Marius Vestergaard og Johannes Nordskov, begge fra ZR Kalundborg, får forevist museets database af Jan Rasmussen. Der er flere billeder fra dagen nederst på denne side

REFERAT AF 7. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
I FORENINGEN ZONE-MUSEETS VENNER
AFHOLDT LØRDAG DEN 23. MAJ 1998
PÅ MUSEUM FOR ZONE-REDNINGSKORPSET I HOLBÆK
_________________________________________________________________

I generalforsamlingen deltog iht.tilmeldingsliste:

Georg og Ulla Tegne-Hansen, Helsinge * John Hansen, Hvidovre * John Jensen, Værløse * Ivan Jørgensen, Roskilde * Flemming Larsen, Holbæk * Frederik Madsen, Holbæk * Lisbeth og Uffe Mortensen, Helsingør * Bruno Roth, København, * Ole Lundtoft, København med junior * Frantz Christensen (Basse), København * Arne Vagn Jensen, Rødovre * Jørgen Olsen, Holbæk * Bent Røn, Saltum * Esbern Petersen, Falck RTI * John Lyager Poulsen, Holbæk * Carl Hjorth m. ledsager, Silkeborg * Torben Raagaard, Falck RTI * Erik Christensen, Odense * Jørgen og Marianne Røpke, Vordingborg * Adam Wiboltt, Horsens * Marius Vestergaard Frederiksen, Kalundborg * Camilla Rihn Hansen, Svinninge * Erik Sørensen, Birkerød * Johannes Nordskov Nielsen, Kalundborg * Henning Christensen, Odense * Jørgen Petersen, Odense * Finn Ulldal med ledsager, Greve * Peter S. Pedersen, Svendborg * Frode Sørensen, Holbæk * Kaj Jensen, Allerød * Jørn Thuesen Jensen, Vallensbæk * Leo Jensen, Kokkedal * Erik Ilsvard, Brøndby * Carl Aage Grønbech, København * Frode Olsen, Kirke Eskildstrup * Jacob Kornbeck * Martinus Holm Hansen, Silkeborg * Ole Welander Hansen, Silkeborg * Asker Welander Hansen m. ledsager, Albertslund * Aksel Andersson, Værløse * Mogens Thrane, Stensved

Ad dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent
Frode Olsen valgtes til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Inden start på det officielle program, fik direktøren tilladelse af dirigenten til at bringe en tak til Jørgen Olsen for hans arbejde som formand for museet.

Ad dagsordenens pkt. 2: Formandens beretning
Bestyrelsesformand John Lyager Poulsen aflagde beretning.
Efter fællessang “Til minde om Zone-Redningskorpset”, bad John Lyager Poulsen alle om at mindes de Zonefolk og medlemmer, der var gået bort i årets løb:
Mogens Hegelund, Frederiksberg
Hans P. Christensen, Vejle
Carl Andresen, Esbjerg
Arne O. Pedersen, Brædstrup / Vejen
Børge Thorbjørn Andersen, Hellerup

John Lyager Poulsen aflagde herefter beretning: (afskrift af manuskript)

1. Meddelelser af mere formel karakter
Bestyrelsen har i årets løb bestået af
John Lyager Poulsen, der er formand for bestyrelsen.
John Hansen, der tillige har fungeret som kasserer
Ivan Jørgensen
Uffe Mortensen
Jørgen Olsen
Jørgen Røpke
Georg Tegne-Hansen
Niels Sørensen
*
Den daglige pasning af museet har siden 1990 været varetaget af Flemming Larsen, og vi har hvert år takket Flemming for hans store indsats.
I 1997 gennemførte museet i samarbejde med de øvrige museer i Holbæk en spørgeskemaundersøgelse, og her fik Flemming stor ros af publikum.
Ialt 81 familier m.v. besvarede spørgeskemaet, og 79 svarede, at forventningerne ved besøget blev indfriet. 77 ville anbefale museet til andre, og 42 ville komme igen.
79 angav museets service for “god”, 81 angav udstillingen for “god” mens 76 angav udstillingsinformationen for “god”.
Af bemærkninger anførte gæsterne bl.a. “Meget engageret personale – spændende ting og film”, “god betjening”, “spændende samling, høj service”, “engageret personale”, “man ser, at museet køres med megen fagkundskab og begejstring”.
At vore gæster er så tilfredse, kan vi først og fremmest takke Flemming for.
*
Museets daglige ledelse varetages af Frederik Madsen, der er museets direktør.
*
På det historiske plan har det igen i 1997 været bestyrelsesmedlem John Hansen og vores mand på Fyn Aage Christensen i Otterup, der har gjort en stor indsats, som museet takker for.
Meningen med det historiske arbejde er først og fremmest at sikre oplysningerne, mens de stadig er mulige at få fat i. Hvorledes og i hvilken form oplysningerne skal anvendes, er en anden sag. Det har hele tiden været planen, at der skulle udgives bøger, men det har vist sig vanskeligt at afsætte bøgerne, og derfor har bestyrelsen tilkendegivet, at bogudgivelse nok ikke er realisabelt.
Denne udmelding har medført uoverensstemmelser med Aage Christensen, som har følt, at hans arbejde ikke er blevet værdsat. Uoverensstemmelserne har i 1998 taget et sådant omfang, at bestyrelsen har set sig nødsaget til at afbryde samarbejdet med Aage Christensen, der således ikke længere kan tegne museet. Museets bestyrelse beklager den opståede situation, dels fordi Aage Christensens indsats var af uvurderlig betydning for museet, dels fordi sagen har været særdeles ubehagelig for begge parter.
*
Bestyrelsen har i årets løb afholdt møde 20.2. , 28.8. og 26.11.
*
Generalforsamling blev afholdt 24. maj 1997, i hvilken deltog 47 medlemmer hhv. ledsagere. Der var interessant foredrag af fhv. stationsleder Bent Røn og museet modtog adskillige gaver.
Fra Arne Suhr modtog museet således et maleri af ZR Odense 1935 og Reinholdt Hansens uniform fra 1942.
Fra Falcks Redningskorps modtog museet bla. kasser til skydeapparat og karabin fra Platanvej, entreprenørmateriel fra Århus, isstiger fra Skanderborg, entreprenørpumpe fra Helsinge m.v.
Idet hele taget har 1997 været et betydeligt gaveår.
Udover disse gaver, har museet bl.a. fra Svend Rugholm Madsen i Pandrup modtaget materiale fra ZR Løkken, fra Asta Jensen modtaget diverse effekter fra Alfred Jensen, fra Claus Dyhr-Nielsen modtaget en række effekter, bl.a. et hidtil ukendt uniformsmærke fra 1930erne, fra Søren Hansen i Slagelse modtaget en Winther trædebil fra ca. 1960, ifølge fabrikken den eneste eksisterende i dag, fra Ingvard Nielsen i Ringe materiale fra ZR Kværndrup, fra Elly Husum materiale fra ZR Grenå, fra Margit Jensen materiale fra ZR Bårse, fra Jørgen Rørholm materiale fra ZR Struer, og fra Tove Christensen materiale fra Agdas forlis v. Endelave under besættelsen.
Også i denne relation har Aage Christensens indsats været af stor betydning, idet mange af de nævnte gaver er tilvejebragt ved hans mellemkomst.
*
Foreningen har konstant ca. 365 medlemmer, 20 bladabonnenter, 10 Falckstationer og 1 beboerforening som medlemmer.
Der er frafald af medlemmer, men der kommer også nye til.
Beklageligt er det, at 36 medlemmer endnu ikke har betalt kontingent for 1998.
Årsagen kan være den kontingentstigning, som generalforsamlingen besluttede i 1997.
Bestyrelsen har ladet trykke en hvervefolder som vi opfordrerer medlemmerne til at give videre til interesserede. Flere eksemplarer kan rekvireres hos kassereren.
Såfremt generalforsamlingen har forslag til, hvad vi kan gøre for at fastholde medlemmerne, modtages sådanne forslag gerne.
*
Medlemsbladet, der udsendes 2 gange årligt, modtager mange positive reaktioner, men med det forøgede sidetal er der tale om et bekosteligt projekt, som næsten æder hele kontingentet op.
Museet modtager gerne indlæg, artikelforslag m.v.

2. Løste opgaver i 1997
Restaureringen af vogne og udstyr er det gået småt med i 1997 på samme måde som i 1996, hvilket kan tilskrives den gunstige beskæftigelsessituation som gør, at arbejdsformidlingen ikke kan anvise museet mekanikere og andre i jobtræning m.v.
*
Dog skal det nævnes, at vi har fået malet trægaragerne, fået ordnet bagmuren, fået gjort indkørselen bredere og fået nyt hegn og nye stolper i udskåret træ, fået ambulancen gjort køreklar, således at den nu kan deltage i optog m.v., og fået afsluttet restaureringen af Opel Blitzen, som nu er indregistreret.
*
Endvidere har vi indkøbt TV og fået produceret film, således at vi kun kan vise film for publikum.
*
En politiker udtalte en gang: Et museum for Zone-Redningskorpset kan ikke have særudstillinger.

Disse ord har vi i 1997 gjort til skamme, idet museet i 1997 gennemførte en udstilling om Nordisk Redningstjeneste, hvorved museet modtog kr. 10.000,00 fra Foreningen Norden. En kranvogn fra Viking i Norge blev udstillet sammen med plancer og billeder fra ZRs søsterselskaber i Norge og Sverige. Udstillingen fik omtale ikke bare i Danmark, men også i Norge.
*
Vores Mercedeslastbil har taget mange ressourcer i 1997. Meningen var, at den skulle tjene penge til os ved studenterkørsel, men et nedbrud midt under kørselen med studenter i 1997 medførte dels at vi mistede kr. 9.000,00 i indtægt, dels at det kostede kr. 20.000,00 at reparere bilen, + en masse arbejdstid, således at bilen i 1997 kun har givet kr. 10.000,00 i overskud mod kr. 40.000,00 i 1996.
*
Også et andet projekt mislykkedes for museet i 1997, nemlig redningen af Zone-Redningskorpsets motorbåd TERTIA.
Museet havde ved sponsorater fra bl.a. Tuborgfonden og Hempels Fond skaffet midler til at købe Tertia, ligesom museet havde formået Statens Skibsbevaringsfond til at erklære Tertia for bevaringsværdig, og dermed havde udsigt til at opnå statsstøtte til den betydelige restaurering, Tertia skulle gennemgå.
Af årsager museet ikke er herre over, valgte ejeren af Tertia i sidste øjeblik at sælge Tertia til anden side, og den nye ejer har nu splittet Tertia fuldstændig ad, således at Tertia ikke længere er til at redde.
*
Til gengæld har vi haft mere held med et andet projekt i 1997, nemlig vores EDB-projekt.
Jan Rasmussen tiltrådte under jobtilbudsordningen i sommeren 1997, og er påbegyndt indscanning af avisudklip, fotos, dokumenter m.v. i et specielt udviklet EDB program.
Ialt råder museet over ca. 10.000 – 15.000 avisudklip og ca. 8.000 fotos samt ca. 5.000 dokumenter af forskellig slags, og det er klart, at det tager betydelig tid at indscanne og bearbejde alt dette materiale. Jan Rasmussen skal desværre forlade os med udgangen af 1998, og vi skønner at han på dette tidspunkt, efter 1½ års arbejde, vil være gennem ca. 1/4 af materialet.
Fordelen ved dette arbejde er, at vi får et fuldstændigt overblik over det samlede materiale, vi har for hver enkelt station, og at vi desuden kan sortere materiale efter art, f.eks. brandslukning, ambulance etc, og at vi kan sortere efter personer og vogne.
Herved får vi bedre adgang til historien, til gavn for både os selv og for publikum.
Jan Rasmussen er til stede i dag og demonstrerer gerne systemet.
*
Vognkartoteket er som omtalt i bladet også under opbygning, og den samlede mængde af oplysninger vil på et tidspunkt blive udgivet i en slags bogform, der vil blive fotokopieret på bestilling. Den samlede udskrift fylder pt. over 200 sider, og vi er ikke færdige med at indtaste oplysninger.
*
På PR siden har museet også haft betydelig succes i 1997. Fætter BR klubben, som har 600.000 børn som medlemmer, tilbød museet en gratis omtale i Fætter PR-Posten, der distribueres til stort set samtlige husstande i Danmark, således at museets navn for første gang er blevet spredt ud over hele landet.
Samtidig blev 10.000 museumsbrochurer, nyoptrykt i 1997, distribueret fra 80 BR butikker landet over.
Den øgede PR har givet sig udslag i besøgstallet, som trods den varme sommer har været i fremgang, og også i 1998 er der fremgang i forhold til samme periode sidste år.
*
Også en anden sag som har ligget bestyrelsen på sinde, nemlig sikring af museet, har bestyrelsen taget hånd om i 1997.
Bestyrelsen har for det første besluttet at anvende kr. 10.000,00 om året til denne opgave. Det kan synes af lidt, men det er en start. Disse penge indsættes på en særlig konto kaldet museets bevaringsfond, og de skal anvendes til at skabe en formue, således at museet på sigt kan klare sig selv.
Desuden har museet som foreslået på generalforsamlingen sidste år tegnet en forsikring på stifteren, således at museet ved stifterens død bliver i stand til at købe ihvertfald en del af bygningerne her.
Som led i dette arbejde har bestyrelsen besluttet at opfordre medlemmerne til at oprette testamente, og det er lykkedes fra skattemyndighederne at opnå tilsagn om afgiftsfritagelse fra staten, således at arv der tilfalder museet ikke belægges med arveafgift.
Hvis alle medlemmer f.eks. testamenterer kr. 10.000,00 til museet, vil dette betyde, at museet med årene vil opnå en formue stor kr. 4.000.000,00 , og det skulle jo nok kunne stille os ganske godt.
Jeg skal derfor lade denne opfordring gå videre hermed.

3. Fremtidsvisioner
Blandt de mange områder, hvor Danmark kan være stolt af sin egenart, hører også den danske redningstjeneste, som på verdensplan er noget helt specielt.
For det første er denne tjeneste privat organiseret, og for det andet dækker den samme tjeneste hele spektret af opgaver, hvoraf nogle af de vigtigste er ambulancetjeneste, brandslukning og brandredning, autohjælp, alle former for redningsarbejde, dyreredning, dykkertjeneste m.m.
Hele denne organisation, som alle er glade for at have, men som ingen ønsker at skulle få brug for, har også sin historie.
I 1997 er der sket det meget beklagelige, at Falckmuseet er lukket, og Falck har endda solgt ud af nogle af sine museumseffekter.
I dag er Museum for Zone-Redningskorpset derfor det eneste eksisterende museum på området.
Naturligvis vender Falck tilbage med et museum, men vi vil formentlig altid være det eneste redningsmuseum, der ikke skal drives på kommerciel basis.
Dette stiller krav til os.
Museet går til næste år ind i sit 10. år og det kan derfor være relevant både at gøre status over hvad vi har nået, og hvad vi gerne vil nå fremover.
Museet har i de forløbne 10 år præsteret bl.a. følgende resultater (vilkårlig rækkefølge)
Holdt museet åbent 4 af ugens dage hele året + søndag i sommerhalvåret
Etableret “Zone-Museets Venner” som juridisk person
Etableret samarbejde med de øvrige museer i Holbæk
Etableret “Zone-flyet OY DHYs Venner” i samarbejde med Holbæk Flyveklub og modtaget flyet til foreningen
Udgivet bogen “ZR under besættelsen”
Opført værkstedsbygning og depot til 2 vogne
Færdigrestaureret en Bedford 1939 kranvogn
Modtaget og restaureret en dyreambulance
Modtaget og restaureret en Ford Thames 1961 vejservicevogn
Modtaget og restaureret en Opel Blitz 1952 katastrofevogn
Modtaget og restaureret en Koebe 1925 påhængssprøjte
Modtaget yderligere 3 originale ZR-vogne til restaurering
Modtaget, restaureret og opsat et udkikstårn fra ZR Søllested
Foretaget kortlægning af 90% af ZRs stationer ved indsamling af interviews, fotos, avisudklip, dokumenter m.v.
Påbegyndt EDB behandling af det indsamlede materiale
Påbegyndt EDB-registrering af effekter
Det synes vi selv er en række resultater, vi kan være bekendt.
Selvom alt ser fint og godt ud, siger det sig selv, at museet ikke kan fortsætte med at blive drevet under de nuværende præmisser som et amatørmuseum uden museumsfaglig indsigt.
Skal museet kunne leve op til de krav, der stilles til et museum, således at museet kan indgå på et fagligt niveau svarende til de forpligtelser, et museum har, er det nødvendigt at have ambitioner om såvel organisatoriske, personalemæssige som bygningsmæssige ændringer.
Organisatorisk har museet behov for at indlede et endnu tættere samarbejde med de 4 øvrige museer i Holbæk, således at fælles ressourcer kan udnyttes bedre og således at museet kan få del i den museumsfaglige indsigt, der er de andre museer til del.
Museet har desuden behov for en fastansat medarbejder, som kan passe samlingerne, foretage restaureringsarbejder, deltage i opvisninger og foretage demonstrationer for publikum.
Et sådant tiltag vil kræve en betydelig forøgelse af det kommunale tilskud, og museet ser frem til, at den museumspolitik Holbæk Kommune nu er ved at udarbejde, vil danne basis for oprettelse af en sådan stilling.
Med 10 år på bagen har vi vist, at museet er en seriøs institution med et godt tilbud til egnen og dens turister, og at museet er kommet for at blive.
Museet har i dag ikke noget sted, hvor de ansatte kan opholde sig. Museet har ingen skolestue, intet lokale til særudstillinger, og museet mangler endvidere plads til den eksisterende udstilling.
Museet ønsker til dækning af disse behov at opføre en 30 m2 bygning i 2 etager (+ kælder), som i grundplan skal indeholde faciliteter til personalet, reception og publikumstoiletter, og på 1. sal skolestue med plads til særudstillinger.
Museet ønsker endvidere at bygge en etage på den nuværende udstillingsbygning med henblik på at udvide udstillingsarealet.
Endvidere ønsker museet at foretage visse bygningsforbedringer i form af isoleringsarbejder, indlæggelse af centralvarme etc.
Endelig ønsker museet at købe en del af naboejendommen, det tidligere Hotaco, med henblik på at skabe dels udvidelsesmuligheder på sigt, dels at indrette en plads, hvor der kan foretages opvisninger for publikum.
Midlerne til disse projekter vil blive søgt tilvejebragt via fonde etc.
Holbæk Tekniske Skole og Sidesporets byggehold har vist sig positive overfor at medvirke i projektet, og Holbæk Tekniske Skole er allerede i gang med tegningsarbejdet.
Museets har naturligvis også andre ambitioner for de næste 10 år:
Færdigrestaurering af museets Mercedes 1960 ambulance
Færdigrestaurering af museets Ford 750 1957 pick-up
Færdigrestaurering af museets Bedford 1956 lastvogn
Udgivelse af en bog om Zone-Redningskorpset med beskrivelse af korpsets organisation, opgaver, materiel, økonomi, ansatte samt af samtlige stationer
Etablering af en internetside med samme indhold som bogen, men med flere oplysninger og fotos fra stationerne
Etablering af brandalarmeringsanlæg
Omregistrering af samtlige effekter til EDB
Etablering af en Zone-Brand-Vagt årgang 1930 i Andelslandsbyen Nyvang
Disse mål vil bestyrelsen arbejde for i de kommende år.
*
Til sidst vil jeg gerne takke de medlemmer, der er mødt op her i dag, jeg takker ligeledes alle der på en eller anden måde støtter museet, og en tak til bestyrelsen for det år der er gået, der er gjort en stor indsats af alle.

Dirigenten satte herefter beretningen under debat. Der var ingen bemærkninger til beretningen, som dirigenten derfor konstaterede var vedtaget enstemmigt.

Ad dagsordenens pkt. 3: Regnskab
Kassereren gennemgik regnskabet og direktøren gennemgik nøgletal for Fonden Redningsteknisk Samling. Kassereren opfordrede til, at man gav meddelelse om flytning.
Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet af betydning for referatet.
Dirigenten satte herefter regnskabet under afstemning. Regnskabet vedtoges enstemmigt.

Ad dagsordenens pkt. 4: Kontingent/budget
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.
Der var ikke indsigelser hertil, og dirigenten anså herefter forslaget for vedtaget. Der var ikke fremlagt budget.

Ad dagsordenens pkt. 5: Valg af bestyrelse
Følgende bestyrelsesmedlemmer modtog og blev genvalgt for 2 år: Jørgen Olsen, Ivan Jørgensen, John Lyager Poulsen og Niels Sørensen.

Dagsordenens pkt. 6 bortfaldt idet de medlemmer, der blev genvalgt, alle tillige var bestyrelsesmedlemmer i fonden.

Ad dagsordenens pkt. 7: Valg af revisorer
Til revisorer genvalgtes Bent Røn, Saltum og Leo Jensen, Nivå.

Ad dagsordenens pkt. 8: Indkomne forslag
Ingen forslag indkommet.

Ad dagsordenens pkt. 9: Eventuelt
John Hansen gennemgik svar på modtagne efterlysninger i ZONE-NYT og takkede for hjælpen.
Johannes Nordskov overrakte som gave en række fotoalbum, udklipsbøger etc.
Torben Raagaard udtrykte beklagelse over, at det var vanskeligt med bogudgivelse. Han foreslog, at man satte ambitionsniveauet ned og trykte hæfter etc. Direktøren svarede, at det havde man forsøgt, men salget var fortsat skuffende.
Direktøren bragte en hilsen fra Preben Kjær, som havde sendt brev og foto til generalforsamlingen.
Bent Røn supplerede med en historie fra en katastrofeudrykning til Kastrup Lufthavn.

Da der iøvrigt ikke var bemærkninger, hævede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Referatets rigtighed attesteres:

Kirke Eskildstrup den

Frode Olsen, dirigent