REFERAT AF 16. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
I FORENINGEN ZONE-REDNINGSKORPSETS VENNER
AFHOLDT LØRDAG 12. MAJ 2007
I ZONE-GARAGEN PÅ DANMARKS TEKNISKE MUSEUM I HELSINGØR
__________________________________________________________

I generalforsamlingen deltog i.h.t. tilmeldingsliste:

Georg Tegne-Hansen, Helsinge (bestyrelsesmedlem) * Marianne Røpke, Vordingborg (bestyrelsesmedlem) * Jens Johannessen, Helsingør (bestyrelsesmedlem) Frederik Madsen, Vanløse (formand) * Uffe Mortensen, Helsingør (næstformand) * Poul Køster, Nykøbing Sj. (bestyrelsesmedlem) * John Jensen, Værløse (revisor) * Birthe og Marius Vestergaard Frederiksen, Kalundborg * Ivan Grynderup, Birkerød * Poul Kaspersen, Helsinge * Ulla Tegne-Hansen, Helsinge * Jørgen Røpke, Vordingborg * Jørgen Olsen, Regstrup * Jan Nielsen * Ebbe Neumann, Skibby * Jan Nielsen * Børge Nielsen, Svebølle * Gudmund Sørensen, Roskilde * Niels Gobjerg, Rønne * Poul Wissing * René Kaspersen, Neksø

Formanden indledte med at byde velkommen og udtrykte glæde ved fremmødet. Han oplyste, at bestyrelsen havde besluttet, at de som ville være med til at bruge en dag på generalforsamlingen, ville blive belønnet med lidt god mad, som i indkøb lå ud over den kuvertpris, der blev opkrævet. Formanden bad derefter medlemmerne om at synge den nye mindesang for ZR, som Georg Tegne-Hansen havde skrevet.

Sangen blev modtaget med stor applaus.

Formanden anmodede herefter forsamlingen om at rejse sig og minde de medlemmer, som var afgået ved døden i årets løb:

John Hansen, Hvidovre
Martin Lorenzen, Fanø
Olaf Kjærsgaard, Silkeborg
Verner Larsen, Nykøbing F
Poul Hare, Nykøbing F.
Kaj Nielsen, Nr. Snede
Regin Pedersen, Nivå
Hans Carl Kruse Pedersen, Odense
Otto Baatz, Esbjerg
Bruno Roth, København

Ad dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent

Formanden gik herefter til valg af dirigent og foreslog advokat Poul Kaspersen, der valgtes ved akklamation.

Poul Kaspersen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Han gav herefter ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning:

Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af

Uffe Mortensen
Georg Tegne-Hansen
Jens Johannessen
Stig Nielsen
Marianne Røpke
Preben Kjær
Poul Køster
Dan Lindehammer
og jeg selv.

Der er som I ved tre frivilliggrupper, en i Holbæk på Nyvang hvor Poul Køster er primus motor, en her i Helsingør hvor Georg Tegne-Hansen er primus motor og så den historiske Datasektion, hvor jeg selv er primus motor. Alle grupper fungerer godt, der sker noget hele tiden, og aktiviteten er stigende i alle tre grupper.
I Holbæk har man i årets løb arbejdet med at forbedre studentervognene, ligesom der er udført reparationer på Ford V8 ambulancen. Arbejdet med Slemminge-sprøjten er fortsat, og den indlånte Røde Kors ambulance fra Falck-Museet har også været gennem en reparation.
I Helsingør har arbejdet udover at holde vognene kørende bestået i at få pumperne på sprøjte og katastrofevogn til at virke og måske kan vi gennemføre en demonstration næste år. Kranvognen er ude af drift pga. mangel på reservedele til bremserne. Det er ikke godt at se vognen stå adskilt, men mon ikke der kommer styr på det også. Alle der har lyst er velkomne til at deltage.
Formanden bad forsamlingen bemærke de færdigmalede porte, hvilket arbejde Uffe Mortensen havde stået bag.
Der er fortsat tilgang af arkivalier til samlingen, og deres registrering varetages af historisk datasektion, der også forestår afholdelse af møder med ZR-folk rundt om i landet. Nogle møder holdes som gruppe-møder, andre som interviews med enkeltpersoner.
Vores hjemmeside er meget benyttet og vi får mange henvendelser fra folk med tilknytning til ZR, f.eks. som denne mail, som jeg læser op med afsenders tilladelse:
“Jeg sidder og roder rundt på nettet og opdager lidt tilfældigt, at der er en hjemmeside om “Zonen”. Her var min far i sin tid ansat, hos “Zonen” i Gelsted på Fyn. Og det var dejligt at se, at man så mange år efter stadig kan læse om ulykken, hvorved jeg mistede min far. Han er også i jeres arkiv gemt, men ikke glemt. Selv husker jeg ham jo ikke – jeg var 11 mdr. gammel, da alt dette skete. Men jeg har fra min farmor og farfar fået diverse avisudklip fra dengang. Og jeg er også i besiddelse af alle kondulancekort m.v. fra dengang. Kan I se, hvornår han egentlig startede i korpset? Ifølge min familie havde han været i korpset i 1½ år da ulykken skete. Hvordan fik man egentligt job hos “Zonen” dengang? Hvilke kompetancer skulle man besidde – jeg mener ikke min far havde en uddannelse som sådan. Med venlig hilsen Jenny Marianne Dankjær Rasmussen”
I år er det 25 år siden jeg for første gang var med til et møde i Zonens Veteranforening, der blev holdt i Sparekassens lokaler ved Nørreport, hvor jeg fik lov at fortælle om visionerne for et Zone-museum. Dengang havde vi intet. Kun udstillingen i Landskronagade. I dag kan vi sige, at projektet på mange måder er fuldført langt ud over vores forestillinger dengang.
Vi har sikret ikke mindre end 11 ægte Zone-vogne, vi råder over fem replika, samlingen er sikret via statsanerkendelse, vi har to flotte udstillinger, vi har en omfattende historisk dokumentation og vi har vores bog og vores hjemmeside med ZR’s historie. Hertil kommer at både Monospar og KZ IV er udstillet her.
Så behøver vi at gøre mere? Kunne vi ikke bare sige, at nu har vi gjort det vi havde sat som mål dengang og så lukke foreningen? Eller rettere: Hvad er foreningens berettigelse i fremtiden? Det har vi diskuteret i bestyrelsen. Bestyrelsen kom ikke til nogen entydig konklusion andet end at der er grundlag for at fortsætte arbejdet med at sikre og formidle ZRs historie, og at det er vigtigt at kunne fungere som talerør i forhold til Teknisk Museum. Bestyrelsen fandt også, at den største udfordring bliver på længere sig at tiltrække yngre medlemmer, der kan og vil føre foreningen videre. Den diskussion har vi haft mange gange, men hvordan vi skal få fat i de unge er vi faktisk noget i tvivl om. Men der er masser af eksempler på, at også unge kan engageres i musealt arbejde. Sporvognsmuseet er et godt eksempel.
Jeg vil slutte med at sige Tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde. Der er mange som ikke er nævnt og som har ydet, en tak til dem også. Gode ideer til hvad vi kan gøre i fremtiden, kritik og kommentarer til bladet, hjemmeside eller andet, er meget meget velkomne.

Dirigenten satte herefter beretningen under debat.

Jens Johannessen syntes, at web-redaktøren godt kunne skifte forsidebilledet på hjemmesiden lidt oftere, ikke mindst når han nu altid gik og pralede med at råde over 10.000 motiver.

John Jensen var ikke tilfreds med talen om at lukke foreningen, idet han fandt at arbejdet havde stor berettigelse.

Der var ikke andre bemærkninger til beretningen, og dirigenten konstaterede herefter, at den var enstemmigt godkendt.

Ad dagsordenens pkt. 3: Regnskab

Efter anmodning fra kasserer Marianne Røpke gennemgik formanden regnskabet i oversigtsform.

Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet.

Dirigenten anså herefter regnskabet for vedtaget enstemmigt.

Ad dagsordenens pkt. 4: Kontingent/budget

Formanden oplyste, at der foresloges uændret kontingent kr. 150,00 årligt selvom budgettet for 2008 udviste et mindre driftsunderskud i forbindelse med, at Zone-stationen i Andelslandsbyen Nyvang helt overtog studenterkørslen.

Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger hertil.

Dirigenten anså herefter kontingentet for vedtaget enstemmigt.

Ad dagsordenens pkt. 5: Valg af bestyrelse

Dirigenten oplyste, at bestyrelsesmedlemmerne Jens Johannessen, Uffe Mortensen, Georg Tegne-Hansen, Preben Kjær og Stig Nielsen var på valg og at alle de førstnævnte modtog genvalg.

I det forsamlingen gav akklamation, og da der ikke var andre forslag, anså dirigenten de pågældende for genvalgt hhv. for valgt enstemmigt.

Formanden rettede en tak til Stig Nielsen for hans indsats i bestyrelsen.

Dagsordenens pkt. 6 bortfaldt, idet der i forvejen var to medlemmer af bestyrelsen i fonden.

 

Ad dagsordenens pkt. 7: Valg af revisorer

Til revisorer genvalgtes ved akklamation John Jensen og Karl Aage Grønbech.

Ad dagsordenens pkt. 8: Indkomne forslag

Der var fra bestyrelsen fremsat forslag om, at dagsordnens punkt seks om valg af bestyrelsesmedlemmer til Fonden Redningsteknisk Samling skulle udgå af foreningens vedtægter.

Dirigenten satte forslaget under afstemning. I det ingen stemte imod forslaget, konstaterede dirigenten at det var vedtaget enstemmigt.

Ad dagsordenens pkt. 9: Eventuelt

Jan Nielsen efterlyste et medlemskort, ikke mindst hvis man betalte over netbank var det irriterende at skulle vise et kontoudtog ved indgangen.

Dan Lindehammer sagde, at man kunne udskrive en kvittering.

Erik Ilsvard kommenterede spørgsmålet om yngre medlemmer og foreslog, at man så på hvordan andre gjorde, f.eks. “Bubber” i “Scenen er din”.

René Kaspersen efterlyste en bog om ZR’s køretøjer. Han mente at en sådan bog ville have appel udover ZR-folket p.g.a. køretøjsinteressen.

Formanden takkede for de indkomne forslag, som bestyrelsen nu ville se på.

Jørgen Olsen spurgte hvad støtten til OY-DHY gik ud på.

Formanden oplyste, at foreningen fortsat var medlem af støtteforeningen OY-DHY i Holbæk og at det var denne forenings ambition at få flyet på vingerne.

Ivan Grynderup spurgte til familiekontingent.

Formanden svarede, at bestyrelsen havde droppet dette, fordi der i forvejen var flere kontingenttyper som medlemmerne ikke kunne finde ud af.

John Jensen sagde, at der burde være flere til generalforsamlingen.

Formanden svarede, at bestyrelsen til næste år ville gøre mere for at få medlemmerne til at komme, bl.a. ved at fremhæve det sociale mere end selve generalforsamlingen.

Da der ikke var flere bemærkninger, afsluttede dirigenten generalforsamlingen, i det han takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for god og myndig ledelse af generalforsamlingen.

Da dette var efterkommet, kunne generalforsamlingen betragtes for afsluttet.

Referatets rigtighed attesteres:

Helsinge den

Poul Kaspersen