REFERAT AF 22. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
I FORENINGEN ZONE-REDNINGSKORPSETS VENNER
AFHOLDT LØRDAG 1. JUNI 2013
I DEN KOMMENDE ZONE-STATION OG VOGNMANDSFORRETNING
I ANDELSLANDSBYEN NYVANG VED HOLBÆK
__________________________________________________________

 

I generalforsamlingen deltog i.h.t. tilmeldingsliste følgende:

Verner Olsen, Gilleleje * Vilhelm Pedersen, Tisvilde * Børge Schnack, Svinninge * Gert Pedersen, Holbæk * Ivan Grynderup, Birkerød * Søren Hvitnov, Fredensborg * Preben Rebsdorff med ledsager, Fredericia * Richard Damgaard Palmer, København * Niels Tegne-Hansen, Børge og Judith Andersen, Gelsted * Niels Jørgen Hansen, Køge * Helge Larsen, Hillerød * Levi Johansen, Kalundborg * Gert Clausen, Eskildstrup * Bent Skindersø, Græsted * Bjarne Hansen, Holbæk * Torben Jensen, Hundested * Leif Krøyer, Græsted * Bjarne Nordahl, Nyvang * Keld Olsen, Nyvang, Lisbeth Mortensen, Helsingør * Anne Wissing, Holbæk.

Fra bestyrelsen: Frederik Madsen (formand) * Aage Jelstrup, Vipperød (næstformand) * Ingelise Nielsen, Holbæk * Uffe Mortensen, Helsingør * Poul Wissing, Holbæk * Georg Tegne-Hansen, Helsinge * Christian Jensen, Hørsholm.

Formanden indledte med at byde velkommen og takkede for fremmødet. Formanden benyttede lejligheden til at takke for opmærksomheden i anledning af hans runde fødselsdag, herunder Poul Wissings tale ved receptionen i Falck-Huset.

Formanden anmodede herefter forsamlingen om at rejse sig og mindes de medlemmer, som var afgået ved døden i årets løb:

ZRV 1169 Carl Frederik Iversen, Helsinge
ZRV 0022 Kaj Jensen, Allerød
ZRV 0532 Frantz Christensen, Valby
ZRV 1214 Kaj Nielsen, Dronningmølle
ZRV 0767 Henning Kjærsgaard, Hesselager
ZRV 0414 Henrik Bechmann, Holbæk
ZRV 0506 Georg Rasmussen, Nykøbing F

Efter en kort stilhed, bad formanden herefter medlemmerne om at synge mindesangen for ZR, som Georg Tegne-Hansen havde skrevet.

 

Ad dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent

Formanden gik herefter til valg af dirigent og foreslog Jens Snedker Holm fra Nyvangs Snapelaug, der valgtes ved akklamation.

Jens Snedker Holm konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Han gav herefter ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning. Beretningen blev suppleret af billeder der vistes på storskærm.

Beretningen dækker kalenderåret 2012 og lød således:

Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af

Claus Jensen
Ingelise Nielsen
Poul Wissing
Uffe Mortensen
Georg Tegne-Hansen
Preben Kjær
Aage Jelstrup
Christian Jensen
og jeg selv.

Vi skal i år tage afsked med to bestyrelsesmedlemmer Claus Jensen og Uffe Mortensen.

Claus Jensen har været med siden 2010, og har navnlig varetaget vore interesse i relation til OY DHY. Claus er ikke med i dag og han udtræder pga. sygdom. Vi siger tak for hans indsats og ønsker ham god bedring.

Med Uffe Mortensen udtræder et af vore længst siddende bestyrelsesmedlemmer, idet Uffe har været med siden pionerårene, hvor der ikke var ret mange, der troede på vores på projekt. Uffe kom ind i bestyrelsen i 1986 og har været formand i perioden 1998-2004, herefter næstformand til 2012. Uffe har været med til at træffe mange vigtige beslutninger, først om etableringen i Holbæk, senere flytningen til Helsingør, han var idémanden til vores studenterkørsel som i mange år var vores vigtigste indtægtskilde. Uffe har været aktiv med affotografering af scrapbøger som lagde grundlaget for vores billedsamling, og foruden at være aktiv i byggeprojekter har han varetaget det praktiske ved generalforsamlinger og i de senere år som pakke- og forsendelsesmester. Også har Uffe varetaget forbindelsesleddet til Teknisk Museum, hvilket nok har været lidt slidsomt. Uffe er et godt menneske, der grundlæggende tror på det gode i os alle, hvilket er en særdeles vigtig menneskelig egenskab, som vi alle kan lære af. Uffe fortsætter som pakke- og forsendelsesmester og fortsætter også med at varetage posten som medlem af Teknisk Museums repræsentantskab på vore vegne.
Stor tak til Uffe for de mange års indsats for Zonen.

Vi har i bestyrelsen afholdt møde 30. januar og 28. august..

1. januar var 50 året for Zonens sammenlægning med Falck, og det markerede vi med udsendelse af et særnummer af Zone-Nyt. Sammen med DTMs jubilæumsbog kostede dette projekt foreningen godt kr. 30.000, jeg håber der var interesse for hæftet, for det er sandelig mange penge, når det skal finansieres med et kontingent på kr. 225,00 årligt. Vi markerede også 50 året med afholdelse af nytårsparader i køretøjsgrupperne og udsendelse af pressemeddelelser til alle landets lokalaviser i samarbejde med Falcks kommunikationsafdeling, hvilket gav en fantastisk omtale af ZR i rigtig mange blade landet over.

Der er i dag fire grupper, der arbejder med at formidle de værdier, de gamle Zone-folk stod for, altid at yde hjælp, altid at yde mere end der kunne forventes, altid at lade spørgsmålet om betaling komme i anden række.

Vi har tre aktive køretøjsgrupper, deres respektive formænd vil hver sige lidt, men jeg vil dog her nævne, at vi i år kan præsentere en ny gruppe, Zonen i Gelsted, som har påtaget sig at restaurere ZR 263 fra Nakskov -. og faktisk havde Zonen i Gelsted i en periode kontrakt med Gelsted kommune om udrykning til brand. Jeg er stolt af, at vi nu har tre aktive grupper, og at vi kan tilbyde vores medlemmer på Fyn at være med i en aktiv gruppe. Tilmed har gruppen netop fået tilsagn fra Velux-fonden om støtte med kr. 50.000 til sprøjtens istandsættelse.

Den fjerde gruppe er den jeg selv står for, Historisk Datasektion, arbejdet her har været lidt nødlidende et par år, men vi er nu seks meget aktive medlemmer, der sørger for at lægge materiale ind i databasen, dels fra Falcks arkiv af Zone-udklip og dokumenter, dels fra vore egne samlinger og indlånte album:
Falcks Avisudklipsamling:  Vilhelm Pedersen
Falcks Dokumentsamling: Niels Jørgen Hansen
Fotos: Jan Rasmussen
Personregister: Jørgen Olsen
Kvalitetskontrol og vognregister: Georg Tegne-Hansen
Ansvarlig / koordinator: Undertegnede

Tilgangen af arkivalier og genstande har også i det forløbne år været i en rigtig god gænge, der er tilgået os fotosamlinger fra Haderslev, Randers, Helsingør, Hillerød m.v.

Af genstande har vi først og fremmest igen i år modtaget et ægte Zone-køretøj, ZR 263 fra Nakskov, alle fire ZR-Bedford sprøjter er nu i vores besiddelse, men også andre genstande er tilgået os som f.eks. et lysanlæg fra ZR 457, stempler og andre kontorartikler fra Maribo, legetøj, askebæger fra Flyvetjenestens 15 års jubilæum mv. Det er enestående, at der fortsat tilgang af spændende sager fra ZR.

Der er også stor bevågenhed omkring vores arbejde, hvilket ikke mindst skyldes vores placering på nettet. Til oktober medvirker vi i en udstilling Københavns Stadsarkiv har lavet om evakueringen af jøderne i 1943, og når Zonen får sin placering i historien her, skyldes det ikke mindst at vi har gjort den tilgængelig på internet.

Resultatmæssigt blev 2012 et nogenlunde år, ikke mindst takket være køretøjsgruppen i Helsingør, som tog på sig at pakke 8.000 gaveæsker, hvilket første til et sponsorat på kr. 57.000. Overskuddet efter udsendelse af særnummeret af Zone-Nyt er hensat i regnskabet til restaurering af kranvogne. Aage Jelstrup vil komme tilbage til den nærmere regnskabsgennemgang, men det er vigtigt at fremhæve, at vi hele tiden må sikre en drift, der hvert år genererer lidt penge til Zonearbejdet.

Zone-møderne hvor vi indbyder gamle medarbejdere til et frokostarrangement har været afholdt igen i 2012 på Fyn, hvorimod mødet i København måtte opgives pga. for ringe tilslutning, det bliver desværre mere og mere vanskeligt at samle et tilstrækkeligt antal deltagere.

50 året for sammenslutningen var også næsten 25 året for vores aktiviteter, idet det var i 1989, museet i Holbæk slog dørene på, altså næste år for 25 år siden. I 2004 sagde jeg følgende i min beretning: “Hvad der imidlertid også bekymrer os, er foreningens fremtid. Da bølgerne gik højst i 2000, havde vi næsten 400 medlemmer. I dag har vi kun lidt over 300. Altså har vi, trods tilgang af nye, netto mistet næsten 1/4 af vores medlemmer. Og se bare, hvor få vi er i dag. For tre år siden i Holbæk var i tre gange så mange til generalforsamlingen. Et medlem skrev i sin udmeldelse om flytningen til Helsingør: “Ånden er væk.” Så måske rammer dette medlem en vigtig sandhed. I Holbæk var det pionerånden der herskede. Hver dag var kamp for overlevelse, og der var kamp-ånd. Mange føler sikkert, at nu er vi under et andet museum, og så er Zonen sikret. Vi mener selv, at der stadig er nok at kæmpe for, og at vi har behov for opbakning til projektet, fordi målet langt fra er fuldt.”

Vi er stadig ca. 300 medlemmer, men den følelse vi stod med i 2004, er ikke længere gældende. Aldrig har der været mere gang i vores forening, end der er i dag. Aldrig har vi haft flere aktive frivillige, aldrig har vi haft så meget opmærksomhed.

Tak til alle for indsatsen. Det går den rigtige vej.

Der blev herefter afgivet beretninger fra de tre lokalafdelinger:

Georg Tegne-Hansen på vegne af køretøjsgruppen i Helsingør (Beretningen findes på zone-redningskorpset.dk under Helsingør-gruppens Nyhedsbrev.
Poul Wissing på vegne af Zone-lauget på Nyvang
Børge Andersen på vegne af Foreningen Zonen Gelsted.

Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger til beretningen af betydning for referatet,og dirigenten konstaterede, at den var godkendt enstemmigt.


Ad dagsordenens pkt. 3: Regnskab

Aage Jelstrup gennemgik regnskabet i oversigtsform. Han oplyste, at bestyrelsen havde draget omsorg for i regnskabet at aktivere varelager og andre aktiver , jf. sidste års generalforsamling. Han oplyste også at regnskabet var revideret af Bjarne Kogsbøll, generalforsamlingsvalgt revisor.

Børge Schnack påtalte, at gamle balanceposter vedvarende fremgik af regnskabet år efter år.

Formanden var enig og lovede, at han og Aage Jelstrup ville se på dette.

Da der ikke var andre bemærkninger til regnskabet, konstaterede dirigenten, at han anså regnskabet for vedtaget enstemmigt.


Ad dagsordenens pkt. 4: Kontingent/budget 2013

Formanden bemærkede, at bestyrelsen havde vedtaget at foreslå at hæve kontingentet, men efter overvejelse nu undlod det. “Problemet” bestod i, sagde formanden, at Falck-Museets Venner har et kontingent på kun kr. 150,00 årligt, og et Falck-medlem havde udtalt, at han syntes det var dyrt at være medlem hos os, hvilket det efter formandens opfattelse ikke er, idet adskillige foreninger har langt højere kontingent, selvom man kun modtager ét brev om året – girokortet. Men i “vores” redningsverden er kr. 225,00 mange penge fortsatte formanden, og Falck-Museets Venner har et kontingent på kr. 150,00 fordi de modtager store summer i støtte fra Personaleforeningen. Formanden udtalte sin undren over, at pensionerede reddere, der arbejder med Zonen, intet får i støtte, mens de der arbejder med Falck, får store summer. Han sagde, at det var en ikke-rimelig forskelsbehandling, det var som om sammenslutningen ikke helt havde fundet sted. Men under alle forhold var indstillingen, at foreningen ikke kunne være så meget “dyrere” end Falck-Museets Venner og at vi burde fastholde vores kontingent.

Der var ingen bemærkninger hertil, hvorfor dirigenten konstaterede, at forslaget var enstemmigt vedtaget.

Det årlige kontingent er herefter fortsat kr. 225,00 for enkeltpersoner og kr. 300,00 for ægtefæller.


Ad dagsordenens pkt. 5: Valg af bestyrelse

Dirigenten oplyste, at bestyrelsesmedlemmerne Uffe Mortensen, Georg Tegne-Hansen, Aage Jelstrup og Christian Jensen var på valg og at alle undtagen Uffe Mortensen modtog genvalg.

Uffe Mortensen oplyste som begrundelse for ønsket om at udtræde, at han havde været med i mange år, og at han gerne fortsat bidrog med arbejdsindsats, men at han syntes at havde taget sin tørn med bestyrelsesarbejdet.

Der var ikke forslag om nye kandidater til erstatning for Uffe Mortensen og Claus Jensen, der havde ønsket at udtræde udenfor valgperioden.

I det forsamlingen gav akklamation, anså dirigenten Georg Tegne-Hansen, Aage Jelstrup og Christian Jensen for genvalgt enstemmigt.


Ad dagsordenens pkt. 6: Valg af revisorer

Til revisorer genvalgtes ved akklamation Karl Aage Grønbech og Bjarne Kogsbøll.


Ad dagsordenens pkt. 7: Indkomne forslag

Der var ikke fremsat forslag.


Ad dagsordenens pkt. 8: Eventuelt

Børge Schnack sagde, at den leje Nyvang betalte for leje af studenterbiler var for høj, og at navnlig Ford V8-lastbilen var uanvendelig til formålet, efter at klassekvotienterne var sat op og regler for siddepladser var blevet skærpet.

Formanden sagde, at lejen var aftalt med Nyvang, og at bestyrelsen naturligvis ville se på sagen, om en officiel henvendelse fremkom.

Bjarne Hansen stillede spørgsmål til nogle gamle kraner, der henlå i laden på Nyvang. Der blev anmodet om, at de ikke blev kasseret.

Da der ikke var flere bemærkninger, afsluttede dirigenten generalforsamlingen, i det han takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for god og myndig ledelse af generalforsamlingen, der herefter kunne betragtes for afsluttet.


Referatets rigtighed attesteres:

Holbæk den 1. august 2013

Jens Snedker Holm
(sign)