Opstilling foran kranvognen til ære for Randers' Amtsavis' fotograf
Zonen Randers stod for Zone-Træf 2021, som blev afholdt lørdag 28. august.
Træffet blev afholdt på hjemmeværnets kaserne i Randers. Der var besøg på Falcks brandtræningscenter Langvang og på Zonen Randers’ værksted på Langvang samt foredrag af fhv. Zone-redder Ivan Sejersen
 

REFERAT AF 30. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I FORENINGEN ZONE-REDNINGSKORPSETS VENNER

AFHOLDT LØRDAG DEN 28. AUGUST 2021 KL. 14:00 PÅ RANDERS KASERNE, RANDERS

 

I generalforsamlingen deltog i.h.t. deltagerliste:

 

Lars Hanson · Bo Sass · Erik Kløve · Kaj Skamris · Ivan Sejersen · Steen Finne Jensen · Georg Tegne-Hansen · Aage Christensen · Villy Andersen · Mogens Andersen · Lars Vistoft · Børge Andersen · Hans Henrik Nielsen · Poul Køster · Ingelise Nielsen · Preben Rebsdorf · Tom Larsen · Ib Ibsen · Peer Kristjansen · Preben Olesen · Finn Børum · Svend Andersen

Fra bestyrelsen: Frederik Madsen, formand · Aage Jelstrup, næstformand · Christian Jensen · Bjarne Hansen · Ole Olofsen · Erling Birk Madsen · Mads Ingo Nielsen · Stig Andersen

 

Formanden indledte med at byde velkommen til generalforsamlingen, der igen var samlet på vanlig vis efter et anderledes år med COVID-19.

 

 

Ad dagsorden punkt 1: Valg af dirigent

 

Formanden gik herefter til valg af dirigent og fortalte, at bestyrelsen foreslog Poul Køster, som valgtes ved akklamation.

 

Dirigenten konstaterede, at der var indkaldt til generalforsamling efter vedtægterne, og generalforsamlingen blev således godkendt uden protest.

 

Han gav herefter ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning. 

 

 

Ad dagsorden punkt 2: Bestyrelsens beretning

 

På bestyrelsens vegne aflagde formanden beretningen således:

 

”Coronaen har været hård ved det i forvejen truede foreningsliv i Danmark. Det siges, at medlemmerne ikke er kommet tilbage, eller de er holdt op med at betale kontingent. Det er ikke godt. I Zonen kan vi glæde os over, at vi stort set har formået at holde status quo. Alle arbejdsgrupper og lokalafdelinger har været aktive, omend på nedsat blus. Vi har mistet få aktive, og vi har også mistet medlemmer, men ingen af delene kan efter min bedste overbevisning tilskrives Corona. Tilmed har vi trods de urolige tider fået nye medlemmer.

 

Formanden gennemgik herefter den nye hjemmeside og opfordrede til aktiv brug af siden og den historiske database.

 

Formanden opfordrede lokalafdelingerne til, i lighed med Holbæk og Flygruppen, at udpege en Face-book-ansvarlig, som kunne lægge billeder og omtale af arbejdsdage og træf mv. på facebook-siden.

 

Vedrørende beretningen i øvrigt henviste formanden til årsrapporten og de enkelte lokalafdelingers beretninger. Han opfordrede til aktiv brug af årsrapporten som foreningens visitkort. Endelig rettede formanden en tak til de mennesker, der i særlig grad udfør foreningens kit i form af Ingelise Nielsen, Medlemsservice, og lokalformændene Tom Larsen, Randers, Børge Andersen, Gelsted, Peer Kristjansen, Holbæk, Morten Munkesø, Flyve-Tjenesten og Georg Tegne-Hansen, Helsingør.”

 

Formanden introducerede desuden ideen om et nyt pay-off for foreningen, der skulle hedde ”Altid klar til at hjælpe!”

 

Bemærkninger til formandens beretning var:

 • Nogle gange kan der være geografisk afstand til lokalforeningerne, men man kan være med på andre måder end fysisk deltagelse, fx scanne og sende billeder digitalt
 • På Google har foreningen over 40.000 visninger af sine billeder

 

Da der ikke var yderligere indvendinger til formandens beretning, konstaterede dirigenten, at beretningen var enstemmigt godkendt.

 

 

Ad dagsordenens punkt 3: Gennemgang af årsrapport 2020

 

Dirigenten gav herefter ordet til Aage Jelstrup til gennemgang af foreningens årsrapport 2020.

 

Som næstformand for bestyrelsen gennemgik Aage Jelstrup årsrapporten i oversigtsform. Han oplyste, at årsrapporten var revideret med anmærkningsfri påtegning af de af generalforsamlingen valgte revisorer Bjarne Kogsbøll og Poul Køster.

 

Der blev spurgt ind til foreningens aktier i G4S, der er blevet tvangsindløst. Tvangsindløsningen er dog først fundet sted i 2021, hvorfor den først vil fremgå af årsrapporten 2021.

 

Som revisor for foreningen bemærkede Poul Køster, at foreningen efter hans mening ikke er tilstrækkeligt forsikret i forbindelse med ulykker i foreningens biler. Bemærkningen affødte debat om foreningens forsikringer af passagerer og fører, og hvordan dette skal håndteres for fremtiden. Formand for bestyrelsen, Frederik Madsen, fortalte, at bestyrelsen har igangsat en undersøgelse af foreningens forsikringer, og at man i 2021 vil arbejde på, at foreningen er tilstrækkeligt forsikret i tilfælde af ulykker i forbindelse med foreningens virke. 

 

Der var i øvrigt ingen bemærkninger til årsrapporten, hvorfor dirigenten konstaterede årsrapporten 2020 for enstemmigt vedtaget.

 

 

Ad dagsordenens punkt 4: Kontingent

 

På bestyrelsens vegne foreslog formanden, at kontingentet blev hævet med kr. 25,00 årligt til kr. 275,00. Formanden begrundede forhøjelse med især de stigende omkostninger til forsendelse (porto) af ZONE-NYT.

 

Der var følgende bemærkninger til forhøjelsen:

 • Børge Andersen, Zonen Gelsted, foreslog, at man optimerede forsendelsen af bladet til fx ham, da han modtog det i flere omgange – til sig selv og til sin lokalforening. Bestyrelsen tog imod forslaget, men fortalte, at man allerede havde optimeret processen i den forbindelse.
 • Det blev foreslået, at forsendelse skulle ske med andet end Post Nord. Formanden fortalte, at man allerede havde taget henvendelse til Dansk Avisomdeling, men havde fundet ud af, at bladet ikke udsendes i stort nok oplag til, at der kunne ske en besparelse den vej.
 • Ingelise Nielsen fortalte, at hun som medlemsservice havde erfaring med, at mange medlemmer var meget glade for bladet, og hun foreslog, at der således ikke blev ændret noget ved fremsendelse eller frekvens af bladet.

 

Der var i øvrigt ingen bemærkninger til forhøjelsen af kontingentet, og dirigenten konstaterede bestyrelsen forslag for enstemmigt vedtaget.

 

 

Ad dagsordenens punkt 5: Valg af bestyrelse

 

Formanden oplyste, at følgende var på valg og modtog genvalg:

 • Aage Jelstrup (for ét år)
 • Erling Birk Madsen,
 • Henrik Olsen
 • Stig Andersen

 

Følgende var på valg og modtog ikke genvalg:

 • Bjarne Hansen
 • Christian Jensen

 

Bestyrelsen foreslog derfor nyvalg af:

 • Peer Kristjansen
 • Villiam Simonsen

 

Der var ingen forslag til bestyrelsen fra generalforsamlingen.

 

Da generalforsamlingen ingen indvendinger havde, anså dirigenten alle for hhv. genvalgt og nyvalgt.

 

Bestyrelsen består således af:

 

 • Frederik Madsen, formand
 • Aage Jelstrup, næstformand
 • Peer Kristjansen, tillige repræsenterende Holbæk-Zonen
 • Villiam Simonsen, tillige repræsenterende Helsingør-Zonen
 • Erling Brik Madsen, tillige repræsenterende Flyve-Tjenesten
 • Ole Olofsen
 • Stig Andersen
 • Henrik Olsen
 • Mads Ingo Nielsen

 

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen ville konstituere sig i det førstkommende møde.

 

Formanden takkede Bjarne Hansen for de ni år på posten som medlem af bestyrelsen og lokalformand i Holbæk. Under Bjarnes formandsskab er Zonen blevet det største og mest betydningsfulde laug på Nyvang. De mener nærmest på Nyvang, at vi fylder for meget. Der er gennemført fantastiske restaureringsprojekter gennemført under Bjarnes ledelse: Ambulancen, sprøjten, blokvognen, alle er hhv. gennem og nyrestaurerede. Desuden en omfattende aktivitet i form af Zonen redder liv, besættelsesweekend, Nyvangs åbning, Veteranløb, og ikke mindst 100 % bemanding af stationen året rundt. En fantastisk formidling af Zonens historie. Bjarne efterlader en god gruppe med stort sammenhold, der holder både sommer- og julefester. En flot indsats. Bjarne fortsætter som menigt medlem af gruppen. Formanden afsluttede med at takke for det gode samarbejde

 

Formanden takkede ligeledes Christian for ti år i bestyrelsen. Han nævnte samarbejdet siden Falck-bogen i 2003. Christian var varetaget et væld af opgaver: Salg af krus til Falck-stationer, lagerforvalter af salgsartikler og kedeldragter, kasketter mv. En særlig flot indsats er salg af medlemsskaber og artikler når Zonen Helsingør er til udstilling. Desuden varetagelse af relationen til Teknisk Museum. Christian fortsætter som mening medlem af gruppen. Formanden afsluttede med også at rette en tak til Christian for det gode samarbejde

 

 

Ad dagsordenens punkt 6: Valg af revisor

 

Til revisorer genvalgtes ved akklamation Bjarne Kogsbøll og Poul Køster.

 

 

Ad dagsordenens punkt 7: Indkomne forslag

 

Børge Andersen, Zonen Gelsted, inviterede til Zone-Træf 2022 i Gelsted, Fyn, hvilket tilbud generalforsamlingen modtog med tak.

 

 

 

 

 

Ad dagsordens punkt 8: Eventuelt

 

Under punktet eventuelt fik Ingelise Nielsen, medlemsservice, ordet og opfordrede alle medlemmer til at hverve medlemmer og påpegede, hvor meget foreningen ville vokse, hvis alle tilstedeværende fandt bare ét medlem. Hun oplyste endvidere, at der kørte et tilbud om oprettelse af medlemskab for blot kr.  125,00 incl. Zone-bogen for resten af 2021.

 

Der var i øvrigt ingen punkter til eventuelt.

 

Endeligt takkede formanden dirigenten for god og myndig ledelse af generalforsamling, der var blevet afholdt i god ro og orden. Herefter ansås generalforsamlingen for afsluttet.

 

Referatets rigtighed attesteres:

 

Holbæk den       /          2021

 

 

 

Poul Køster

(sign)