Salo arbejder med indscanning af fotos fra sin egen computer hjemmefra, og her på museet arbejder Jørgen Olsen og Frederik Madsen med genstandsregistrering og indscanning. Indtil nu er over 2000 genstande blevet dataregistreret.John Hansen og Arne Vagn Jensen arbejder i tilknytning hertil med at udarbejde et personregister over alle ansatte i ZR. Med ansatte menes også ansatte på forpagterstationer og private stationer, frivillige, løsarbejdere, samt ansattes ægtefæller og børn, såfremt de deltog i driften. I forbindelse med dette arbejde minder jeg op, at vi ønsker hjælp med at få følgende oplysninger for alle ZR-folk: Fulde navn, Fødselsdato, Evt. dødsdato, Ansættelsesperiode, Stillingsbetegnelse, Station, Portrætfoto, Andre oplysninger, udklip, fotos, minder, er naturligvis også velkomne.

6. Museets drift
Pga. kraftig beskæring af Holbæk Kommunes tilskud til museet fra 1. januar 2001, valgte vi at lukke for offentlig adgang, således at museet i 2001 kun har været åbent for skoleklasser m.v. I indeværende sæson er det planen at holde åbent i skoleferien Fra 1. januar 2003 vil det være definitivt slut med at se museet i Holbæk, for da påbegynder vi nedpakningen med henblik på at flytte til Helsingør og åbne til sæsonstart 2003 i Helsingør. Til pasning af vognparken, restaurering og bygningsvedligeholdelse har i 2001 værer ansat Ole Damm og Benny Christiansen, og som frivillig er Bjarne Rasmussen kommet her fast. Museets daglige ledelse varetages af Frederik Madsen, der som følge af overgangen til Teknisk Museum pr. 1. januar i år har skiftet titel fra “direktør” til “daglig leder”.

7. Zone-Redningskorpset i Danmark
Vores bogværk udkom i december 2000 og hele 2001 er gået med bogsalg og distribution, og det er gået over al forventning. Salget er nu næsten stoppet, men vi har også kun nogle få hundrede eksemplarer tilbage. Ialt har bogen til dato givet langt over kr. 100.000 i overskud. Rettelsesbladet som blev udsendt sammen med sidste blad er af nogle opfattet meget negativt. Selvom der er fejl i bogen, som vi kunne have undgået, skal man være opmærksom på, at en af bogens missioner var at få formidlet den viden, vi havde om ZR netop for at få korrektioner til denne viden – og de mange rettelser vidner om dette. Hermed har bogen opfyldt et meget væsentligt formål.

8. Helsingør
Museets samlinger blev som I ved pr. 1. januar i år overtaget af Danmarks Tekniske Museum i Helsingør, og vi er nu en del af et statsanerkendt museum. Intet andet brand- og redningsmuseum i Danmark har opnået denne anerkendelse, og jeg mener, at vi kan være meget stolte af, at vores dokumentation og registrering har været af en sådan standard, at dette har været muligt. I Helsingør er man i øjeblikket ved at samle Teknisk Museum, Danmarks Flyvemuseum og Trafikmuseet i ét museum – hvortil så kommer vort museum, og når museet, som har prins Joakim som protektor, engang er færdigt, vil der blive tale om en enestående publikumsattraktion som vil kunne trække langt flere gæster, end vi har i dag. Store udfordringer og muligheder for at få fastslået Zone-Redningskorpsets minde ligger foran os, og vi er i bestyrelsen meget glade for den løsning, der på denne måde er skabt for vort museum. Dette faktum ændrer imidlertid ikke ved, at “Museum for Zone-Redningskorpset” nedlægges som selvstændig enhed og derfor har det heller ikke nogen mening at kalde sig “Zone-Museets Venner”. Navnet passer ikke mere til opgaven, og der skal findes på noget nyt, der bedre dækker det, som er vores mission i fremtiden: at være med til at sikre ZR’s minde. Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen er, at foreningen ændrer navn til: “Zone-Redningskorpsets Venner”, men forslag er også velkomne. Vi regner i øvrigt med at kunne påbegynde indretning i Helsingør i løbet af efteråret, og medlemmer der vil være med, må fortsat gerne melde sig.

9. Nye genstande
Ialt er der i 2001 udfyldt 51 såkaldte effekttilgangsblanketter, dvs. at hver gang en person afleverer noget til museet, udfyldes der en blanket med navn og angivelse af genstande. Hver blanket kan således dække over adskillige genstande, og der er således igen i 2001 indgået flere hundrede nye genstande. Af de mere specielle genstande var materialet fra Frederik Bundgaards bo i form af en fuld ZR-uniform, der viste sig at være anvendt af Frederik Bundgaard i hans egenskab af modstandsmand. Spændende var også en række genstande i form af navnlig fotos modtaget fra to tidligere kontordamer, som har været ved ZR i Odense i 1930’erne og genstande fra Frederik Løkkegaards bo.

10. Frederik Madsen
Som de fleste måske ved, er Frederik Madsen pr. 1. maj tiltrådt en stiling i Falck som Museums- og arkivchef. Selvom det ikke som sådan har noget med os at gøre, synes jeg godt at det kan blive nævnt her fra officiel side. Årsagen til, at Frederik Madsen er blevet spurgt, om han vil varetage denne opgave, er udelukkende det arbejde, som han har udført her i museet. Jeg selv ser sådan på det, at det er en meget stor anerkendelse fra Falcks side, at Falck vurderer, at de erfaringer vi har fået i forbindelse med at sikre ZR’s historie, også kan komme Falck til gavn. I forholdet mellem Falck-Museet og “vort” museum sker der ingen ændringer. Vi har i forvejen en stående “udleveringsaftale” med Falck der indebærer, at Falck-genstande vi får ind, afleveres til Falck-Museet, og denne aftale vil fortsætte uhindret.

11. Afslutning
Til sidst vil jeg gerne takke de medlemmer, der er mødt op her i dag, jeg takker ligeledes alle der på en eller anden måde støtter museet, og en tak til bestyrelsen for det år der er gået, der er gjort en stor indsats af alle.
En særlig tak skal rettes til Niels Sørensen, som ønsker at trække sig fra bestyrelsen. Niels Sørensen har været vores redaktør og har virkelig fået givet vores blad et løft i den tid, han har været ved roret.

Dirigenten satte herefter beretningen under debat.
Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger til beretningen af betydning for referatet, hvorefter dirigenten konstatede, at den var vedtaget enstemmigt.

Ad dagsordens pkt. 3: Regnskab
I kassererens fravær gennemgik Frederik Madsen regnskabet. Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet.
Dirigenten satte herefter regnskabet under afstemning. Regnskabet vedtoges enstemmigt.

Ad dagsordenens pkt. 4: Kontingent/budget
Bestyrelsen foreslog kontingentet hævet til kr. 150.
Der udspandt sig en længere debat om dette. Flere, herunder Erik Ilsvard og Arne Vagn Jensen mente, at det var for stor en stigning at gennemføre på en gang. Arne Vagn Jensen spurgte, om medlemmerne fik gratis adgang til Teknisk Museum og fik bekræftende svar af formanden.
Der blev fra salen fremsat alternativt for slag om en stigning til kr. 125,00. Dirigenten satte de to forslag under afstemning og ved håndsoprækning viste det sig, at der var overvældende majoritet for kr. 150,00 årligt.

Ad dagsordenens pkt. 5: Valg af bestyrelse
Leo Jensen modtog og blev genvalgt for to år: Bestyrelsen foreslog nyvalg af Steen Taber Rasmussen og Frederik Madsen. Dirigenten spurgte, om der var andre forslag, hvilket ikke var tilfældet. Han anså herefter de pågældende for valgt enstemmigt. Ivan Jørgensen blev valgt til suppleant. Frederik Madsen takkede Ivan Jørgensen for hans store indsats i bestyrelsen gennem mange år. Dagsordenens pkt. 6 bortfaldt, idet de medlemmer, der blev genvalgt, alle tillige var bestyrelsesmedlemmer i fonden.

Ad dagsordenens pkt. 7: Valg af revisorer
Til revisor genvalgtes John Jensen og Karl Aage Grønbech.

Ad dagsordenens pkt. 8: Indkomne forslag
Bestyrelsen havde fremsat forslag om nyt navn til foreningen. Efter bestyrelsens endelige forslag skulle det nye navn være “Zone-Redningskorpsets Venner”. Fra Kristian N. Jacobsen, Amager, var fremsat skriftligt forslag om at navnet skulle være “ZONENs Venner”. Fra salen blev fremsat forslag om navnet “Zone Veteran Museums Venner.” Forslaget blev dog trukket tilbage. Erik Isvard udtalte, at bestyrelsens forslag var det bedste forslag, og da ingen protesterede, fastslog dirigenten, at bestyrelsens forslag var vedtaget enstemmigt.

Ad dagsordenens pkt. 9: Eventuelt
Dirigenten spurgte, om nogen ønskede ordet.
Frederik Madsen orienterede om den nye film om ZR, som kunne købes efter generalforsamlingen og om John Hansens og Arne Vagn Jensens arbejde med at få etableret et personalekartotek for ZR. Lisa Mølgaard oplyste, at Willy Henriksens 85 års dag var 13. april og ikke som skrevet i ZONE NYT 13. maj. Dirigenten opfordrede til, at man i bestyrelsen overfor medlemmerne motiverede kontingentstigningen med, at det var vigtigt at bevare mindet om ZR som en speciel virksomhed, der ikke havde eksisteret før, og ikke ville komme til at eksistere igen.
Der var ikke yderligere bemærkninger, hvorfor dirigenten hævede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Referatets rigtighed attesteres:

Kalundborg den 24. november 2002

Johannes Nordskov
(sign)