Årsrapporten studeres
Pga. Corona blev der ikke afholdt Zone-Træf i 2020.
I stedet blev der afholdt forsinket generalforsamling 24. oktober 2020 på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør

REFERAT AF 29. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I FORENINGEN ZONE-REDNINGSKORPSETS VENNER AFHOLDT LØRDAG DEN 24. OKTOBER 2020 KL. 14:00 PÅ DANMARKS TEKNISKE MUSEUM, HELSINGØR

 

 

I generalforsamlingen deltog i.h.t. deltagerliste:

 

Vilhelm Pedersen · Stig Wamberg · Niels Jørgen Hansen · Poul Køster · Søren Hvitnov · Peer Kristjansen · Svend Andersen · Georg Tegne-Hansen

 

Fra bestyrelsen: Frederik Madsen, formand · Aage Jelstrup, næstformand · Christian Jensen · Ole Olofsen · Erling Birk Madsen · Stig Andersen · Mads Ingo Nielsen

 

Formanden indledte med at byde velkommen til generalforsamlingen og takkede alle, der var mødt op på trods af de særlige omstændigheder der var at tage til situationen med COVID-19.

 

 

Ad dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent

 

Formanden gik herefter til valg af dirigent og fortalte, at bestyrelsen foreslog Aage Jelstrup, som valgtes ved akklamation.

 

Aage Jelstrup konstaterede, at generalforsamlingen ikke blev afholdt rettidigt i år i.h.t. foreningens vedtægter § 4, stk. 2, der foreskriver, at generalforsamlingen skal afholdes inden den 1. juli, men mente, at årets særlige omstændigheder mht. COVID-19 var en gyldig undskyldning herfor.

 

Aage Jelstrup spurgte forsamlingen, om der var indvendinger eller bemærkninger hertil. Der var ingen, hvorfor dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovformlig, lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig.

 

Han gav herefter ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning. 

 

 

Ad dagsordenens pkt. 2: Bestyrelsens beretning

 

Forinden bestyrelsens beretning fortalte formanden, at de forskellige lokalforeningers beretning er at finde i årsrapporten 2019, der dels blev delt ud til generalforsamlingen, dels vil blive sendt ud med ZONE-NYT for december 2020.

 

På bestyrelsens vegne aflagde formanden beretningen således:

 

Velkommen til generalforsamlingen og tak fordi I møder frem og vil bruge en eftermiddag sammen med os. Det er meget værdsat.

 

Jeg tænker, at jer, der er mødt her, sammen med nogle få andre, der ikke har kunnet komme fx. Ingelise Nielsen, Bjarne Hansen og lederne af vores lokalafdelinger i Flyvetjenesten ved Morten Munkesø, Gelsted ved Børge Andersen og Randers ved Tom Larsen, udgør den absolutte kerne af Zonen.

 

Vi kan glæde os over, at 2019 igen blev et år med fremgang for vores forening, hvilket ikke mindst skyldes vores 130 aktives frivilliges eminente og uegennyttige indsats.

I juni havde vi et meget flot 30-års jubilæumsarrangement på Nyvang, hvor alle lokalafdelinger var repræsenteret. Alle sejl var sat til og til beundring for deltagerne gik OY-DYZ i luften.

 

I efteråret havde vi en anden stor begivenhed, idet Zonen Gelsted efter syv års hårdt arbejde kunne præsentere Bedford-sprøjten fra Nakskov fuldt færdigrestaureret. Et projekt, de færreste havde troet muligt, er gennemført med meget flot resultat.

 

Vores køretøjer medvirkede i to store danske filmproduktioner. De fem forbandede år blev vist i biograferne i foråret, og den anden film, der handler om bombardementet af den franske skole i marts 1945, skulle komme i dette efterår, men forsinkes muligvis af Corona.

 

Et længe næret ønske om logo og beklædning til Flyve-Ambulance-Tjenestens frivillige blev opfyldt med støtte fra Den Flyvehistoriske Fond.

 

Vi har også i 2019 fra Ellehammerfonden opnået støtte til den fortsatte opbygning af den rekonstruerede Bedford-kranvogn fra Zonen i Vordingborg og til hovedrenovering af motoren til Opel Blitz katastrofevognen.

 

Fra VELUX fonden har vi fået støtte til restaurering af blokvognen fra Rønne. En stor tak skal lyde for denne støtte til vores arbejde.

 

Fra Falck modtog vi i 2019 flere hundrede nye genstande, herunder to køretøjer, måske væsentligst den sidste ægte Zone-vogn udenfor vores sfære, ZR 869 Mercedes kranvogn fra Rønne.

 

Tilsammen havde Danmarks Tekniske Museum og Andelslandsbyen Nyvang over 126.000 gæster i 2019. Hvis bare 25% af dem har bemærket vores udstillinger og aktiviteter, er det ikke så ringe endda.

 

Af begivenheder efter beretningsårets udløb, er det umuligt ikke at sige Corona, som har betydet, at meget af vores arbejde har ligget stille og mange af vores arrangementer har været aflyst. Lige nu ser det også ud til, at vi ikke kommer til at holde nytårsparader i det nye år, men mon ikke vi kan se frem til Zone-Træf i Randers i 2020.

 

Af glædelige budskaber kan jeg fortælle, at Zonen Randers netop har modtaget kr. 100.000 fra Ellehammerfonden til restaurering af Ford Köln kranvognen. Desuden vil jeg henvise til de mange nye genstande, I kan læse om i Zone-Nyt. Det er dejligt, at det stadig er muligt at finde unikke genstande.

 

Der dog et men, for hvad skal der ske med det, vi samler ind. I det hele taget vil jeg gerne udtrykke min bekymring for projektets overlevelse på længere sigt. Det vi laver skulle gerne række ind i fremtiden og være sikret. Vil vores generation nå at få projektet afsluttet, at få indsamlet og registreret alt Zonen har efterladt. Det regnede jeg oprindeligt med. Men mængden af mulige arkivalier, genstande og fotos vokser, ikke mindst som følge af digitaliseringen. Vi kan ikke forvente, at en ny generation vil gå til opgaven med samme ildhu som mange af os er grebet af, det vil være alt for meget at forlange, men vil det overhovedet være muligt at sikre samlingens overlevelse med de udsigter, der er dels for Teknisk Museum, dels for danske museer i det hele taget, og vil der i en ny højteknologisk verden være forståelse og interesse for at bevare og formidle vores meget lille hjørne af Danmarkshistorien. Det er en reel bekymring, som jeg dybest ikke ser, hvordan vi løser. Men i det mindst må det være vores opgave at sørge for, at der også engageres unge mennesker i projektet, til sikring af generationsskifte. hvilket også er en udfordring.

 

Til slut vil jeg takke alle vores frivillige for indsatsen i årets løb med den daglige drift i form af deltagelse i stævner, flyopvisning, vognpasning, restaurering, rundvisning, bogføring, medlemspleje, databehandling af historien og hvad der ellers foregår i arbejdet for at opretholde en god forening med gode mellemmenneskelige relationer til glæde for alle medvirkende og til inspiration for alle dem, vi er i berøring med.

 

Også en tak til alle vores samarbejdspartnere, hvoraf de vigtigste er Danmarks Tekniske Museum, Andelslandsbyen Nyvang, Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre, Middelfart Kommune, Randers Kommune og Falck Danmark A/S.

 

Vigtigst af alt er dog at takke vores 316 betalende medlemmer, uden hvis bidrag denne forening ikke ville være mulig.

 

Dirigenten satte beretningen under debat. Da der ikke var nogen indvendinger, konstaterede dirigenten, at beretningen var enstemmigt godkendt.

 

 

Ad dagsordenens pkt. 3: Gennemgang af årsrapport 2019

 

Som næstformand for bestyrelsen gennemgik Aage Jelstrup årsrapporten 2019 i oversigtsform. Han oplyste, at årsregnskabet var revideret med anmærkningsfri påtegning af de af generalforsamlingen valgte revisorer Bjarne Kogsbøll og Poul Køster.

 

Der blev spurgt ind til ejerskabet af Ford A ambulancen (ZRV 59004). Formanden bekræftede, at det er foreningen, der ejer dette køretøj.

 

Aage Jelstrup, som bestyrelsens næstformand, oplyste, at bestyrelsen anslår, at foreningen har modtaget op imod kr. 500.000 fra Ellehammerfonden indtil videre, og der blev udtrykt glæde og taknemmelighed over for fondens støtte til foreningens arbejde.

 

Formanden tilføjede til regnskabets gennemgang, at bestyrelsen har iværksat et projekt om at gennemgå foreningens forsikringer med henblik på at sikre, de er ajourført og sat til passende/retvisende forsikringssum mm.

 

Der var i øvrigt ingen bemærkninger til årsrapporten, hvorfor dirigenten konstaterede, at han anså årsrapporten 2019 for vedtaget enstemmigt.

 

 

Ad dagsordenens pkt. 4: Kontingent 2021

 

Aage Jelstrup, som bestyrelsens næstformand, oplyste, at bestyrelsen foreslog, at kontingentet forblev på kr. 250,00 årligt.

 

Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger hertil, hvorfor dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget enstemmigt.

 

 

Ad dagsordenens pkt. 5: Valg af bestyrelse

 

Formanden oplyste, at Aage Jelstrup, Bjarne Hansen og Christian Jensen genvalgtes sidste år for to år. Erling Birk Madsen, Henrik Olsen og Stig Andersen nyvalgtes sidste år for to år. 

På genvalg var derfor Mads Ingo Nielsen, Ole Olofsen og Frederik Madsen. Der var ingen forslag fra generalforsamlingen.

 

Da forsamlingen ingen indvendinger havde, anså dirigenten alle for genvalgt.

 

Bestyrelsen består herefter af:

 

  • Frederik Madsen, formand
  • Aage Jelstrup, næstformand
  • Bjarne Hansen, tillige repræsenterende Holbæk-Zonen
  • Christian Jensen, tillige repræsenterende Helsingør-Zonen
  • Erling Brik Madsen, tillige repræsenterende Flyve-Tjenesten
  • Ole Olofsen
  • Stig Andersen
  • Henrik Olsen
  • Mads Ingo Nielsen

 

Aage Jelstrup oplyste, at han næste år ville modtage genvalg for kun ét år, da dette ville føre valget af bestyrelsen til et mere korrekt system med 5/4, fremfor 6/3 som var tilfældet i år.

 

Ad dagsordens pkt. 6: Valg af revisor

 

Til revisorer genvalgtes ved akklamation Bjarne Kogsbøll og Poul Køster.

 

Ad dagsordens pkt. 7: Indkomne forslag

 

Dirigenten oplyste, at der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen. Der var ingen indvendinger hertil.  

 

 

Ad dagsordens pkt. 8: Eventuelt

 

Under punktet eventuelt blev der spurgt ind til foreningens planer, hvis Danmarks Tekniske Museum gennemfører deres annoncerede flytning til Svanemølleværket, og hvad der i så fald skal ske med ZONEN-udstillingen.

 

Formanden fortalte, at bestyrelsen har i sinde at søge en tættere dialog med Danmarks Tekniske Museum end foreningen har for nuværende. Formanden forklarede, at foreningen ikke er særligt indviet i museets planer, og at foreningen derfor ikke ved, hvad der præcis skal ske i tilfælde af en flytning til Svanemølleværket. Dette agter bestyrelsen at få afklaret ved netop at indgå tættere dialog med museets ledelse.

 

Der blev derudover spurgt ind til ejerskabet af flyet, der står i Andelslandsbyen Nyvang.

 

Formanden oplyste, at flyet var ejet af gruppen Triple A. Erling Birk Madsen, som repræsenterende for Flyve-Tjenesten, fortalte om gruppen, såvel som arbejdet i Flyve-Tjenesten på Nyvang. Derudover oplyste Erling Birk Madsen, at det såkaldte Hagested-fly også er kommet til Triple A. Inventar og hangar er ejet af Nyvang.

 

Formanden oplyste afslutningsvist, at Flytjenesten i Nyvang er den lokalafdeling i foreningen med den laveste gennemsnitsalder og med flest kvinder.

 

Endeligt takkede formanden dirigenten for god og myndig ledelse af generalforsamling, der var blevet afholdt i god ro og orden. Herefter ansås generalforsamlingen for afsluttet.

 

Referatets rigtighed attesteres:

Holbæk den 28/10 2020

Aage Jelstrup

(sign)