Ved generalforsamlingen 2001 tog Poul Kaspersen dette billede af ZR 753 Ford Köln 1960 lastvognschassis fra Zonen i Hobro. Vi vidste ikke dengang, at det var en ÆGTE Zonen bil. Flere billeder fra dagen nederst på siden

REFERAT AF 10. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
I FORENINGEN ZONE-MUSEETS VENNER
AFHOLDT LØRDAG DEN 9. JUNI 2001
PÅ MUSEUM FOR ZONE-REDNINGSKORPSET I HOLBÆK

I generalforsamlingen deltog i.h.t.tilmeldingsliste:

Leo Jensen, Allerød * Bent Jørgen Røn, Saltum * Georg Tegne-Hansen, Helsinge * John Hansen, Hvidovre * John Jensen, Værløse * Ivan Jørgensen, Roskilde * Tine og Frederik Madsen, Holbæk * Lisbeth og Uffe Mortensen, Helsingør * Bruno Roth, Frederiksberg * Frantz Christensen (Basse), København * Arne Vagn Jensen, Rødovre * Jørgen Olsen, Holbæk * Adam Wiboltt, Horsens * Marius Vestergaard Frederiksen, Kalundborg * Kaj Jensen, Allerød * Frode Olsen, Kirke Eskildstrup * Niels Sørensen, Ruds Vedby * Peter Wiboltt, København * Gudmand Sørensen, Roskilde * Egon Salo, Frederiksberg * Bendt Stobbe, Oslo * Kurt Stær, Morud * Børge Jakobsen, Odense * Finn B. Them, Brøndby Strand * Peter og Ebba Them, Dragør * Dan Lindehammer, Fredensborg * Ansgar Samuelsen, Glostrup * Bruno Roth, Frederiksberg * Ib Barret, Gørløse * Freddy Søborg Larsen, Espergærde * Jens Johannesen, Helsingør * Kaj Jensen, Allerød * Ivan Grynderup, Birkerød * Gunnar Jensen, Birkerød * Knud Andersen, Skævinge * Benny Christiansen, Knapstrup * Karl Aage Grønbech, København * Poul Kaspersen, Helsinge * Ebbe Neumann, Frederiksberg

Ad dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent
Poul Kaspersen valgtes til dirigent.
Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Han spurgte om forsamlingen havde indsigelser til, at generalforsamlingen blev holdt i juni og ikke i maj som vedtægterne foreskrev.
Idet dette ikke var tilfældet, konstaterede Poul Kaspersen, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad dagsordenens pkt. 2: Formandens beretning
Efter fællessang “Til minde om Zone-Redningskorpset”, bad bestyrelsesformand Uffe Mortensen alle om at mindes de Zone-folk og medlemmer, der var gået bort i årets løb:

Freddy Røgilds, Gentofte
Agnete Wiboltt, Skodsborg
Willy Jørgensen, Nakskov
Hans Martin Jensen, Nykøbing F.
Martinus Holm Hansen, Silkeborg

Uffe Mortensen aflagde herefter bestyrelsens beretning:

1. Velkommen
Velkommen til en på mange måder meget afgørende generalforsamling om foreningens fremtid.
Som bekendt har bestyrelsen for Fonden Redningsteknisk Samling, der ejer samlingerne, indgået aftale med Danmarks Tekniske Museum i Helsingør om overgang af museet dertil, og vi skal i dag tage stilling til, hvilken rolle Zone-Museets Venner skal spille i fremtiden.
Vi skal også evaluere vores bogudgivelse, realiseringen af et projekt, som vi har arbejdet på gennem næsten 20 år.
Efter generalforsamlingen skal vi se den nye Zone-station på Nyvang.
Jeg glæder mig til at vise Jer resultatet, som jeg selv synes er blevet et rigtig flot billede af en station fra ZRs begyndelse i 1930.

2. Meddelelser af mere formel karakter
Bestyrelsen har i årets løb bestået af Uffe Mortensen, Henrik Bechmann, John Hansen, der tillige har fungeret som kasserer, en post der fra i år overtages af Leo Jensen, Ivan Jørgensen, Jørgen Røpke, Georg Tegne-Hansen og Niels Sørensen, der i 2000 har overtaget jobbet som redaktør af Zone-Nyt.
Den daglige pasning af museet varetages af Jan Rasmussen, som nu har været her i flere år og hvis hovedopgave er fortsat udvidelse af museets EDB database, som vokser med flere tusind informationer om året. Til pasning af vognparken, restaurering og bygningsvedligeholdelse er ansat Ole Damm og Benny Christiansen. Som faste frivillige har museet Flemming Larsen, der varetager al kørsel for os, og det er ikke så lidt der er at gøre, og Bjarne Rasmussen, som går Ole Damm til hånde på værkstedet og træder til ved ferie etc. Museets daglige ledelse varetages af Frederik Madsen, der er museets direktør.
Bestyrelsen har i årets løb afholdt møde 11. marts, 27. juni og 11. november.
Generalforsamling blev afholdt 3. juni 2000, i hvilken deltog 47 medlemmer hhv. ledsagere. Vi havde valgt ikke at arrangere noget foredrag, idet vi har erfaret, at for meget foredrag forhindrer det, som mange kommer for, nemlig at tale sammen.
Foreningen har pr. 1.1.2001 ca. 420 medlemmer, 30 bladabonnenter, 12 Falckstationer. Dette er en meget betydelig stigning i forhold til året før, nemlig på ca. 50 hvilket skyldtes, at vi i forbindelse med bogen har opfordret køberne til indmeldelse i ZMV.
Medlemsbladet, der udsendes to gange årligt, modtager mange positive reaktioner. Vi har ambitioner om at forbedre kvaliteten, ikke mht. indholdet, men mht. billeder og trykning, ligesom vi nok i fremtiden vil bringe flere store billeder i bladet. Vi stræber efter at gennemføre disse ændringer allerede fra næste blad.
En kedelig meddelelse om 2000 er, at vi besluttede at lukke museet for offentligheden fra første januar 2001. Årsagen er manglende offentlige tilskud, idet Holbæk Kommune har nedsat sit årlige tilskud til museet fra kr. 50.000 til kr. 20.000 årligt. Museet er dog fortsat åbent for medlemmer af ZMV, skoler og børnehaver samt grupper m.v. efter aftale.

3. Løste opgaver i 2000
Udover det fortsatte arbejde med restaurering af Bedforden fra Horsens, løbende vedligeholdelse af vognparken bl.a. ved undervognsbehandling af sprøjten fra Helsinge, Vejservicevognen, Mercedeslastbilen, hovedreparation af kranvognen, pasning af museet, udførelse af studenterkørsel, deltagelse i optog m.v., fortsat udbygning af vores database og internetside, opbygning af Zone-station på Nyvang og meget andet, skal jeg omtale et meget væsentligt projekt, vi har fået realiseret i 2000, nemlig udgivelsen af bogen Zone-Redningskorpset i Danmark.
Jeg vil gerne sige, at vi er meget tilfredse med resultatet, og ikke mindst med de mange flotte reaktioner, vi har fået på bogen, hvoraf jeg gerne vil nævne et par eksempler:
Inger Sparre, enke efter Zone-direktør Frederik Sparre, skriver: Maa jeg samtidig benytte Lejligheden til at takke Dig, for det enormt store Arbejde der er gaaet forud for Redigering af det smukke Eftermæle Zone-Redningskorpsets med den nylig udkomne Bog har faaet, hvilket ville have glædet min Mand usigeligt. Selv har jeg tilbragt mange dejlige Timer ved at gennemlæse og se Billederne.
Steen Taber Rasmussen, landsdommer, skriver: Det er sandelig ikke mindre end et pragtværk, du har begået, og med denne udgivelse som den seneste i rækken må du vel efterhånden være nået til “the ultimate story” om Zonen. Jeg har kun hørt bogen særdeles rosende omtalt og melder mig uden forbehold blandt gratulanterne.
Per Ryolf, Århus, skriver: Tillykke med udgivelsen af bogen, som jeg modtog i fredags. Jeg må sige, jeg er meget overvældet over både størrelse, billedmateriale og kvalitet.
Jeg har læst en del i bogen indtil nu, og jeg må sige, at det er det bedste og mest kvalificerede, jeg endnu har læst om emnet dansk brand- og redningsvæsen.
Simpelthen.
Bogen blev trykt i lidt over 2.000 eksemplarer. Indtil nu er knap 1.000 bøger solgt, og vi sælger fortsat bøger. Bogens budget var ca. kr. 200.000 og disse penge er betalt, foruden at vi overskud ved bogsalg i størrelsesorden kr. 50.000 allerede nu.

4. Modtagne effekter:
Ialt er der i 2000 udfyldt 66 såkaldte effekttilgangsblanketter, dvs. at hver gang en person afleverer noget til museet, udfyldes der en blanket med navn og angivelse af genstande. Hver blanket kan således dække over adskillige genstande, og der er således indgået flere hundrede nye genstande i 2000. Af de mere betydningsfulde tilgange må jeg fremhæve Svend Søndergaards aflevering af en omfattende samling af materiel og andre genstande frav Viborg, herunder næsten 60 fotos, og Arne Sørensens aflevering af sin fars efterladte materiale fra navnlig Holbæk, herunder en meget omfattende samling avisudklip og fotos. To væsentlige genstande blev fundet i 2000, omend de først ankom i 2001: Den ene fandt jeg selv, nemlig en Varig Blokvogn, som stod på havnen i Kerteminde. Der er efter alderen og oprindelig bemaling ingen tvivl om, at denne blokvogn har kørt ved ZR, men vi ved desværre ikke hvor. Blokvognen står på Erik Menvedsvej for enden af Skyttensvej, og jeg anbefaler, at I tager en tur forbi. I kan her også se det gamle slangertøringstårn fra Maribo, som er ankommet fornylig. Også en Volvo blev fundet i 2000. Alle oplysninger tyder på, at den har kørt ved ZR, men der er ikke ZR tegn på vognen, så vi er noget i tvivl. Hvis ikke der er tale om en ZR vogn, vil den blive solgt.

5. Fremtiden
Jeg er endnu ikke kommet til det væsentlige, nemlig fremtiden. På sidste års generalforsamling blev det vedtaget, at bestyrelsen skulle arbejde videre med en løsning på museets lokaleproblem. Der var dengang enighed om, at museet skulle satse på en Holbæk-løsning. Formanden for museets støttekomti, en komite der består af folketingsmedlemmer, erhvervsfolk og kulturpersonligheder, direktør for Danmarks Automobilhandlerforening Preben Pjær, skrev derfor 6. juli 2000 til borgmester Jørn Sørensen og indbød til et møde om museets udflytning til Andelslandsbyen Nyvang. Nyvang var på forhånd positiv. Nyvang tilbød at stille jord til rådighed, og også at gennemføre en entreforhøjelse, som kunne give ca. kr. 200.000 om året til projektet. Der var ført samtaler med kulturvalgsmedlem i Vestsjællands Amt Erling Hugger om rente og afdragsfrie lån fra amtet. Forbavsende var det derfor at konstatere, at hverken borgmester eller kulturudvalg ønskede at indgå i dialog med os. Borgmesteren skrev 3. august 2000 til Preben Kjær, at sagen var sendt til kulturudvalget, og kulturudvalget skrev 20. september 2000, at projektet ikke havde nogen interesse. Så lille var interessen for at bevare vores museum i byen, at man ikke engang ville mødes med vores støttekommite for at drøfte fremtidsmulighederne. Det er klart, at vi derfor måtte se os om efter andre steder at være, og vi har i denne forbindelse aflagt besøg i Maribo, Nykøbing F og i Helsingør.
Bestyrelsen valgte dog ret hurtigt at gå videre med en idé som gik ud på en placering på Teknisk Museum, som viste sig positiv for en overtagelse. Der har ikke i bestyrelsen været enighed om denne løsning, fordi den indebærer, at “vi giver afkald på museet”. For det flertal, der går ind for en sådan ordning, var følgende argumenter afgørende:
Teknisk Museum er et statsanerkendt museum – det vil sige, at vi får den højeste grad, kongeriget kan tilbyde af sikkerhed for, at vores museum bliver bevaret for eftertiden – uanset hvad der sker. Vores højeste mål, at sikre Zone-Redningskorpset et varigt minde, opfyldes hermed 100%. Ingen andre museer indenfor vort område, end ikke Falck-Museet, har denne sikkerhed.
Teknisk Museum overtager alle fremtidige forpligtelser.
Ellehammers samlinger og ZR’s fly er en del af Teknisk Museum – ZR forenes nu både med det, der var korpsets start – Ellehammers pumper – og med det, der blev korpsets hædersmærke – flyvetjenesten.
Teknisk Museum har 100.000 gæster årligt – vi får langt større udbredelse, end vi har i dag med 2.000 gæster. I parentes vil jeg gerne her tilføje, at Nyvang har 40.000 gæster. Med en placering af hovedsamlingerne i Helsingør med en slags filialstation på Nyvang, vil ZR blive set af 140.000 mennesker om året – og det kan vel ikke beklages.
Vi får stillet 250 m2 til rådighed og får lov at opbygge en station, svarende til den vi har i Holbæk.
Sidst men ikke mindst – vi får lov til at beholde Zone-Museets Venner.
Naturligvis mister vi vor “selvstændighed”, med med et museum, der ligger i en by, der ikke interesserer sig for os, med svigtende besøgstal og med elendig økonomi, har vi ikke meget at have “selvstændigheden” i. Med det forslag vi har fremsat, bliver Zone-Museets Venners rolle i fremtiden:
At holde sammen på vennekredsen med medlemsblad og generalforsamling, fuldstændig som i dag.
At fortsætte udgivelsen af bøger og hæfter om ZR – fuldstældig som i dag.
At få færdigrestaureret de sidste ZR-vogne vi “har på lager”, dvs. navnlig Mercedes Ambulancen fra Sæby og Ford PickUp fra Platanvej.. Dette skal vi selv finansiere, og derfor har vi planer om at opretholde vores studenterkørsel.
At få færdigregistreret vores store samling af fotos og dokumenter, så vi om mange år kan aflevere en fuldt færdig Zone-data-base til Teknisk Museum.
Vi skal senere i dag blive præsenteret for projektet i Helsingør som Frederik Madsen vil gennemgå for os. Har vores skønne kræfter i Holbæk været spildt?. Min egen vurdering er nej. Holbæk har været en god mellemstation for etablering af museet. Vi har nået meget i Holbæk. Samlingerne er vokset betydeligt og adskillige vogne er blevet restaureret. I 1987 ville Teknisk Museum ikke have haft os. Holbæk har skabt grundlaget for, at vi nu kan aflevere et fuldt færdigt museum til Teknisk Museum og sikre ZR’s minde for eftertiden. Jeg selv er stolt af, at Teknisk Museum vil have os, og håber at også medlemskredsen vil synes, at det er en ære for ZR, at få sin plads som en del af Teknisk Museum. Til sidst vil jeg gerne takke de medlemmer, der er mødt op her i dag, jeg takker ligeledes alle der på en eller anden måde støtter museet, og en tak til direktøren og bestyrelsen for det år der er gået, der er gjort en stor indsats af alle.
En særlig tak skal rettes til Jørgen Røpke og Henrik Beckmann, som ikke kan være til stede i dag, men som ikke ønsker genvalg, Henrik Beckmann fordi han kom med i bestyrelsen pga. museets tilknytning til Holbæk, Jørgen Røpke vel mere, fordi han ikke helt bifalder beslutningen om at vi skal til Helsingør. Jørgen Røpke har været med i museet siden den spæde start i Landskronagade i København og han har ydet en stor indsats, som jeg håber vi kan sige ham rigtig tak for næste år. I bestyrelsen beklager vi hans afgang. Det er dog ikke sådan, at Jørgen Røpke har smækket med døren. Han har således tilbudt at gøre Bedforden fra Horsens færdig, og han står også fortsat til rådighed med studenterkørsel.

I forlængelse af denne beretning gav Frederik Madsen en orientering om projektet i Helsingør. Der stilles 250 m2 til rådighed, hvor det er meningen, at der skal opbygges en ZR station svarende til den vi har i Holbæk. Dette vil koste ca. 150.000 og dette beløb anså Frederik Madsen for realisabelt at tilvejebringe. Der er så højt til loftet, at der kan skydes et dæk ind, og ambitionen er at skaffe midler til dette. Så ville der være 500 m2 til rådighed, hvilke kunne indrettes til vagtstue, stationslederbolig, panaramaudstilling med ambulancefly, undervisningslokale m.v. Dette projekt ville koste ca. 1.500.000. Forventet indflytning 2003.
Dirigenten satte herefter beretningen under debat.
Dan Lindehammer spurgte om det var muligt senere at lave et dæk, hvis det ikke lykkedes at skaffe alle midler i første omgang. John Jensen spurgte, om der ville blive plads til alle biler. Bent Stobbe ville vide, om bilerne fortsat kunne være indregistreret og Erik Samuelsen spurgte, om ikke ZR’s fly kunne hænge i loftet, hvis ikke der blev råd til et dæk.
Frederik Madsen svarende, at et dæk kunne laves senere, men at dette ville være fordyrende, at der kun ville blive plads til alle biler, hvis der blev etableret dæk, at kun Vejservice-vognen skulle være på plader og at ideen om et fly i loftet indgik i overvejelserne.
Der var ikke andre bemærkninger til beretningen, og dirigenten konstaterede herefter, at den var enstemmigt godkendt.

Ad dagsordenens pkt. 3: Regnskab
Kassereren gennemgik regnskabet. Han oplyste samtidig, at han nu takkede af som kasserer og overlod jobbet til Leo Jensen.
Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet.
Dirigenten satte herefter regnskabet under afstemning. Regnskabet vedtoges enstemmigt.

Ad dagsordenens pkt. 4: Kontingent/budget
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.
Der var ikke indsigelser hertil, og dirigenten anså herefter forslaget for vedtaget. Der var ikke fremlagt budget.

Ad dagsordenens pkt. 5: Valg af bestyrelse
Følgende bestyrelsesmedlemmer modtog og blev genvalgt for to år: Uffe Mortensen, John Hansen, Leo Jensen, og Georg Tegne-Hansen modtog. Henrik Bechmann og Jørgen Røpke ønskede ikke genvalg. Ivan Jørgensen og Leo Jensen blev valgt for to år i 2000 og var derfor ikke på valg. Bestyrelsen foreslog nyvalg af Jens Johannesen, Preben Kjær og Egon Salo.
Dirigenten spurgte, om der var andre forslag, hvilket ikke var tilfældet. Han anså herefter de pågældende for genvalgt enstemmigt.
Dagsordenens pkt. 6 bortfaldt, idet de medlemmer, der blev genvalgt, alle tillige var bestyrelsesmedlemmer i fonden.

Ad dagsordenens pkt. 7: Valg af revisorer
Til revisor genvalgtes John Jensen. Det var uoplyst, om Benny Petersen, Holbæk, modtog genvalg. Karl Aage Grønbech modtog og blev herefter nyvalgt.

Ad dagsordenens pkt. 8: Indkomne forslag
Bestyrelsen havde fremsat forslag om vedtægtsændringer, jf. indkaldelsen. Frederik Madsen oplyste, at der var to ændringsforslag fra bestyrelsens side, og at det endelige forslag så således ud:

Til medlemmerne af Zone-Museets Venner
Bestyrelsen fremsætter på generalforsamlingen 9. juni 2001 forslag til vedtægtsændringer.
Forslagene fremgår med fremhævet eller med kursiv nedenfor.
Forslagene er samtidig bestyrelsens forslag til, hvilken rolle museumsforeningen skal spille i fremtiden.
Ændringen i § 2 er redaktionel og skal træde i kraft straks.
Ændringerne i § 5 er en præcisering af, hvad der hele tiden har været anset for gældende, men som ikke alle har anset for selvfølgeligt. Denne ændring skal træde i kraft straks.
M.h.t. de øvrige ændringer foreslås det, at bestyrelsen gives fuldmagt til at bestemme, hvornår ændringerne skal træde i kraft.
Holbæk 8. april 2001
På bestyrelsens vegne
Uffe Mortensen.

Vedtægter for museumforeningen ZONE MUSEETS VENNER
§ 1
Foreningens navn, ejerforhold, art og status

1. Foreningens navn er Zone Museets Venner.
2. Foreningen er at betragte som en juridisk person, hvis medlemmer ikke hæfter for dens forpligtelser.

§ 2
Medlemmerne

1. Som medlem kan optages enhver fysisk eller juridisk person, der vil arbejde for foreningens formål.
2. Medlemsskab sker ved indbetaling af kontingent.
Medlemmer der ikke har betalt kontingent, slettes automatisk som medlemmer tre måneder efter kontingentbetalingens udløb.
3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som handler i strid med foreningens love eller på anden måde handler til skade for foreningen, og som ikke har efterlevet et af bestyrelsen med passende varsel afgivet påkrav om efterrettelighed.
Den ekskluderede kan kræve eksklusionen prøvet ved den førstkommende generalforsamling, hvor han har taleret, men ikke stemmeret.
Det foreslås, at ordet “love” ændres til “vedtægter”.

§ 3
Foreningens formål
Det følgende udgår:
1. Foreningens formål er at drive Museet for Zone Redningskorpset.
2. For driften skal gælde følgende principper:
Zone-Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, interviews, forskning og formidling inden for sit område virke for sikringen af bevarelsen af Zone-Redningskorpsets historie for eftertiden.
Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskning samt udbrede kendskabet til resultaterne af forskningen i det omfang dette ikke måtte stride mod krænkelse af personers eller institutioners krav på beskyttelse.
3. Effekter, der savner en naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, registreres og arkiveres eller søges henvist til et relevant museum, der har godkendte statutter.
4. Museet skal føre en protokol over samlingerne med identifikationsbeskrivelse af de indkonme genstande og kunstværker samt oplysninger om erhvervelsesmåde, tidspunkt, hjemsted og brug.
Genstande og kunstværker skal forsynes med nummer svarende til protokolnummeret.
5. Museet skal iøvrigt følge museumsverdenens fælles standarder og normer for museumsvirksomhed efter de til enhver tid gældende retningslinier.
og erstattes af følgende:
1. Foreningens formål er at sikre Zone-Redningskorpsets minde for eftertiden.
Dette sker på følgende måder.
2. For det første gennemfører foreningen en række aktiviteter i eget regi.
Disse aktiviteter består i udgivelse af et medlemsblad, varetagelse af forskellige medlemsaktiviteter i form af arrangementer og opvisninger, drift af internetside og bogudgivelser m.v.
3. For det andet støtter foreningen økonomisk og arbejdsmæssigt den del af Danmarks Tekniske Museums aktiviteter, der angår Zone-Redningskorpset, for eksempel ved:
at afholde udgiften til garagering af de Zone-køretøjer, der ikke er plads til at udstille på Danmarks Tekniske Museum
i muligt omfang at bistå med mandskab til løbende vedligeholdelse af samlingerne.
i muligt omfang at bistå med mandskab til levendegørelse af museet.
at søge arkivalier færdigregistreret.
at søge at færdigrestaurere de Zone-køretøjer, der ikke er restaureret.
4. Foreningen engagerer sig i driften af foreningen Zone-Flyet OY DHYs Venner og i Zone-stationen i Andelslandsbyen Nyvang i Holbæk.
5. Bestyrelsen kan beslutte, at foreningen i mindre omfang også kan støtte andre projekter, der angår Zone-Redningskorpset.
6. Foreningen skal iøvrigt følge museumsverdenens fælles standarder og normer for museumsvirksomhed efter de til enhver tid gældende retningslinier.

Herefter fortsætter vedtægten således:
§ 4
Foreningens ledelse, sammensætning og valgmåde
1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen skal bestå af mindst fem medlemmer, hvoraf mindst to bør have haft tilknytning til Zone-Redningskorpset eller være ansat indenfor brand- eller redningstjeneste. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, således at halvdelen + et medlem vælges på lige år, og halvdelen på ulige år.
Genvalg kan finde sted.
Kredsen af bestyrelsesmedlemmer kan udvides med repræsentanter fra offentlige institutioner, der har betinget et tilskud til museet af tildelingen af en plads i foreningens bestyrelse, eller med repræsentanter for samarbejdende museer.
Disse bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg. De valgte bestyrelsesmedlemmer skal altid have stemmemæssig overvægt.
Ordene “repræsentanter fra offentlige institutioner, der har betinget et tilskud til museet af tildelingen af en plads i foreningens bestyrelse, eller med” udgår.

2. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Det følgende udgår:
Den afholdes hvert år så vidt muligt den sidste week-end i maj måned i forbindelse med museets fødselsdag.
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Fastsættelse af budget og kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af to medlemmer til bestyrelsen i Fonden Redningsteknisk Samlig.
7. Valg af revisorer.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.

og erstattes af følgende:
Den afholdes hvert år i begyndelsen af april måned.
Generalforsamlingen afholdes på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Fastsættelse af budget og kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af revisorer.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.
Der føres en protokol over generalforsamlingens deltagere og forhandlinger.

Herefter fortsætter vedtægten således:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et bestyrelsesmedlem eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom.
Enhver generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel ved brev til foreningens medlemmer eller opslag i foreningens medlemsblad.
Hvert medlem der har betalt kontingent har en stemme.
Der kan stemmes ved fuldmagt, idet hvert medlem dog højst kan medbringe en fuldmagt.
Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre et medlem begærer skriftlig afstemning.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, idet dog beslutninger om vedtægtsændringer kun kan vedtages med 2/3 flertal og forslag om ophør kun med fuldstændigt flertal.
Vedtægtsændringer der indebærer, at vedtægterne vil komme i strid med fælles standarder og normer for museumsvirksomhed, kan ikke vedtages.
Det følgende udgår:
3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstitution. Bestyrelsen er ansvarlig for museets drift.

og erstattes af følgende:
3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstitution. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens drift.
Af sin midte vælger bestyrelsen
En formand
En næstformand
En kasserer
Redaktør
En repræsentant til Danmarks Tekniske Museums repræsentantskab
En repræsentant til Foreningen Zone-Flyet OY DHYs Venner
En repræsentant, der skal varetage kontakten med Andelslandsbyen Nyvang
Den samme person kan vælges til at varetage flere af ovennævnte hverv.
Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger.

Herefter følger § 5:
§ 5
Museets ledelse m.v.

Det følgende udgår:
1. Foreningens bestyrelse kan vælge en direktør til at varetage museets drift.
2. Alt arbejde for museet er baseret på frivillig, ulønnet arbejdskraft, bortset fra det personale der måtte være ansat som følge af direkte offentlige løntilskud.

og erstattes af følgende:
2. Alt arbejde i foreningen er baseret på frivillig, ulønnet arbejdskraft, bortset fra det personale der måtte være ansat som følge af direkte offentlige løntilskud.
3. Ingen frivillig eller ansat kan betinge sig nogen form for rettigheder eller personlige fordele af det arbejde, der frembringes i foreningens regi, det være sig ejendomsrettigheder, ophavsrettigheder af enhver art, eller hvad i øvrigt nævnes kan, intet undtaget.

 

Herefter fortsætter vedtægten således:

§ 6
Regnskab

1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
2. Regnskabet revideres af to generalforsamlingsvalgte revisorer.

§ 7
Det følgende udgår:
Udskillelse, kassation og sikring

1. Foreningen må kun udskille genstande fra samlingerne til museer med offentligt godkendte statutter samt til Falck-Museet, og kun efter godkendelse af Vestsjællands Amtsmuseumsråd.
2. Deponering af genstande til andre end offentlige museer og institutioner kan kun ske efter forelæggelse for foreningens generalforsamling, og efter godkendelse af Vestsjællands Amtsmuseumsråd.
3. Kassation af genstande kan kun ske efter godkendelse af generalforsamlingen og Vestsjællands Amtsmuseumsråd.
4. Foreningen skal sørge for at effekterne opbevares forsvarligt, ligesom der skal sørges for nødvendige foranstaltninger for beskyttelse af samlingen mod brand, tyveri og hærværk.

§ 8
Ophør

1. Såfremt foreningen ophører bliver det op til den ophævende generalforsamling, eller hvor sådan ikke finder sted, til den sidst valgte bestyrelse, at indstille til Vestsjællands Amtsmuseumsråd, hvorledes der skal forholdes med foreningens aktiver, således at de på bedst mulig måde kan sikre Zone-Redningskorpsets minde for eftertiden.
2. Foreningens aktiver kan ingensinde tilfalde private ejere, men skal tilfalde almennyttige, selvejende institutioner.

Og erstattes af følgende:
1. Foreningen skal sørge for, at de genstande den håndterer og opbevarer på vegne af Danmarks Tekniske Museum opbevares og håndteres forsvarligt, ligesom der skal sørges for nødvendige foranstaltninger for beskyttelse af genstandene mod brand, tyveri og hærværk.

§ 8
Ophør

1. Såfremt foreningen ophører tilfalder dens aktiver Danmarks Tekniske Museum.

Herefter fortsætter vedtægten således:
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 25. maj 1991. § 8 ændret på ordinær generalforsamling 29. maj 1993.
(sign)
Frode Olsen, dirigent

Der tilføjes her følgende:
§§ 2, 3, 4, 5, 7 og 8 er ændret på den ordinære generalforsamling 9. juni 2001. Ændringerne i §§ 2 og 5 træder i kraft straks. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at bestemme, hvornår de øvrige ændringer skal træde i kraft. Dette kan ske samlet eller delvist.
Ændringernes i krafttræden skal bekendtgøres med tre måneders varsel i foreningens medlemsblad.
(sign)
Poul Kaspersen, dirigent

Dirigenten satte forslaget under debat. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer af betydning for referatet. På dirigentens forespørgsel var der ingen, der begærede skriftlig afsteming. Dirigenten satte herefter forslaget under afstemning. For forslaget stemte alle på nær et medlem, der undlod at stemme. Dirigenten konstaterede forslaget for vedtaget. Han bemærkede, at ændringerne til § 2 og 5 var trådt i kraft straks, mens de øvrige ændringer trådte i kraft efter bestyrelsens bestemmelse.

Dirigenten satte herefter under drøftelse og afstemning godkendelse af aftalen med Danmarks Tekniske Museum. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer af betydning for referatet. På dirigentens forespørgsel var der ingen, der begærede skriftlig afsteming. Dirigenten satte herefter forslaget under afstemning. For forslaget stemte alle. Dirigenten konstaterede forslaget for vedtaget enstemmigt.

Ad dagsordenens pkt. 9: Eventuelt
Dirigenten spurgte, om nogen ønskede ordet, og det var der flere der gjorde:
Bent Stobbe opfordrede museet til at deltage i en særudstilling på Hjemmefrontmuseet i Oslo om de hvide busser.
Ansgar Samuelsen spurgte, om det ville kræve en særlig billet at se Zone-udstillingen på Teknisk Museum. Frederik Madsen svarede nej til dette.
Erik Roth spurgte, hvad der skulle ske med bygningerne på Skyttensvej 2. Frederik Madsen oplyste, at der skulle finde en opgørelse sted af på den ene side værditilvækst skabt af museet og på den anden side skyldig husleje m.m. men at spørgsmålet ikke var afklaret. Foreløbig ville museet få brug for bygningerne i et par år.
John Jensen ville vide om aftalen med Teknisk Museum var bindende. Frederik Madsen oplyste, at toget var sat i gang, og at der med godkendelsen i dag efter hans mening ikke var nogen vej tilbage. Han regnede selv med, at der højst ville være to generalforsamlinger mere i Holbæk.
Der udspandt sig herefter en drøftelse af, hvilke ZR-folk der havde deltaget på Jutlandia. Frode Olsen og Jørgen Olsen oplyste, at det var Søren Kjærsfelt, Henning Andersen “Plys” og Jørgen Bruun. John Hansen oplyste, at man arbejdede på at finde Søren Kjærsfelt.
John Jensen spurgte til sikkerheden for, at aftalen ville blive overholdt af Teknisk Museum, så man ikke risikerede, at Zone-udstillingen en dag blev pakket ned. Frederik Madsen oplyste, at aftalen var således udformet, at Zone-Museets Venner var med i aftalen, og sålænge foreningen består, er vi inde som aftalepartner og kan gribe ind overfor en sådan situation, hvis f.eks. en ny direktør eller bestyrelse på Teknisk Museum måtte finde på at pakke Zone-Museet ned – modsat dengang ZR’s aktionærer solgte til Falck uden at sikre sig nogen til at påse aftalens overholdelse. Det afgørende var, at Zone-Museets Venner bestod.
John Jensen opfordrede til, at man i bladet understregede vigtigheden af at opretholde foreningen.
Ansgar Samuelsen bemærkede hertil, at ved sammenslutningen var Falck blevet forzonet, men Zonen var blevet forfalsket.
Kassereren ville vide, om medlemmerne havde indsigelser til, at medlemslisten kom ud med fuld adresse.
Dan Lindehammer spurgte om dette var lovligt.
Dirigenten stillede spørgsmålet videre og konstaterede, at ingen af de tre tilstedeværende advokater kunne svare på dette.
Jens Johannesen mente, at det burde være med fuld adresse. Vedrørende medlemsliste på internet foreslog Jens Johannesen, at man fik adgang til den via en kode.
Arne Vagn Jensen ville vide hvordan det gik med Aage Christensens sagsanlæg. Frederik Madsen oplyste, at der var udsigt til et forlig, men at intet var sikkert.
Kurt Stær ville vide, om medlemsskab af Zone-Museets Venner ville give adgang til Teknisk Museum. Formanden svarede, at det var planen, men at kontingentet så skulle stige til kr. 150,00 årligt så vi kunne ligge på linie med Flyvemuseets Venner og Teknisk Museums Venner.
Formanden oplyste, at i forlængelse af aftalen med Teknisk Museum var han og Frederik Madsen blevet medlem af bestyrelsen i Teknisk Museums Venner, mens Frederik Madsen tillige var blevet medlem af bestyrelsen i selve Teknisk Museum.
Frederik Madsen opfordrede til, at man meldte sig til studenterkørsel og filmoptagelse.
Da der i øvrigt ikke var bemærkninger, hævede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Referatets rigtighed attesteres:

Helsinge den 28. juni 2001

(sign)

Poul Kaspersen
Advokat
Østergade 24B – 3200 Helsinge