REFERAT AF 18. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
I FORENINGEN ZONE-REDNINGSKORPSETS VENNER
AFHOLDT LØRDAG 20. JUNI 2009
I ZONE-GARAGEN PÅ DANMARKS TEKNISKE MUSEUM I HELSINGØR
__________________________________________________________

I generalforsamlingen deltog i.h.t. tilmeldingsliste:

Georg Tegne-Hansen, Helsinge (bestyrelsesmedlem) * Frederik Madsen, Vanløse (formand) * Uffe Mortensen, Helsingør (næstformand) * Poul Køster, Nykøbing Sj. (bestyrelsesmedlem) * Jens Johannessen, Helsingør (bestyrelsesmedlem) * Marius Vestergaard Frederiksen, Kalundborg * Poul Kaspersen, Helsinge * Jørgen Røpke, Vordingborg * Jørgen Olsen, Regstrup * Gudmund Sørensen, Roskilde * Anne og Poul Wissing, Holbæk * Arne Suhr, Store Heddinge * Marie og Karl Aage Grønbech, Østerbro * Stig Nielsen, Toksværd * Børge Schnack, Svinninge * Erik Ilsvard, Brøndby Strand * Poul Jensen, Snekkersten * Verner Olsen, Gilleleje * Vilhelm Pedersen, Tisvildeleje * Finn Uldall, Frederiksberg * Jørn Thuesen, Greve * Jens Jørgen Juel Pedersen, Virum * Uffe Emvig, København S * Jørgen Jensen, Valby * Bjarne Krogsbøll, Hedehusene * Claus Jensen, Rønnede * Jytte Jørgensen, Brøndby Strand * Helge Larsen, Hillerød *

Formanden indledte med at byde velkommen. Han udtrykte glæde ved det store fremmøde.

Formanden bad medlemmerne hjælpe med at synge den mindesang for ZR, som Georg Tegne-Hansen havde skrevet.

Formanden anmodede herefter forsamlingen om at rejse sig og minde de medlemmer, som var afgået ved døden i årets løb:

Henry Møller-Lausten
Gudrun Skovgaard
Peter Hansen
Vagn Hilstrøm
Niels Olsen
Sven-Erik Helge Plannthin

Æret være deres minde

Ad dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent

Formanden gik herefter til valg af dirigent og foreslog advokat Poul Kaspersen, der valgtes ved akklamation.

Poul Kaspersen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Han gav herefter ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning således:

Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af

Uffe Mortensen
Georg Tegne-Hansen
Jens Johannessen
Preben Kjær
Poul Køster
og jeg selv.

Vi har i bestyrelsen afholdt møde 2. februar 2009.

Vi afholdt Zone-fest og generalforsamling i Helsingør 24. maj med deltagelse af 36 medlemmer, en rigtig god dag

Zone-Nyt udkom tre gange i 2008 og herudover modtog medlemmerne 2 x DTM NYT med mulighed for deltagelse i medlemsarrangementer, Teknisk Museums årsberetning m.v.

I tillæg hertil kom Brand & Ambulance 10 gange til medlemmerne i løbet af året.

I 2008 sponsorede foreningen kedeldragter til alle frivillige i Helsingør og Holbæk.

På vegne af frivilliggruppen i Helsingør aflagde Georg Tegne-Hansen beretning herom: Gruppen består af 10-12 mand der møder hver 1. og 3. onsdag. Det sociale spiller en vigtig rolle. Sprøjten var nu gennemgået med nyt ledningsnet, og gruppen var nu i gang med renovering af Chevrolet-ambulancen. Alt materiel er kørende og gruppen har deltaget i arrangementer bl.a. Græsted Veterantræf, Fars Dag, diverse mærkedage, CF-museet, juleoptog m.v. Gruppen har haft besøg af nordiske beredskabsfolk under CTIF og københavnske brandfolk.

På vegne af frivilliggruppen i Holbæk aflagde Poul Wissing beretning: Zone-lauget, som gruppen nu kalder sig, mødes hver trsdag og arbejder på renovering og vedligeholdelse af køretøjerne. Gruppen har netop fået den gamle ZR-sprøjte fra Nakskov og desuden tyder en del på, at Teknisk Museum er indstillet på at overføre en delvist restaureret kranvogn til Nyvang. Gruppen har deltaget i utallige arrangementer på Nyvang, bl.a. swapmeet, høstmarked, Amager juleoptog, bedsteforældrearrangement, skole- og børnehavebesøg, Samsø Redningskorps 75 års jubilæum mm. Poul Wissing fortalte også om planerne for opførelse af Frederik Madsens vognmandsforretning, Zone-weekenden 1.-2. august samt den forestående studenterkørsel.

Poul Køster aflagde beretning om OY DZU: Gruppen er gået i stå med arbejdet, der arbejdes nu på at finde arvinger til projektet, måske i Avedøre. Hensigten er flyet skal til Nyvang.

Formanden fortsatte herefter sin beretning:

Historisk Datasektion består af Ib Jørgensen, Jørgen Olsen, Jan Rasmussen og undertegnede. Vi arbejder med indscanning af dokumenter, billeder, avisudklip og opbygning af Zone-databasen.

Krigsberetningen af Arne Vagn Jensen er i 2008 lagt på hjemmesiden.

Det er meningen i løbet af de kommende år at udbygge hjemmesiden med film fra ZR.

Fra USA har vi fået kontakt med slægtninge til en Zone-leder på Bornholm og af nye genstande er bl.a. tilgået en petroleumsdunk fra Finlandsambulancen 1939 og en børnebåre fra Gelsted.

Til slut vil jeg gerne udtale, at det er en stor glæde for mig at opleve al den aktivitet omkring ZR, jeg føler det også som en personlig anerkendelse, at så mange hjælper og bakker op om projektet, bladet, som mange reagerer på med indlæg, fotos og historier, frivilliggrupperne som mødes og arbejder, Lisbeth og Uffe Mortensen med at stå for generalforsamlingen og den daglige kontakt til Teknisk Museum, Anne Wissing, som varetager kassererfunktionen og al medlemskontakten.

Tak for det og tak for samarbejdet i bestyrelsen.

I september arrangerer Jens Johannessen udflugt til Malmø Brandvæsen, håber I vil deltage i dette.

Dirigenten satte herefter beretningen under debat.

Der var ikke bemærkninger til beretningen af betydning for referatet, og dirigenten konstaterede herefter, at den var enstemmigt godkendt.

Ad dagsordenens pkt. 3: Regnskab

Formanden gennemgik regnskabet i oversigtsform. Han beklagede, at kun én af de generalforsamlingsvalgte revisorer havde haft mulighed for at revidere regnskabet.

Poul Køster og Børge Schnack mente ikke at kurstab skulle medtages i resultatopgørelsen, når ikke det var realiseret.

Formanden oplyste, at kursgevinst tidligere var  indtægtsført, og at det derfor var naturligt nu at udgiftsføre kurstab. Regnskabet var dog opstillet, så det tydeligt fremgik, at driften ikke var påvirket.

Dirigenten sagde, at regnskabet efter hans opfattelse var korrekt opstillet og at han med de anførte bemærkninger anså herefter regnskabet for vedtaget enstemmigt.

Ad dagsordenens pkt. 4: Kontingent/budget

Formanden oplyste, at bestyrelsen foreslog uændret kontingent.

Der var ingen bemærkninger hertil, hvorfor dirigenten konstaterede, at forslaget var enstemmigt vedtaget.

Ad dagsordenens pkt. 5: Valg af bestyrelse

Dirigenten oplyste, at bestyrelsesmedlemmerne Uffe Mortensen, Georg Tegne-Hansen og Jens Johannessen modtog genvalg.

I det forsamlingen gav akklamation, og da der ikke var andre forslag, anså dirigenten de pågældende for genvalgt enstemmigt.

Ad dagsordenens pkt. 6: Valg af revisorer

Til revisorer genvalgtes ved akklamation Karl Aage Grønbech og Bjarne Kogsbøll.

Ad dagsordenens pkt. 7: Indkomne forslag

Bestyrelsen havde fremsat forslag til ændring af vedtægterne.

Dirigenten oplyste, at vedtagelse krævede 2/3 flertal.

Det første forslag gik ud på at give bestyrelsen mulighed for at beslutte at afholde generalforsamlingen i Holbæk.

Der var ikke bemærkninger hertil, hvorfor dirigenten anså forslaget for vedtaget enstemmigt.

Det andet forslag gik ud på at give bestyrelsen mulighed for at yde kontingentnedsættelse for ubemidlede.

Der var bl.a. følgende bemærkninger:

Bjarne Kogsbøll sagde at det var et godt forslag.

Georg Tegne-Hansen var lidt betænkelig ved hvorledes dette skulle afgøres.

Anne Wissing sagde at tre medlemmer havde betalt kr. 150,00 i 2009.

Poul Wissing understregede, at det måtte angå økonomisk uføre.

På baggrund af debatten satte dirigenten forslaget under afstemning. Han konstaterede, at det blev vedtaget enstemmigt.

Ad dagsordenens pkt. 8: Eventuelt

Wilhelm Petersen spurgte om ikke Zone-Nyt kunne leveres uden at være en del af et andet blad.

Formanden oplyste, at fra i år ville bladet komme separat.

Jørgen Røpke spurgte til medlemstallet.

Anne Wissing oplyste, at foreningen havde 340 medlemmer.

Poul Køster mindede om Zone-weekenden 1. – 2. august på Nyvang.

Da der ikke var flere bemærkninger, afsluttede dirigenten generalforsamlingen, i det han takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for god og myndig ledelse af generalforsamlingen.

Da dette var efterkommet, kunne generalforsamlingen betragtes for afsluttet.

Referatets rigtighed attesteres:

Helsinge den

Poul Kaspersen