Generalforsamlingen 2004

REFERAT AF 13. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
I FORENINGEN ZONE-REDNINGSKORPSETS VENNER
AFHOLDT LØRDAG DEN 15. MAJ 2004
PÅ DANMARKS TEKNISKE MUSEUM I HELSINGØR
__________________________________________________________

I generalforsamlingen deltog i.h.t. navneopråb:

Leo Jensen, Kokkedal * Georg Tegne-Hansen, Helsinge * John Hansen, Hvidovre * Frederik Madsen, Holbæk * Lisbeth og Uffe Mortensen, Helsingør * Arne Vagn Jensen, Rødovre * Marius Vestergaard Frederiksen, Kalundborg * Gudmand Sørensen, Roskilde * Ivan Grynderup, Hellerup * Poul Kaspersen, Helsinge * Marianne og Jørgen Røpke, Vordingborg * Torsten Lilleør, Hillerød * Jørgen Birksted, Helsingør * Ole Nør, Helsingør * Hans Christiansen, København * Regin Petersen, Nivå * Erling Klarskov, Hillerød * Bendt Stobbe, Oslo * Dan Lindehammer, Fredensborg * Verner Olsen, Gilleleje * Jørgen Marcher, Frederiksværk * Poul Jensen, Snekkersten * Ebbe Neumann, Frederiksberg * Børge Nielsen, Svebølle * Jan Nielsen, Svebølle

Formanden indledte med at byde velkommen og efter fællessang “Til minde om Zone-Redningskorpset”, bad han alle om at mindes de Zone-folk og medlemmer, der var gået bort i årets løb:

Adam Wiboltt, Odder
Poul Erik Hammerum, Skælskør
Ib Barreth, Gørløse

Ad dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent
Formanden gik herefter til valg af dirigent og foreslog advokat Poul Kaspersen, der valgtes ved akklamation. Poul Kaspersen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad dagsordenens pkt. 2: Formandens beretning
Uffe Mortensen aflagde herefter bestyrelsens beretning:

Kære medlemmer
Velkommen til vores generalforsamling. I år er min beretning ikke helt som den plejer. Den er nok mest et OPRÅB til Jer.
I vores vedtægt er formålet beskrevet således
Foreningens formål er at sikre Zone-Redningskorpsets minde for eftertiden.
Hvordan prøver vi at leve op til dette formål og har vi gjort det godt nok?
Det må være det spørgsmål man skal stille sig, når man som jeg nu skal gøre status over det år der er gået.
I 2003 har den altoverskyggende aktivitet været at få etableret Zone-stationen. Ialt har frivillige fra Helsingør Brandvæsens Gruppe 3 og medlemmer af foreningen ydet 1.145 timers gratis arbejde for at opnå det resultat, I kan se i dag. Bilerne er fortsat indregistrerede og kranvognen er netop blevet synet.
Udover udstillingen her, medvirker vi i Zone-stationen i Andelslandsbyen Nyvang, og på denne måde vil samlet set 100.000 mennesker årligt stifte bekendtskab med Zone-Redningskorpset.
Desuden arbejder fem frivillige med at kortlægge ZR’s historie og personalekartotek og indtaste oplysningerne i vores database, som nu rummer over 20.000 registreringer.
Arbejdet med at indsamle Zone-materiale fortsætter. I årets løb er betydelige samlinger indgået fra bl.a. Alfred Jensens børn, fra Knud Madsens børn og fra en privat samler i Århus. Hertil kom, at vi i oktober kunne støtte Teknisk Museum i købet af drømmen over alle drømme: Chevrolet-ambulancen fra Odder.
Vi har en ret omfattende hjemmeside med oplysning om ZR’s historie og vi udgiver to blade om året.
Så isoleret set synes vi nok vi kan være indsatsen bekendt, set i forhold til formålet med foreningen.

Og vi er slet ikke færdige. Vi har hele første-salen, som skal gøres færdig med udstilling. Vi har tre-fire biler, vi gerne skulle have restaureret, en flyvemaskine og mere end 80.000 udklip, fotos og dokumenter, der venter på at blive scannet. Desuden har vi ønsker og drømme om udgivelse af endnu flere Zone-bøger, der kan støtte op om bogen Zone-Redningskorpset i Danmark. Ialt nok til mange års arbejde fremover.
En ting er imidlertid, at tingene umiddelbart går godt, og at vi slider og slæber i det for Zonens minde.
Noget andet er, om vi også føler, at vi høster frugterne af vores arbejde.
Tag nu for eksempel publikums reaktion på udstillingen her.
Oprindeligt var planen, at folk skulle kunne gå ind i garagen og opleve stemningen fra gamle dage. Det måtte vi straks opgive, for folk river og flår i alting. Så derfor er publikum henvist til at kikke ind udefra. Så aftalte vi at skabe adgang når en af os var til stede. Jeg oplevede selv at være her som rundviser i påsken. Jeg havde glædet mig til at vise rundt og fortælle om ZR. Men hvad oplevede jeg så? Folk med børn, der krævede underholdning. Børn der kravlede rundt overalt og forældre der var sure over, at lille Peter ikke måtte sidde i bilerne og pille ved alle knapperne. Unægtelig ikke det jeg havde forestillet mig. Skal vores udstilling også have en mening i fremtiden, må vi imidlertid også se på, hvordan vi kan skabe muligheder for aktiviteter, der kan tilfredsstille fremtidens publikum. En redningsstation uden liv gør det ihvertfald ikke.
Hvad der imidlertid også bekymrer os, er foreningens fremtid. Da bølgerne gik højst i 2000, havde vi næsten 400 medlemmer. I dag har vi kun lidt over 300. Altså har vi, trods tilgang af nye, netto mistet næsten 1/4 af vores medlemmer. Og se bare, hvor få vi er i dag. For tre år siden i Holbæk var i tre gange så mange til generalforsamlingen. Et medlem skrev i sin udmeldelse om flytningen til Helsingør: “Ånden er væk.” Så måske rammer dette medlem en vigtig sandhed. I Holbæk var det pionerånden der herskede. Hver dag var kamp for overlevelse, og der var kamp-ånd. Mange føler sikkert, at nu er vi under et andet museum, og så er Zonen sikret. Vi mener selv, at der stadig er nok at kæmpe for, og at vi har behov for opbakning til projektet, fordi målet langt fra er fuldt.
Men det nytter jo ikke, hvis ikke medlemmerne føler det sådan. Så kære Jer der er kommet her i dag.
Vi er nødt til at vende udviklingen. Være rare at komme med forslag. Hvad gør vi? Skal vi gå tilbage til et mere ydmygt blad, og sætte kontingentprisen ned? Skal der være foredrag, arrangementer og udflugter? Skal vi udvide interessefeltet til også at omfatte brandvæsen og Falck? Hvordan sikrer vi, at vi fortsat har en medlemskreds, der kan holde foreningen i gang og skabe liv og aktivitet i årene fremover, også når den tid kommer, hvor der ikke er flere Zone-folk tilbage….
Til slut en tak til alle i bestyrelsen, til Teknisk Museum og til Brandmændene i Gruppe 3 for godt samarbejde og arbejde i året der er gået.

Dirigenten satte herefter beretningen under debat.

Dirigenten tog selv ordet og sagde, at den vigtigste livline til medlemmerne var bladet, og at det var blevet utroligt flot.
Bendt Stobbe foreslog billetsamarbejde med Nyvang, så man kunne komme ind og se begge Zone-stationer.
Erling Klarskov sagde, at bilerne skulle luftes, ud til markeder og træf, det ville give opmærksomhed og medlemmer.
Formanden svarede, at foreningen deltog i Græsted-træffet i år.
Bendt Stobbe var enig med Erling Klarskov. Foreningen måtte være mere udfarende med deltagelse i stævner m.v. og spurgte, om foreningen deltog i veteranbilløbet i Brønshøj.
Poul Jensen mente om medlemssituationen, at Danmark var for lille til både en Falck-forening og en Zone-forening. Også interessen for modelbyggeri var faldet meget. Med tiden ville de gamle Zone-folk være væk, og så var kun tilbage at se på en fælles Falck-Zone-forening. Ellers var det kun et spørgsmål om tid, så måtte foreningen lukke.
Formanden var enig i dette.
Jan Nielsen var meget uenig. Foreningen skulle bevare sin egenart som Zone-forening. Han troede ikke på svigtende interesse for foreningen. Det ville ikke blive bedre af, at tage Falck med som interesseområde.

Næstformanden sagde, at hvis de gamle Zone-folk ville gøre noget for at sikre ZR’s minde, måtte de sørge for at få deres børn til at melde sig ind i foreningen. Kun på denne måde kunne foreningen sikres fremover. Han sagde videre, at foreningen altid havde bestræbt sig på at holde sig økonomisk fri af Falck f.eks. ved aldrig at spørge Falck om sponsorater, annoncer etc.
Ole Nør havde flere betragtninger omkring foreningens overlevelse. Han sagde, at alle tænkte i fusionstanker, og sådan ville det nok også gå for Zone-foreningen. Foreningens image med gamle dage var meget støvet. I stedet måtte foreningen se fremad og også beskæftige sig med nutidens og fremtidens brand- og redningsvæsen. Som problem var ikke mindst den almindeligt svigtende interesse for foreningslivet. Ole Nør nævnte sponsorer som en mulighed.
Erling Klarskov sagde, at ungdommen ikke gad at interessere sig for organisationsarbejdet, og at det var et problem i alle foreninger. Han mente ikke, at man skulle gå tiggergang for at sikre overlevelse.
Dirigenten sagde, at andre foreninger som jernbaneklubber godt kunne tiltrække unge.
Der var ikke andre bemærkninger til beretningen, og dirigenten konstaterede herefter, at den var enstemmigt godkendt.
Næstformanden bad om ordet for at takke formanden for hans store indsats og samtidig udbringe foreningens tillyke i anledning af giftermålet med Lisbeth.

Ad dagsordenens pkt. 3: Regnskab
Kasserer Leo Jensen fremlagde og gennemgik regnskabet i oversigtsform. Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet iøvrigt.
Dirigenten anså herefter regnskabet for vedtaget enstemmigt.

Ad dagsordenens pkt. 4: Kontingent/budget
Formanden oplyste, at der foresloges uændret kontingent kr. 150,00 årligt og at der ikke var udarbejdet budget. Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger hertil.
Dirigenten anså herefter kontingentet for vedtaget enstemmigt.

Ad dagsordenens pkt. 5: Valg af bestyrelse
Formanden oplyste, at følgende bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg for to år: Dan Lindehammer, Ivan Jørgensen og Frederik Madsen, men at Ivan Jørgensen ikke længere var valgbar, og at bestyrelsen foreslog nyvalg af Marianne Røpke.
Dirigenten spurgte, om der var andre forslag, hvilket ikke var tilfældet. Han anså herefter de pågældende for genvalgt og nyvalgt enstemmigt.
Næstformanden meddelte, at Leo Jensen ønskede at trække sig fra bestyrelsen. Han overrakte i den anledning foreningens tak for Leo Jensens indsats i foreningen.

Dagsordenens pkt. 6 bortfaldt, idet der i forvejen var to medlemmer af bestyrelsen i fonden.

Ad dagsordenens pkt. 7: Valg af revisorer
Til revisorer genvalgtes ved akklamation John Jensen og Karl Aage Grønbech.

Ad dagsordenens pkt. 8: Indkomne forslag
Der var ikke fremsat forslag.

Ad dagsordenens pkt. 9: Eventuelt
Bendt Stobbe gav en orientering om arbejdet med at kortlægge ZR’s historie i Norge.
Ivan Grynderup fremsatte ønske om at kunne betale via net-bank.
Der var ikke bemærkninger iøvrigt, hvorfor dirigenten hævede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for god og myndig ledelse af generalforsamlingen.

Referatets rigtighed attesteres:

Helsinge den 9. juni 2004

Poul Kaspersen

(sign)